Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 april 2017
gepubliceerd op 31 mei 2017

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28, § 4, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun, wat betreft de verlagingen en terugbetaling van de steun

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202779
pub.
31/05/2017
prom.
27/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/27/2017202779/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2017. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28, § 4, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, wat betreft de verlagingen en terugbetaling van de steun


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op Verordening (EG) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG), nr. 1290/2005 en nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;

Gelet op de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. n°809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, de artikelen D.4, D.242, en D.249;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, artikel 28, § 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201498 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun sluiten tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun, artikel 29;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 maart 2017;

Gelet op het rapport van 24 februari 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 24 november 2016;

Gelet op het advies 61.064/4 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun;

Gelet op het ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten: het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun;2° het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten: het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun;3° Verordening nr.640/2014 : Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 28, § 4, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten, wordt de verlagingsrooster van toepassing op de verlagingen van verbintenis [1] bepaald als volgt :

Verlaging van de verbintenis

Sanctie op het niveau van de methode

Oppervlakte- methodes

Lineaire methodes

Aantal en dieren

Minder dan 3 % of minder dan 10 aren

Minder dan 3 % of minder dan 20 meter

Minder dan 3 % of minder dan 3

Naleving van de verbintenis

Tussen 3 % inbegrepen en 10 % niet inbegrepen

Verlaging van 10 % van de steun aan de methode voor de campagne

Tussen 10 % inbegrepen en 20 % niet inbegrepen

Verlaging van 50 % van de steun aan de methode voor de campagne

Tussen 20 % inbegrepen en 50 % niet inbegrepen

Geen steun aan de methode voor de campagne

50 % en meer

Geen steun aan de methode voor de campagne en terugbetaling van de bedragen ontvangen voor de vorige campagnes


Wanneer de verbintenis met vijftig percent en meer vermindert, is de terugbetaling van de ontvangen bedragen gelijk aan het aantal hectaren, lengte, aantal elementen of dieren in min in de verbintenis vermenigvuldigd door het eenheidsbedrag vermenigvuldigd door het aantal vorige campagnes. Dit bedrag is niet hoger dan het totaal van de steun betaald tijdens de vorige campagnes. In elk geval van vermindering van verbintenis, blijft deze verdergaan voor de resterende duur van de oorspronkelijke verbintenis en wordt hij aangepast aan het resterende aantal hectaren, lengtes, aantal elementen of dieren.

Art. 3.De verlagingsrooster toepasselijk op de niet naleving van de regels die bijzonder zijn voor sommige agromilieu-methodes wordt vastgesteld als volgt : 1° voor de agromilieu-methode 5 "met gras bezaaide perceelsranden" bedoeld in artikel 3, 5° van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten, waarvan de breedte 12 meter bedraagt, overeenkomstig artikel 20, 4° van het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten :

Gemiddelde breedte in meter

Percentage van verschil

Perceelsgewijs verlagingsniveau

Sanctie op het niveau van het perceel

11,64 m < breedte ? 12 m

Minder dan 3 % niet inbegrepen

0

Geen straf

10,80 m < breedte ? 11,64 m

Tussen 3 % inbegrepen en 10 % niet inbegrepen

2

Verlaging van 10 % voor de campagne

9,6 m < breedte ? 10,80 m

Tussen 10 % inbegrepen en 20 % niet inbegrepen

3

Verlaging van 50 % voor de campagne

6 m < breedte ? 9,6 m

Tussen 20 % inbegrepen en 50 % niet inbegrepen

4

Geen steun voor de campagne

Breedte ? 6 m

50 % en meer

5

Geen steun voor de campagne en terugbetaling van de bedragen ontvangen voor de vorige campagnes


2° voor de agromilieu-methode 9 "voederautonomie" bedoeld in artikel 3, 9° van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten en in de artikelen 27 en 28, § 1, 1°, van het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten, waarvan de veebezetting tussen 0,6 en 1,4 GVEB/ha is vastgesteld :

Veebezetting (GVEB/ha)

Percentage van verschil

Sanctie op het niveau van de methode

Bezetting < 0,60

Prorata -1* ( eenheidsbedrag)* aantal ha* (0,6 - veebezetting)/(0,6) Voor de campagne

0,60 ? bezetting ? 1,40

Geen straf

1,40 < bezetting < 1,68

Tussen 0 % en 20 %

Prorata -1* ( eenheidsbedrag)* aantal ha* (veebezetting-1,4)/(0,28) Voor de campagne

1,68 ? bezetting ? 2,1

Tussen 20 % en 50 %

Geen steun voor de campagne

Bezetting < 2,1

> 50 %

Geen steun voor de campagne en terugbetaling van de bedragen ontvangen voor de vorige campagnes


3° voor de agromilieu-methode 9 "voederautonomie" bedoeld in artikel 3, 9° van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten en in de artikelen 27 en 28, § 1, 2°, van het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten, waarvan de veebezetting tussen 0,6 en 1,8 GVEB/ha is vastgesteld :

Veebezetting (GVEB/ha)

Percentage van verschil

Sanctie op het niveau van de methode

Bezetting < 0,60

Prorata -1* (eenheidsbedrag)* aantal ha* (0,6 - veebezetting)/(0,6) Voor de campagne

0,60 ? bezetting ? 1,80

Geen straf

1,80 < bezetting < 2,16

Tussen 0 % en 20 %

Prorata 1* (eenheidsbedrag)* aantal ha* (veebezetting-1,8)/(0,36) Voor de campagne

2,16 ? bezetting ? 2,7

Tussen 20 % en 50 %

Geen steun voor de campagne

Bezetting < 2,70

> 50 %

Geen steun voor de campagne en terugbetaling van de bedragen ontvangen voor de vorige campagnes


Wat betreft punt 1°, als de gemiddelde breedte van de met gras bezaaide perceelsranden lager is dan of gelijk is aan zes meter, is de terugbetaling van de ontvangen bedragen gelijkwaardig aan de lengtes verbonden op het perceel vermenigvuldigd door het eenheidsbedrag vermenigvuldigd door het aantal vorige campagnes en de verbintenis wordt gestopt.Dit bedrag is niet hoger dan het totaal van de steun betaald tijdens de vorige campagnes.

Wat betreft punt 2°, als de veebezetting hoger is dan 2,1, is de terugbetaling van de ontvangen bedragen gelijk aan het bedrag van de steun betaald tijdens de vorige campagnes en de verbintenis wordt gestopt.

Wat betreft punt 3°, als de veebezetting hoger is dan 2,7, is de terugbetaling van de ontvangen bedragen gelijk aan het bedrag van de steun betaald tijdens de vorige campagnes en de verbintenis wordt gestopt.

Art. 4.De verlagingen van toepassing in geval van niet naleving van het bestek bedoeld in artikel 1, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten, worden bepaald als volgt :

Aantal voorwaarden van het bestek die niet nageleefd worden voor een perceel

Verlagingsniveau op het niveau van het perceel

Geen enkel of zonder voorwerp

0

1 niet-naleving

Niveau 1 : waarschuwing Niveau 2 : verlaging met 10 % Niveau 3 : verlaging met 50 % Niveau 4: geen steun voor het perceel Niveau 5 : geen steun voor het perceel en invordering van de bedragen ontvangen voor het perceel sinds het begin van de verbintenis

2 of meerdere niet-nalevingen

Het hoogste niveau


Percentage van het areaal van de verbintenis met een strafniveau 5

Verlagingsniveau op het niveau van de methode

20 % < x < = 50 %

Niveau 6 : geen betaling

50 %

Niveau 7 : geen betaling, stopzetting van de verbintenis en invordering van de bedragen van de vorige jaren


Het verlagingsniveau 8 wordt toegekend in geval van als ernstige beoordeelde niet-conformiteit gezien de omvang van de gevolgen die ze met zich meebrengt.

Als een voorwaarde van het bestek voor een perceel niet is nageleefd, wordt het toepasselijk verlagingsniveau van 1 tot 5 bepaald overeenkomstig artikel 35 van Verordening nr. 640/2014, naar gelang van de ernst, de omvang, de duur en de herhaling van het geval van niet-conformiteit.

Voor het geval dat één enkele voorwaarde van het bestek voor het perceel niet is nageleefd, wordt het verlagingsniveau gaande van 1 tot 5 bepaald. Dit niveau is relevant als één enkele voorwaarde niet is nageleefd.

Als meerdere voorwaarden, namelijk twee of meer, van het bestek voor een perceel niet worden nageleefd, is het verlagingsniveau voor het perceel het hoogste niveau.

Namen, 27 april 2017.

R. COLLIN __________ [1] Het gaat hier om een verlaging van de verbintenis op het niveau van het bedrijf, wat betekent dat de verlagingsniveaus bedoeld in artikel 28, § 3 niet toepasselijk zijn omdat ze op een perceelsgewijze logica gebaseerd zijn, terwijl het werk op het geheel van de methode uitgevoerd wordt.

^