Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juli 2021
gepubliceerd op 06 augustus 2021

Ministerieel besluit tot toekenning van een vergoeding voor onderhoud van het uniform aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen,

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021031950
pub.
06/08/2021
prom.
30/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/30/2021031950/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot toekenning van een vergoeding voor onderhoud van het uniform aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen,


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, de artikelen 97 en 100;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 26/06/2018 numac 2018012820 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. - Duitse vertaling sluiten betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 juli 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 oktober 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 7 mei 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 10 mei 2021;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/118 van het sectorcomité II - Financiën, gesloten op 14 juli 2021;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Besluit :

Artikel 1.Het personeel bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 26/06/2018 numac 2018012820 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. - Duitse vertaling sluiten betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft recht op een vergoeding voor onderhoud van het uniform.

Art. 2.Het maandelijkse bedrag van de vergoeding bedraagt: 1° 3,14 EUR voor het personeel dat onder budgetcategorie 1 valt;2° 6,29 EUR voor het personeel dat onder budgetcategorie 2 valt;3° 9,43 EUR voor het personeel dat onder budgetcategorie 3 valt. Onder budgetcategorieën moet worden verstaan de budgetcategorieën zoals bepaald in artikel 6 van voormeld koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 26/06/2018 numac 2018012820 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. - Duitse vertaling sluiten.

De vergoeding wordt gekoppeld aan de spilindex 138.01 en wordt maandelijks betaald, per twaalfde, tezelfdertijd als de bezoldiging.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 30 juli 2021.

V. VAN PETEGHEM Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding

^