Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032098 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 06/08/2021 numac 2021021645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51 en 52bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/05/2019 pub. 06/08/2021 numac 2021021643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 2021 wordt het koninklijk besluit van 9 mei 2021, waarbij mevr. Fromont L., wordt benoemd als stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van de arbeidsrechtbank Bij ministerieel besluit van 6 juli 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032055 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3542 van 30 juni 2021: **** tweede meester van het reservekader ****. **** wordt op 1 september 2020 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede **** **** tweede meester van het reservekader ****. **** wordt op 1 april 2021 aangesteld in de graad van (...) type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 06/08/2021 numac 2021032056 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032060 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 18 juli 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van " **** " **** **** koninklijk besluit van 18 juli 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032077 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3544 van 30 juni 2021, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 november 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032093 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3546 van 30 juni 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van nive Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032113 bron ministerie van de franse gemeenschap Franse Gemeenschap van België. - Algemene administratie van het onderwijs. - Algemene directie Hoger onderwijs, levenslang leren en wetenschappelijk onderzoek. - Algemene dienst Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. - Académie royale des S Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt mevrouw Isabelle FERRERAS, lid van de Klasse Technolo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032138 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 juli 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel : - mevr. Deleu K.; - De heer Goffin G., Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging; Het verzoekschrift tot nietigv(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032174 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat in werking treedt op 30 augustus 2021, is aan mevr. Vanhelmont R.-M. ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Hasselt . Het is haar v(...) Bij ministeriële besluiten van 16 juli 2021, die in werking treden op 1 september 2021 : - i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032199 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 december 2020, die in werking treden op 31 augustus 2021 's avonds: - is mevr. De Busscher M., raadsheer in het hof van beroep te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aansp - is dhr. Rubens D., vrederechter van het kanton Binche, in ruste gesteld. Het is hem vergund de(...) type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032228 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van "Familial Adenomatous Polyposis Association" als opdrachtgever van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 30/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031950 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toekenning van een vergoeding voor onderhoud van het uniform aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032031 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanduiding van ereleden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 23/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032032 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 23/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032086 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de berekening van de verblijfkosten voor 2021, van de referentierentevoet bedoeld bij artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032094 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2020 tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 28/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032215 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot verlening van delegatie aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van het FOD Justitie voor de ontvangst van dagvaardingen en betekeningen in toepassing van de artikelen 42 en 705 van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203818 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 25 juni 2021 worden de begrotingswijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2021 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 17 mei 2021, goedgekeurd. MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 6 juli 2021 worden de jaarrekeningen voor het boekjaar 20(...)

decreet

type decreet prom. 17/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031947 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van territoriale polen belast met de ondersteuning aan scholen voor gewoon onderwijs in de uitvoering van redelijke aanpassingen en volledige permanente integratie

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 12 mei 2021 werd mevr. De Proost A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen, om vanaf 1 Bij beschikking van 29 juni 2021 werd de heer Lannie E., emeritus eerste substituut-procureur des K(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021021618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031868 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Fokkerijbesluit van 17 mei 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031982 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het kader voor het optreden van gemeenschappelijke centra van uithandengegeven jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031988 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoring van diverse bepalingen van het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2019 betreffende de opvang in gemeenschapscentra voor uithandengegeven jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031989 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenschapscentra voor uithandengegeven jongeren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032019 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de overstromingsrisicokaarten. - Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende algemene regeling en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door de " Dienst " en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de Regeringscommissaris van het Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032021 bron ministerie van de franse gemeenschap Verlenging van hogere ambten Een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 formaliseert de verlenging van de aanstelling van mevrouw Marie-Christine SIMON in het hogere ambt van adjunct-directeur-generaal van de Algemene Een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 formaliseert de verlenging v(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032023 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor digitale informatie- en communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap . - Toelating tot het rustpensioen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2020 wordt met ingang van 1 mei 202(...) Met ingang van 1 mei 2021 mag de belanghebbende haar rechten op een rustpensioen laten gelden en de(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging tot oprichting van de gespecialiseerde basisschool van de types 2 en 5 "L'Univers du Petit Prince" die deel uitmaakt van de Federatie van onafhankelijke gesubsidieerde vrije scholen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 28/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021021509 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021021199 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw P. MANIGART heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.336/ XIII-9237. Voor de Hoofdgriffier, Céc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203819 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten Query & Reporting (niveau A1) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21134 Solliciteren kan tot 27/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203826 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203825 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0437.003.608 RESTAFRAN intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 12(...) type lijst prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203864 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen: Financieel inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: NG21160 Deze s(...) Er zijn geen laureaten. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 21 augustus 2019, wordt de heer AARAB, Samir, met als ondernemingsnumm Bij besluit van 21 augustus 2019, wordt de onderneming ABACOS-ELEC, met als ondernemingsnummer (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021021621 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 160 van 11 mei 2021 van BRUGEL het huishoudelijk reglement van BRUGEL Opgesteld op basis van artikel 30sexies van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gew 1. Juridische grondslag Dit huishoudelijk reglement van BRUGEL wordt opgesteld in toepassing van(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032052 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 3541 van 30 juni 2021: Worden de lagere officieren van wie de namen volgen, op 26 september 2020 benoemd in de hogere graad, in hun ****: type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032073 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3543 van 30 juni 2021, wordt de kapitein van het reservekader ****. ****, op 1 april 2021 benoemd in de graad van majoor in het reservekader, in zijn **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032081 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3545 van 30 juni 2021, wordt de kapitein van het reservekader S. ****, op 1 november 2020 benoemd in de graad van majoor in het reservekader, in zijn **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032103 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3547 van 30 juni 2021, wordt mijnheer Raven Demeyer, op 1 april 2021, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2021, met uitzondering van het tweede lid, dat (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt de heer Michel TISON, decaan en gewoon hoogleraar financieel en economisch recht aan de Universiteit Gent, assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State, benoe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 ju 1° als vertegenwoordigers van de Belgische universiteiten : de dames MEULEMANS Ann, QUENNERY St(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203725 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoet-koming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juli 2021, dat in werking Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie, mevr. VASSEUR Sabine, in de(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021032176 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Lijst van rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot ka - De volgende rechter werd op 23 april 2021 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik aang(...)

document

type document prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij worden de cursussen van de multidisciplinaire basismodule en van de specialisatiemodule niveau II v(...) type document prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203820 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés veiligheidsmachtiging analisten voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21135 Solliciteren kan tot 27/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203850 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Landmeters (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG20121 Deze selectie werd afgesloten op 20/05/2021. Er is 0 laureaat. (...) type document prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203852 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG21084 Deze selectie werd afgesloten op 28/07/2021. Er zijn 30 laureaten. type document prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203851 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige businessanalisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG21060 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2021. Er is 25 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 06/08/2021 numac 2021203868 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Infrastructuurbeheerder (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG20056 Deze selectie werd afgesloten op 21/01/2021. Er zijn geen laureaten. (...)
^