Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/10/2006 pub. 24/11/2010 numac 2010000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010009940 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 : - Worden bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : de heren : Merchiers, G., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde Rousseeuw, L., voorzitter van de arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne (08.04.2010)(...) type koninklijk besluit prom. 21/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Numér(...) type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010011440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2010, dat in werking treedt op 1 december 2010, is het ontslag van de type ministerieel besluit prom. 23/09/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010024435 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening en tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2010 tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 23/11/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010024450 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product POR CÖZ type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205902 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/09/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205899 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 24/09/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205901 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205904 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205903 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010024441 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 208.434 van de Raad van State van 26 oktober 2010 vernietigt artikelen 5, 11 en 24, van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betref

arrest

type arrest prom. 27/05/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010031517 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/113bis tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 houdende vaststelling van de modaliteiten en van de procedure voor het bekomen van het veiligheidsattest voor de logiesverstrekkende inrichtingen die op 1 januari 2001 bestaan en houdende vaststelling van de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging, die specifiek zijn voor deze logiesverstrekkende inrichtingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010031516 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/112 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 september 1991 betreffende de camping-caravaning type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010031515 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/111 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de procedure voor de toekenning, de schorsing en de intrekking van de erkenning als « gastenkamer » alsook van de technische voorschriften waaraan de woningen die de gastenkamers bevatten moeten voldoen met het oog op die erkenning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Mettet

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010031518 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/117 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1990 tot bepaling van de voorwaarden voor het exploiteren, van de procedure voor het toekennen en het intrekken van de exploitatievergunning, van de classificatie en van het model van het schild van de hotelinrichtingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010035884 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 45, 49 en 70 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, en van artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 houdende subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers die zijn tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen erkend door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010205933 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 30 september 2010 wordt beslist het gewestplan Nijvel te herzien en het voorontwerp van herziening van het gewestplan Nijvel aan te nemen met het oog op : (...) * het schrappen van : - het tracé en de reserveringsomtrek van de beoogde weg tussen de "c(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010009903 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving type omzendbrief prom. 15/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205928 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende het decreet van 6 mei 2010 tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/111/EG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen

bericht

type bericht prom. 10/11/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010002070 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de federale overheidsdiensten. - Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in sectorcomité II- Financiën, alsmede in de overeenkomstige overlegcomités . - Bekendmaking ter uitvoering van artikel 65 van het koninklijk besluit van 28 september 1984

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010031494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 24 augustus 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M., werd de heer STEENACKERS, Jean-Didier, gedomicilieerd Henri Maubelstraat 109, te 1190 Brussel, erkend als EPB-adviseur De erkenning draagt het nummer PEBPP-1015319. Bij beslissing van 24 augustus 2010, van de le(...) type erkenning prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 21 september 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA STUDIE 10 INGENIEURSBUREAU met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 193, te 2500 Lier, met ondernemingsnu De erkenning draagt het nummer PEBPM-1010114. Bij beslissing van 23 augustus 2010, van de l(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010009941 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Tuchtraad. - Proces-verbaal van de loting van de leden van de zittende magistratuur, de magistraten van het openbaar ministerie, de griffiers en de secretarissen, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuchtraad te hernieuwen Het Overeenkomstig de artikelen 33 tot en met 37 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 tot vasts(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010 wordt de Mevr. Marjorie Lemaire, vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met rangin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010029541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger kunstonderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2010, wordt tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd : De heer ADANT Guy Werklei Ranginneming op 8 april 2005. Hij neemt rang in de orde in op de naast zijn naam vermelde datum.(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2010 numac 2010011424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Oproep tot de kandidaten die gebruiksrechten wensen te verkrijgen voor de frequentiebanden 3410-3500/ 3510-3600 MHz Overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 maart De kandidatuurdossiers moeten worden ingediend : 1° tussen 9 en 17 uur op werkdagen en uiterlijk(...)
^