Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012205522 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 september 2012 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde **** ****(...) Bij koninklijk besluit van 20 september 2012 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 20 september 2012, wordt Mevr. Karine SPINNOY aangesteld in de functie van commissaris van politie-auditeur bij de directie audit en in type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012003303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën bij de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012009402 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 30 september 2012 wordt de heer Dirk Minnaert, Directeur van de stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie van de Federale Overheidsdienst Justitie, aangewezen om de uitoefening ad inter Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 wordt Mevr. Karin Swinnen, klasse A1, met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012011374 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 19/1, § 1, tweede lid van hoofdstuk V/1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 06/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012204870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot oprichting van Paritaire Subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 19/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205438 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée royal de Saint-Ghislain » ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 21/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012036068 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 27/08/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 27/08/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting ingericht door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012205442 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan audiovisuele operators Bij besluit van 7 juni 2012, dat in werking treedt op dezelfde dag, heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Geli 1° als beroepsman die een bijzondere bevoegdheid of ervaring op het gebied van de film en de audiov(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012205444 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de steun aan audiovisuele operators. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 25 juni 2012, dat in werking treedt op dezelfde dag, heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen de volgende wijzi § 1 er . Artikel 1, 3° vierde lid van het ministerieel besluit van 7 juni 2012 tot (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012205491 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 20 juni 2012 wordt de aan de heer Xavier Mariage toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 20 juni 2012 voor een termijn van vi Bij ministerieel besluit van 11 juli 2012 wordt kantoor « Aménagement CV » met ingang van 11 ju(...) type ministerieel besluit prom. 25/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205564 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Mol, ter hoogte van de kilometerpaal 54.565 type ministerieel besluit prom. 25/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Mol, ter hoogte van de kilometerpaal 56.290 type ministerieel besluit prom. 25/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205567 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 83 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Mol, ter hoogte van de kilometerpaal 52.471 type ministerieel besluit prom. 25/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205565 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 81 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Mol, ter hoogte van de kilometerpaal 53.755 type ministerieel besluit prom. 25/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205566 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Mol, ter hoogte van de kilometerpaal 53.110 type ministerieel besluit prom. 25/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205576 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 113 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Balen, ter hoogte van de kilometerpaal 59.988 type ministerieel besluit prom. 25/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205577 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Balen, ter hoogte van de kilometerpaal 60.182 type ministerieel besluit prom. 25/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 111 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Balen, ter hoogte van de kilometerpaal 58.078

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012031717 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 220.599 van 14 september 2012, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XV e kamer, in het B.B.P. n(...) - de bestemming van een zon in « groene ruimte van type C », aan het westen van de Berg van Sint-Jo(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012031721 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012031725 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het maximum aantal kiezers per stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraden van 14 oktober 2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012036059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 14 en 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende werkervaring

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 1998 betreffende de financiering van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de versteviging van het wetenschappelijk universitair potentieel en de financiering van programma's voor collectief fundamenteel onderzoek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 09/10/2012 numac 2012205441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen houdende het afsluiten van overeenkomsten van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 betreffende de subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de rentesubsidie voor de leningen toegestaan aan de Lokale Entiteiten die een overeenkomst hebben gesloten met het Fonds ter reductie van de globale energiekost type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de formulering van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het Cultureel-erfgoeddecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer DAB IAVA

document

type document prom. 19/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012009403 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Attaché bij het secretariaat van het college van procureurs-generaal : 1 Nederlandstalige. Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men Belg is en in het bezit van een attest v Benoemde parketjuristen en referendarissen kunnen zich tevens kandidaat stellen voor een benoeming (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012205540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Urbain TEMPELAERE overleden D De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/10/2012 numac 2012205668 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** **** «*****» voor het **** van Defensie **** vergelijkende selectie van **** **** "**** ****" (****/****) (niveau ****) ****(...) Er is 1 geslaagde.
^