Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 juni 2013
gepubliceerd op 25 juli 2013

Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien
numac
2013011358
pub.
25/07/2013
prom.
27/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUNI 2013. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS)


De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, Gelet op de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 179, § 2, vervangen bij de wet van 11 januari 1991, en gewijzigd bij de programmawetten van 12 december 1997 en 30 december 2001 en bij de wetten van 27 april 2007, 24 juli 2008 en 29 december 2010;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 17, § 2, 2°, b);

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, artikel 21, Besluit :

Artikel 1.De BV CVBA Callens, Theunissen & C°, Bedrijfsrevisoren, Tervurenlaan 313, 1150 Brussel, met ondernemingsnummer 0461.812.644, wordt aangeduid als commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015.

Art. 2.De uitgaven voor de controle van de rekeningen van de instelling zijn ten laste van deze laatste.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 27 juni 2013.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, M. WATHELET

^