Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2015
gepubliceerd op 09 december 2015

Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de producenten van schaapachtigen voor het bestrijden van de buitengewone crisis in de sector van het schapenvlees

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205715
pub.
09/12/2015
prom.
23/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/23/2015205715/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de producenten van schaapachtigen voor het bestrijden van de buitengewone crisis in de sector van het schapenvlees


De Minister van Landbouw, Gelet op Verordening (EG) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de uitvoering van de artikelen 107 en 108 van het EG-Verdrag inzake de de minimis-regeling in de landbouwsector;

Gelet op het Waals Landbouwwetboek, artikelen D.4, D.15, D.17, D.18, D.241, D.242 en D.245;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector, inzonderheid op artikel 76bis, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2009, artikel 76bis;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 oktober 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 17 november 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de huidige crises in de sector van de "schaapachtigen" wegens de uitzonderlijke prijsdalingen inhoudt dat er dringende ondersteuningsmaatregelen getroffenen dienen te worden voor deze sector met het oog op, ten dele, het bestrijden van de daling van de vleesprijs, maar ook op de voederkosten die verband houden met de laattijdige verkopen en de daling van de vleeskwaliteit;

Overwegende dat er met name reden is om een steunregeling ten gunste van de producenten van schaapcahtigen in te voeren om de thesaurie van de fokbedrijven te ontlasten;

Overwegende dat elke vertraging in de aanneming en de uitvoering van bovenvermelde steunregeling nadelig zou zijn voor het geheel van genoemde sector, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° besluit: het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector; 2° administratie : de administratie in de zin van artikel D.3, 1°, van het Wetboek; 3° Wetboek: het Waals Landbouwwetboek.

Art. 2.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten wordt, ten gevolge van de uitzonderlijke daling van de schapenvleesprijs, de minimis-steun verleend aan de landbouwers die schaapachtigen produceren.

Art. 3.De steun bedoeld in artikel 2 neemt de vorm aan van een subsidie ten bedrage van 100.000 euro gedeeld doorhet aantal schaapachtigen dat voor steun in aanmerking komt.

Het in het vorige lid bedoelde totaalbedrag van de steun mag niet hoger zijn dan 15.000 euro, waarvan het bedrag van elke de minimis-steun die verleend werd in de loop van het lopende jaar en van de twee voorafgaande jaren afgetrokken wordt.

Art. 4.§ 1. Om in aanmerking te komen voor de subsidie bedoeld in artikel 2 moet de landbouwer voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° een actieve landbouwer zijn in de zin van artikel 9 van Verordening nr.1307/2013, zoals uitgevoerd bij de artikelen 10 tot 12 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers; 2° geïdentificeerd zijn bij het betaalorgaan in het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, overeenkomstig de artikelen D.20 tot D.24 van het Wetboek; 3° over een productie-eenheid op het grondgebied van het Waalse Gewest beschikken;4° houder zijn van een stapel van minstens 30 ooien;5° geen "onderneming in moeilijkheden" zijn in de zin van Verordening (EG) nr.1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de uitvoering van de artikelen 107 en 108 van het EG-Verdrag inzake de de minimis-regeling in de landbouwsector.

De toegekende steun wordt door de administratie opgeschort indien de verplichtingen bedoeld in het eerste lid niet nagekomen worden. Van deze beslissing wordt de landbouwer kennis gegeven. § 2. De ooien ouder dan 6 maanden met een totaal van 400 ooien per landbouwer worden in aanmerking genomen voor de berekening van de steun.

Art. 5.Het betaalorgaan kent de steun automatisch toe op grond van de gegevens en documenten waarover het beschikt.

Van het de minimis-karakter van de steun wordt in de toekenningsbeslissing melding gemaakt.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 23 november 2015.

R. COLLIN

^