Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 augustus 2012
gepubliceerd op 09 oktober 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012205440
pub.
09/10/2012
prom.
27/08/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de inrichting van het Rijkssecundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 december 1989 betreffende de benaming van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap zoals gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.De autonome basisschool van de Franse Gemeenschap, gelegen avenue du Chaineux 30, te 4082 Heusy, zal voortaan de benaming "Basisschool René Hausman" dragen.

Art. 2.Alle vorige bepalingen die tegenstrijdig met dit besluit zouden kunnen zijn, worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 27 augustus 2012.

Mevr. M.-D. SIMONET

^