Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 30 oktober 2014

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Intrekking. - Weigering Bij ministerie Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : -begeleiding(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000758
pub.
30/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Intrekking. - Weigering Bij ministerieel besluit van 17 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014204730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2007 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de elektriciens : installatie en distributie type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014024320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 21/10/2014 numac 2014036546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de regionale instituten voor maatschappelijk opbouwwerk type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014204729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal Paritair Comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014004026 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de K.M.O. type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014036559 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de financiële bijdrage van gezinnen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming toegekend aan TRANSPORT GERDAY PERE & FILS BVBA, met ondernemingsnummer 0458.947.085.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : -begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Deze vergunning wordt verleend onder de cumulatieve ontbindende voorwaarden : - dat binnen de twaalf maanden na betekening van de vergunning de onderneming het bewijs van de naleving van het specialiteitsbeginsel[FBI1] heeft geleverd; - dat minstens één leidinggevend personeelslid en drie uitvoerende personeelsleden voldoen aan de opleidingsvoorwaarden bedoeld in artikel 5, eerste lid, 5°, respectievelijk artikel 6, eerste lid, 5° van de wet en dit binnen de achttien maanden na betekening van de vergunning.

De vergunning draagt het nummer 16.0266.06 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 28 juli 2014 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming toegekend aan EBS-SHIELD BVBA, met ondernemingsnummer 0525.903.613.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning draagt het nummer 16.1189.11 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 28 juli 2014 wordt het besluit van 4 mei 2010 tot vernieuwing van de vergunning van T&D SECURITY BVBA voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd: de woorden `met maatschappelijke zetel te Trompstraat 25, 9190 Stekene' worden vervangen door de woorden: `met ondernemingsnummer 0830.397.501'.

Bij besluit van 31 juli 2014 wordt het besluit van 10 oktober 2011 tot vernieuwing van de vergunning van SECURIPRO BVBA voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, door wat volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van mobiele bewakingsactiviteiten en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van activiteiten; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van mobiele bewakingsactiviteiten en interventie na alarm kunnen met hond worden uitgeoefend, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij besluit van 11 juni 2014wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming van SAS PROTECTION BVBA (nr. KBO 0480175536) vernieuwd voor een periode van vijf jaar en dit vanaf 2 maart 2014 en met het vergunningsnummer 16.0119.10.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm en met inbegrip van statische bewakings-activiteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - bescherming van personen; - Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen derden of andere bewakingsagenten geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm, kunnen met hond worden uitgeoefend, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij besluit van 24 juin 2014 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming van SECURITY PARTNER BVBA (nr. KBO 0811139239) vernieuwd voor een periode van vijf jaar en dit vanaf 11 augustus 2014 en met het vergunningsnummer 16.1131.08.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm en met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder paard en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 16 juli 2014 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan SFINX SECURITY BVBA, met KBO-nummer 0810.294.547, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 25 augustus 2014, en draagt het nummer 16.1133.08.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 16 juli 2014 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan ARASGUARD SECURITY BVBA, met ondernemingsnummer 0808.354.349, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 11 augustus 2014, en draagt het nummer 16.1130.07.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met hond worden uitgeoefend, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij besluit van 16 september 2014 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan G4S EVENT SECURITY NV, met ondernemingsnummer 0464.550.024, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 29 september 2014 en draagt het nummer 16.1022.04.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met uitsluiting van winkelinspecteurs.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014204702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 27/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014009410 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de CVBA BCA SECURITY (n° BCE 0438593022) bij besluit van 10 juin 2013, ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking vanaf 7 april 2014.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 08/07/2013 numac 2013024257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013018294 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013024388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013014341 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 1424/165 BA/II J van 12 september 1974 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 179 op de spoorlijn nr. 167, baanvak Athus - Longwy, gelegen te Athus, ter hoogte van de kilometerpaal 215.350 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013204243 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 naar het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten uitzonderlijk programma UREBA en de uitvoering van de omzendbrief energetische efficiëntie 2008/2 sluiten wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming aan BVBA VIGILE INTERNATIONAL PRIVE geweigerd.

^