Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 maart 2012

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de SAS T.G.G. vanaf 16 januari 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 26 januari 2012 wordt de « SA Recyterre » v Bij ministerieel besluit van 3 februari 2012, dat in werking treedt op 3 februari 2012, wordt a(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012201727
pub.
28/03/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012201174 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 16/01/2012 pub. 20/01/2012 numac 2012022009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/01/2012 pub. 27/01/2012 numac 2011011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten wordt de SAS T.G.G. vanaf 16 januari 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten wordt de « SA Recyterre » vanaf 26 januari 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2012, dat in werking treedt op 3 februari 2012, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 22 oktober 2008 gewijzigd waarbij de « SPRL Van Goitsenhoven » als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012027049 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 17 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 13/02/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012031678 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van BUTURUGA-PASCU GEORGE, in eigen naam, als privé-tewerkstellingsagentschap type ministerieel besluit prom. 13/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten wordt de « SA Euro Services » vanaf 13 februari 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012035406 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2011 tot erkenning van centra voor paarden ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de erkenning van Zoutekreken NV als centrum voor de winning en opslag van sperma van paardachtigen voor de intracommunautaire handel type ministerieel besluit prom. 22/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012002000 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut sluiten, dat in werking treedt op 22 februari 2012, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 14 september 2010 gewijzigd waarbij de NV SHIPIT als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012035406 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2011 tot erkenning van centra voor paarden ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de erkenning van Zoutekreken NV als centrum voor de winning en opslag van sperma van paardachtigen voor de intracommunautaire handel type ministerieel besluit prom. 22/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012002000 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut sluiten, dat in werking treedt op 22 februari 2012, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 20 december 2011 gewijzigd waarbij de « SA Sanest » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 41bis, § 1, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Sociale Raad voor de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole Charlemagne type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole Paul-Henri SPAAK type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole de la Communauté Française en Hainaut type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole de la Communauté Française du Luxembourg « Schuman » type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vervanging van twee leden van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair en hoger onderwijs van de 1e, 2e en 3e graden sluiten wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 14 september 2010 aan de « SA Entreprises D. Poncelet » verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 41bis, § 1, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Sociale Raad voor de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole Charlemagne type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole Paul-Henri SPAAK type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole de la Communauté Française en Hainaut type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole de la Communauté Française du Luxembourg « Schuman » type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vervanging van twee leden van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair en hoger onderwijs van de 1e, 2e en 3e graden sluiten, dat in werking treedt op 28 februari 2012, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 12 juni 2009 gewijzigd waarbij de « SA Transports Mauffrey » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 29/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor het gespecialiseerd onderwijs sluiten wordt de NV Expro vanaf 29 februari 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 05/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 tot toekenning van een wachttoelage aan de personeelsleden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die wachtdienst verzekeren sluiten wordt het bureau « Altran SA » vanaf 5 maart 2012 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : - 2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie"; - 4. "Industriële processen inzake energie"; - 5. "Industriële processen inzake stoffenverwerking"; - 6. "Afvalbeheer"; - 7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)"; - 8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie".

Bij hetzelfde besluit wordt de hernieuwing van erkenning geweigerd voor de volgende categorieën projecten : - 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten"; - 3. "Mijnen en groeven".

^