Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 maart 2018
gepubliceerd op 03 april 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, en het ministerieel besluit van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201540
pub.
03/04/2018
prom.
22/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/22/2018201540/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015202374 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, en het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun


De Minister van Landbouw, Gelet op Verordening (EG) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;

Gelet op de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening;

Gelet op de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;

Gelet op Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen;

Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D. 4, D.241, D.242, D.243, D.249, D.250 en D. 251;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, de artikelen 40, § 2, 48, tweede lid, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2018, 52 en 53, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, artikel 5, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015202374 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uivoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2017;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 maart 2018;

Gelet op het rapport van 14 december 2018, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid van 14 december 2017;

Gelet op advies 62.936/4 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015202374 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

Artikel 1.In artikel 21, § 1, van het ministerieel besluit van 23 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 18/05/2015 numac 2015202374 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, wordt het tweede punt vervangen door wat volgt : "2° de wegen, namelijk de oppervlaktes van de meer dan twee meter brede toegangswegen, met een grondslag of, in geval van onverharde oppervlaktes, degenen die de landbouwoppervlakte doorkruisen;".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 23/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 23/1.Overeenkomstig artikel 48, tweede lid, van het besluit van 12 februari 2015, wordt het braakliggend land in stand gehouden van 15 februari tot 15 augustus.".

Art. 3.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "lid 1" vervangen door de woorden "lid 2", en de woorden "tussen 1 juli" worden vervangen door de woorden "tussen 1 juni";2° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "of van peulgewassen" ingevoegd tussen de woorden "zaaien van gras" en de woorden "onder het hoofdgewas";3° in paragraaf 2, wordt punt 1° aangevuld met de woorden "tot 15 februari van het jaar dat volgt";4° in punt 3° van paragraaf 2, worden de woorden "van minerale meststoffen en" opgeheven;5° in paragraaf 2, wordt punt 3° aangevuld met de woorden ", en dat verbod eindigt uiterlijk op 15 februari van het daaropvolgende jaar"; 6° in paragraaf 2, worden de punten 3/1° en 3/2° ingevoegd, luidend als volgt: "3/1° het gebruik van minerale meststoffen is verboden tussen de datum van inzaaiing van het vanggewas en 15 februari van het daaropvolgende jaar, of, in geval van het onderzaaien van gras of van peulgewassen in het hoofdgewas, tussen de oogst en 15 februari van het daaropvolgende jaar;"; "3/2° overeenkomstig artikel 45, § 10quater, van Verordening nr. 639/2014, in geval van het onderzaaien van gras of van peulgewassen in het hoofdgewas, is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verboden te rekenen van de oogst van het hoofdgewas gedurende minstens acht weken of tot het inzaaien van het volgende hoofdgewas;".

Art. 4.In artikel 27, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de punten 2°, 3°, 4°, 5° en 6° worden opgeheven; b) punt 7° wordt vervangen als volgt: "7° bij de teelt van luzerne, blauwe klaver, hopperupsklaver, rolklaver, steenklaver of mengsel van één van voornoemde gewassen met een ander gewas, wordt er voorzien in een niet geoogst schuilgebied met minstens tien percent totaaloppervlakte op die percelen tot 1 oktober.".

Art. 5.In de bijlage van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun sluiten, in de categorie B "Peulgewassen", worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 5°, wordt het woord "alexandrinum" vervangen door het woord "sp."; 2° de punten 6°, 7°, 8° en 9° worden opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun

Art. 6.In artikel 8 van het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt 1°, worden de woorden "vier meter" vervangen door de woorden "vijf meter";b) in het tweede lid, worden de woorden "afstand tussen de bomen van een rij bedraagt 10 meter" vervangen door de woorden "afstand tussen de kruinen van bomen van een rij bedraagt 5 meter".

Art. 7.In artikel 10, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt b), worden de woorden "4 meter" vervangen door de woorden "5 meter";2° in punt c), worden de woorden "4 meter" vervangen door de woorden "5 meter";3° in punt d), worden de woorden "4 meter" vervangen door de woorden "5 meter". HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2018.

Namen, 22 maart 2018.

R. COLLIN

^