Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met betrekking tot de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017032030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de coördinatie van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017032033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017041008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017206653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de gewaarborgde minimum maandwedde type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017206656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende de vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017206654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017206980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018010251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017207001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot inrichting en financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt de heer MOINY Jean-Philippe bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt Mevr. Carine POUBLON bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Fran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011650 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018011636 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 7 december 2017 en met ingang van 1 oktober 2017 werd de heer Philip DUMORTIER aangeduid als titularis van een managementfunctie N-1, in de functie van "Stafdirecte Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011649 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano en tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018200979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, wordt aan de heer NOWAKOWSKI Jan op het einde van de maand april 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201463 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, wordt aan Mevrouw Michèle BELMESSIERI, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om haar type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201574 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juni 2017, is de heer Stevens G., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben ber Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017, dat in werk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201576 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2018, wordt Mevr. Suys,Elly, attaché in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, in het kader van de federale mobiliteit, overgeplaats Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, word(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201621 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 25 april 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Maere P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Diksmuide. Het i Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, dat in werking treedt op 25 april 2018, is aan de heer (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Vlaams Brabant type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011566 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Geschreven Frans : spraakkunst en spelling - niveau 2 » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011567 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Geschreven Frans : spraakkunst en spelling - niveau 1 » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011587 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011589 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011603 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van [*] tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano en van het koninklijk besluit van [?] tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, en tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018201540 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, en het ministerieel besluit van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun

decreet

type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type decreet prom. 22/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot financiering van het programma inzake intercommunautair fundamenteel onderzoek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018011635 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018 werd Mevr. Lisa Legros overdracht in de hoedanigheid van Luitenant bij Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018 werd Mijnheer Philip(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018201543 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van het Waals plan inzake afval en grondstoffen type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018201537 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 05/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018030454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

document

type document prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201672 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige evaluatoren van wetenschappelijke dossiers (niveau A2) voor FAGG. - Selectienummer : ANG17233 Deze selectie werd afgesloten op 15/03/2018. Er zijn 12 laureaten. De lijst (...) type document prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201674 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18709 Solliciteren kan tot en met 20/04/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, is de heer PIERSON Jacky benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer LEKEU José wiens manda type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt Dhr B Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt d(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt Mevr. DELIEGE Sandr(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018011522 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Een assistent enquêteur - voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Directie Datamanagement (ref. 2018/DATA_fr/enquêteur) Er is een betre(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018200978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Jan NOWAKOWSKI De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Jacky PIERSON De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 15 maart 2018, dat in werking treedt worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuin(...) type document prom. -- pub. 03/04/2018 numac 2018201390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen Bij besluit van de Directeur-gener worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der gr(...)
^