Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 maart 2020
gepubliceerd op 30 maart 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020040932
pub.
30/03/2020
prom.
27/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/27/2020040932/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier en de typevoorbeelden van de overeenkomsten bedoeld in de artikelen 2 en 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikelen XVIII.1 en XVIII.2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 27/03/2014 pub. 11/05/2015 numac 2015000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier en de typevoorbeelden van de overeenkomsten bedoeld in de artikelen 2 en 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een strikte lezing van het woord "onderneming" in het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier en de typevoorbeelden van de overeenkomsten bedoeld in de artikelen 2 en 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten de levering van de producten bedoeld in artikel 3 verhindert aan openbare diensten en instanties, zoals bv. de openbare macht, de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming;

Overwegende dat alcoholgels, handschoenen en maskers worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen in de zin van boek IX, titel 2, van de Codex over het welzijn op het werk;

Overwegende dat wanneer als resultaat van de risicoanalyse tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden blijkt dat werknemers een verhoogd risico lopen op blootstelling aan het coronavirus doordat zij tijdens de uitvoering van het werk in contact komen met anderen, is het aangewezen om dergelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (voor zover beschikbaar) ter beschikking te stellen van deze werknemers, ook als dat onder normale omstandigheden niet het geval zou zijn;

Overwegende dat er dringend moet worden voor gezorgd dat deze persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld van alle werknemers met een verhoogd risico op blootstelling aan het coronavirus, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier en de typevoorbeelden van de overeenkomsten bedoeld in de artikelen 2 en 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht wordt aangevuld met een bepaling onder 8° luidende: "8° "onderneming" : elk van de volgende organisaties : - iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; - iedere rechtspersoon; - iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-kendgemaakt.

Brussel, 27 maart 2020.

N. MUYLLE

^