Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009566 bron federale overheidsdienst justitie Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie type wet prom. 23/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015009571 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie type wet prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015015182 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, gedaan te Brussel op 3 februari 2012 (2) (3) type wet prom. 23/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 23/11/2015 pub. 14/03/2016 numac 2016000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie. - Duitse vertaling type wet prom. 23/11/2015 pub. 08/05/2017 numac 2017030281 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, gedaan te Brussel op 3 december 2012 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2015 type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015018387 bron institut scientifique de sante publique Ministerieel besluit waarbij bepaalde bevoegdheden binnen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid worden gedelegeerd type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031801 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015205715 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de producenten van schaapachtigen voor het bestrijden van de buitengewone crisis in de sector van het schapenvlees

decreet

type decreet prom. 23/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205670 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 9 mei 1994 over de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen type decreet prom. 23/11/2015 pub. 26/01/2016 numac 2015205736 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 6 december 2011 ter ondersteuning van het jeugdwerk type decreet prom. 23/11/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015205735 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot omzetting van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

erratum

type erratum prom. 23/11/2015 pub. 16/05/2017 numac 2017012089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, gedaan te Brussel op 3 december 2012. Erratum

document

type document prom. 23/11/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016035089 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^