Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 maart 2020
gepubliceerd op 17 april 2020

Ministerieel besluit tot het bepalen van de modaliteiten van het webloket voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing op elektronische wijze

bron
vlaamse overheid
numac
2020030593
pub.
17/04/2020
prom.
27/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/27/2020030593/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot het bepalen van de modaliteiten van het webloket voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing op elektronische wijze


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 50 § 5; - besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 9.1.2, § 1, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018030500 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten; - het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019; - het ministerieel besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035785 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor het voorschot op de milieuheffing voor het vierde kwartaal, wat betreft de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. 21/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035786 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing, wat betreft de invoering van de euro sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor het voorschot op de milieuheffing voor het vierde kwartaal, wat betreft de invoering van de euro; - het ministerieel besluit van 5 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001036379 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van het aangifteformulier voor het verrichten van de aangifte voor het voorschot op de milieuheffing voor het vierde kwartaal, wat betreft de invoering van de euro type ministerieel besluit prom. 05/11/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van het aangifteformulier voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing, wat betreft de invoering van de euro sluiten houdende vaststelling van het aangifteformulier voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing, wat betreft de invoering van de euro.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgend motief: - dit besluit stelt de modaliteiten vast voor het webloket dat moet mogelijk maken om de aangifte inzake milieuheffingen die momenteel nog volledig op papier gebeurt ook via elektronische weg in te dienen;

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE en HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE en TOERISME, BESLUIT:

Artikel 1.Als alternatief voor het verplicht gebruik van de papieren aangifteformulieren zoals bepaald in de voormelde ministeriële besluiten van 21 juni 2001 en van 5 november 2001 kunnen de heffingsplichtigen de aangiften van de heffing en van het voorschot voor het vierde kwartaal op elektronische wijze verrichten via het webloket dat daartoe door de OVAM wordt ter beschikking gesteld.

Art. 2.De elektronische aangiften van de heffing en van het voorschot voor het vierde kwartaal moeten gebeuren via een beveiligd online webloket dat enkel toegankelijk is na de identificatie van de gebruiker aan de hand van haar of zijn elektronische identiteitskaart (eID). De aangiften dienen te gebeuren overeenkomstig de richtlijnen in het elektronisch platform.

Art. 3.De elektronische aangifte via het webloket, ingevuld en bezorgd overeenkomstig de richtlijnen in het elektronische platform, heeft voor de toepassing van hoofdstuk 5, afdeling 2 van het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en de uitvoeringsbesluiten ervan dezelfde rechtskracht als een ondertekende aangifte op papier.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

Brussel, 27 maart 2020.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^