Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 12 juli 2012

Burgerlijke Invaliditeitscommissies. - Benoemingen Ministerieel besluit van 29 juni 2012. HOOFDSTUK I. - Bepalingen betreffende de Burgerlijke Invaliditeitscommissies inzake de slachtoffers van de oorlog 1940-1945 Artikel 1. Wordt benoemd - de heer Biesmans Nicolas, emeritus-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012203853
pub.
12/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Burgerlijke Invaliditeitscommissies. - Benoemingen Ministerieel besluit van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012018288 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012009281 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag van een werkend lid en benoeming van een werkend lid en van een plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van berichten en kennisgevingen beoogd in artikel 23quater van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012203851 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 71 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten. HOOFDSTUK I. - Bepalingen betreffende de Burgerlijke Invaliditeitscommissies inzake de slachtoffers van de oorlog 1940-1945

Artikel 1.Wordt benoemd in de hoedanigheid van voorzitter bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Hasselt : - de heer Biesmans Nicolas, emeritus-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.

Wordt benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissies van Hasselt, Antwerpen en Brussel, Kamer I : - de heer Coene Olivier, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Wordt benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissies van Gent en Kortrijk : - de heer Van Damme Frank, ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. HOOFDSTUK II. - Bepaling betreffende de Speciale Invaliditeitscommissie inzake de slachtoffers van sommige feiten die zich in het kader van de onafhankelijkheidsstrijd hebben voorgedaan op het grondgebied van Kongo, Rwanda en Burundi

Art. 2.Wordt benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter bij de Speciale Invaliditeitscommissie van Brussel, Kamer 2 : - de heer Goris Rudy, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. HOOFDSTUK III. - Bepalingen betreffende de Hogere Beroepscommissies inzake de slachtoffers van de oorlog 1940-1945

Art. 3.Wordt benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter bij de Hogere Beroepscommissie van Gent : - de heer Floren Dirk, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent.

Wordt benoemd in de hoedanigheid van voorzitter bij de Hogere Beroepscommissie van Brussel, Kamer II : - Mevr. Liesbeth Knapen, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

^