Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 november 2021
gepubliceerd op 08 december 2021

Ministerieel besluit houdende erkenning door de Franse Gemeenschap van het Laboratorium van de Universiteit Gent voor de analyse van dopingcontrolemonsters

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021034065
pub.
08/12/2021
prom.
22/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende erkenning door de Franse Gemeenschap van het Laboratorium van de Universiteit Gent voor de analyse van dopingcontrolemonsters


De minister die belast is met de strijd tegen doping, Gelet op het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de dopingbestrijding, artikel 13, § 3;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de strijd tegen doping, artikel 19, §§ 1 en 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 april 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan het diensthoofd van de cel « biociden » van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten inzake biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik sluiten tot erkenning van het Laboratorium van de Universiteit Gent voor de analyse van dopingcontrolemonsters;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica sluiten waarbij de erkenning van de Franse Gemeenschap wordt verleend aan het Laboratorium van de Universiteit Gent voor de analyse van dopingcontrolemonsters;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 19, § 2, van het voornoemde besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten, onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden bedoeld in artikel 19, § 1, van hetzelfde besluit, de erkenning van een laboratorium door de Franse Gemeenschap voor de analyse van dopingcontrolemonsters door de Minister wordt verleend voor een periode van vijf jaar, hernieuwbaar met een periode van vijf jaar;

Overwegende dat de huidige erkenning, verleend aan het Laboratorium van de Universiteit Gent, krachtens het voornoemde ministerieel besluit van 23 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica sluiten, op 31 december 2021 vervalt;

Overwegend dat het, omwille van de rechtszekerheid en mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 19, § 1, van het voornoemde besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten, aangewezen is dat een door de Franse Gemeenschap erkend laboratorium de analyse uitvoert van monsters van dopingcontroles die de NADO Franse Gemeenschap plant en uitvoert;

Overwegende dat het Laboratorium van de Universiteit Gent tijdens de lopende erkenningsperiode ononderbroken en tot tevredenheid van de NADO Franse Gemeenschap heeft voldaan aan alle erkenningsvoorwaarden van voornoemd artikel 19, § 1, van voornoemd besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten;

In aanmerking nemend dat ditzelfde laboratorium momenteel nog steeds aan al deze erkenningsvoorwaarden voldoet;

Besluit : Enig artikel. De erkenning van de Franse Gemeenschap, bedoeld in artikel 13, § 3, van het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de dopingbestrijding, wordt toegekend aan het Laboratorium van de Universiteit Gent (afdeling dopingcontrole), voor een periode van vijf jaar die ingaat op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2026, voor de analyse van monsters van dopingcontroles die gepland en uitgevoerd worden door de NADO Franse Gemeenschap.

Brussel, 22 november 2021.

V. GLATIGNY

^