Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 september 2010
gepubliceerd op 24 november 2010

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010205899
pub.
24/11/2010
prom.
24/09/2010
ELI
eli/besluit/2010/09/24/2010205899/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister-President, De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027224 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204772 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid, het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode en het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypothecaire leningen van de "Société wallonne de Crédit social" en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten) type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009027028 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van het ontwerp tot herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz met het oog op de opneming van recreatiegebieden, landbouwgebieden, bosgebieden, groengebieden, natuurlijke gebieden en parkgebieden op het grondgebied van de gemeenten Antoing, Brunehaut en Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009200164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot toekenning van een subsidie aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme in het kader van het programma FEDER 2007-2013;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.03, programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 23 oktober 2008, 27 mei 2009, 22 oktober 2009, 21 januari 2010, 4 maart 2010, 22 april 2010 en 15 juli 2010 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma "Interreg IV A Euregio, Grote Regio en Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A - France-Wallonie-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling en bevordering van de identiteit van het grensoverschrijdend grondgebied via cultuur en toerisme;

Maatregel 2.1 : Ontwikkeling en professionalisering van een geïntegreerd toeristisch aanbod;

Titel : "Le Collier de perles";

Operator : FTPH;

Basisallocatie : 43.03.08;

Ordonnanceringskredieten : 168.929,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 201FWA 0015 I;

Titel : ICI;

Basisallocatie : 43.03.08;

Codificatie van het project : E IF 1 201FWA 0055 I;

Operator : "PASS";

Ordonnanceringskredieten : 97.410,00 EUR;

Operator : Ecomuseum Bois-du-Luc;

Ordonnanceringskredieten : 29.021,51 EUR;

Operator : "Bois du Cazier";

Ordonnanceringskredieten : 37.107,93 EUR;

Titel : "La Voie romaine";

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 43.03.08;

Vastleggingskredieten : 141.141,50 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 47.047,17 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 201TRI 0061 I;

Titel : Inno-rando;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 43.03.08;

Vastleggingskredieten : 844.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 253.200,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 201FWA 0054 I;

Titel : EURAPHIS III;

Basisallocatie : 43.03.08;

Codificatie van het project : E IF 1 201FWA 0054 I;

Operator : Doornik;

Ordonnanceringskredieten : 50.600,00 EUR;

Operator : Aat;

Ordonnanceringskredieten : 26.250,00 EUR;

Operator : Bouillon;

Ordonnanceringskredieten : 32.600,00 EUR;

Operator : S.I. Bouillon;

Ordonnanceringskredieten : 3.600,00 EUR;

Operator : Edingen;

Ordonnanceringskredieten : 11.250,00 EUR;

Operator : S.I. Lobbes;

Ordonnanceringskredieten : 6.450,00 EUR;

Operator : O.T. Thuin;

Ordonnanceringskredieten : 14.908,26 EUR;

Operator : O.T. Lessen;

Ordonnanceringskredieten : 42.625,00 EUR;

Operator : Chimay Promotion;

Ordonnanceringskredieten : 42.250,00 EUR;

Titel : DEULYS;

Operator : Deulys VZW;

Basisallocatie : 43.03.08;

Ordonnanceringskredieten : 7.170,33 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 201TRI 0075 I;

Titel : "Le Terhistoire";

Operator : Gemeente Bernissart;

Basisallocatie : 43.03.08;

Vastleggingskredieten : 189.450,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 47.362,50 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 201FWA 0077 I;

Titel : AT-GPS;

Basisallocatie : 43.03.08;

Codificatie van het project : E IF 1 201FWA 0087 I;

Operator : "Fédération touristique du Luxembourg belge";

Vastleggingskredieten : 101.528,86 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 33.842,95 EUR;

Operator : "Fédération touristique de la Province de Namur";

Vastleggingskredieten : 101.528,86 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 33.842,95 EUR;

Titel : "ParcourSambre";

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 43.03.08;

Vastleggingskredieten : 168.800,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 56.266,67 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 201FWA 0096 I;

Titel : "Mémoire de la Grande Guerre";

Operator : Grondregie Komen-Waasten;

Basisallocatie : 43.03.08;

Vastleggingskredieten : 280.800,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 93.600,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 201FVL 0097 I;

Titel : "La Meuse et vous";

Basisallocatie : 43.03.08;

Codificatie van het project : E IF 1 201FWA 0098 I;

Operator : BEPN;

Vastleggingskredieten : 124.560,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 41.520,00 EUR;

Operator : "La Haute Meuse";

Vastleggingskredieten : 6.400,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 2.133,33 EUR;

Operator : Stad Namen;

Vastleggingskredieten : 24.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 8.000,00 EUR;

Operator : Stad Profondeville;

Vastleggingskredieten : 1.600,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 533,33 EUR;

Operator : FTNP;

Vastleggingskredieten : 23.760,60 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 7.920,20 EUR;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 1 : De economie : opvoering en bevordering van de concurrentiekracht van de interregionale economie, ondersteuning van de innovatie en bevordering van de ontwikkeling en de werkgelegenheid;

Maatregel 2.1. Bevordering van het toeristische aanbod;

Titel : "Chemin des mines";

Basisallocatie : 43.03.08;

Codificatie van het project : E IG 1 105WLL 0033 I;

Operator : Aubange;

Ordonnanceringskredieten : 22.098,09 EUR;

Operator : Musson;

Ordonnanceringskredieten : 16.237,82 EUR;

Titel : "Découpatri";

Operator : PN2O, Intercommunale;

Basisallocatie : 43.03.08;

Ordonnanceringskredieten : 60.225,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 105WLL 0032 I;

Titel : Toeristische marketing;

Basisallocatie : 43.03.08;

Codificatie van het project : E IG 1 105GDR 0028 I;

Operator : Dienst Toerisme van de Oostkantons;

Ordonnanceringskredieten : 2.800,00 EUR;

Operator : Tourismus Zentrale Saarland GmbH;

Ordonnanceringskredieten : 37.200,00 EUR;

Titel : "Pays Touristique GM&M";

Basisallocatie : 43.03.08;

Codificatie van het project : E IG 1 105WLL 0036 I;

Operator : "Maison du Tourisme de Gaume";

Ordonnanceringskredieten : 78.865,76 EUR;

Operator : "Pays de la Semois";

Ordonnanceringskredieten : 69.158,32 EUR;

Interreg IV A - Euregio;

Titel : Neegaan;

Operator : "Centre Nature de Botrange";

Basisallocatie : 43.03.08;

Vastleggingskredieten : 146.495,03 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 48.831,68 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 1008 I;

Titel : "Blue Spot Hot Spot";

Operator : VZW voor het beheer van het toeristisch complex van de Gileppe en omgeving;

Basisallocatie : 43.03.08;

Vastleggingskredieten : 164.897,30 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 54.965,77 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 105000 1016 I;

Titel : Euregio met smaak;

Operator : "Fédération touristique de la Province de Liège";

Basisallocatie : 43.03.08;

Vastleggingskredieten : 147.083,50 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 36.770,88 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 105000 1013 I;

Titel : Tiger;

Basisallocatie : 43.03.08;

Codificatie van het project : E IE 1 105000 1011 I;

Operator : "Fédération touristique de la Province de Liège";

Vastleggingskredieten : 257.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 64.250,00 EUR;

Operator : "Domaine touristique de Blegny-Mines";

Vastleggingskredieten : 78.125,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 19.531,25 EUR;

Operator : Saint-Nicolas;

Vastleggingskredieten : 194.375,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 48.593,75 EUR, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.996 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 1.755 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 08 van organisatieafdeling 09.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 08 van organisatieafdeling 09 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Aanvankelijk krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 09 43.03.08

0

0

+ 2.996

+ 1.755

2.996

1.755

OA 32 01.01.01

32.666

22.640

- 2.996

- 1.755

29.670

20.885


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 24 september 2010.

R. DEMOTTE P. FURLAN

^