Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type wet prom. 22/03/2018 pub. 05/10/2020 numac 2020043064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011494 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 285, baanvak "Y Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy", gelegen te Engis, ter hoogte van de kilometerpaal 5.958 type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011496 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 271 Y Général Leman - Flémalle Espérance, gelegen te Jemeppe-sur-Meuse, ter hoogte van de kilometerpaal 1.540 type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011495 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 285, baanvak "Y Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy", gelegen te Engis, ter hoogte van de kilometerpaal 9.825 type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012252 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2018 tot aanstelling van de leden van de Leescomités in het kader van het opmaken van de initiële competenties en de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018030826 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018040128 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de steun aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018201540 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, en het ministerieel besluit van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun

decreet

type decreet prom. 22/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot financiering van het programma inzake intercommunautair fundamenteel onderzoek type decreet prom. 22/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040058 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van de prijs van het Parlement van de Franse Gemeenschap voor de promotie van Vrouwensport type decreet prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040090 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend type decreet prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040091 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het daarbij horende Protocol, ondertekend te Oslo op 23 april 2014 type decreet prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot bepaling van de eindtermen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs betreffende de moderne talen, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling, de minimale competenties inzake communicatie in een andere moderne taal dan het Frans op het einde van de kwalificatieafdeling, wanneer het aanleren van een moderne taal in het studieprogramma opgenomen is, de eindcompetenties en kennis vereist in het Frans op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling alsook op het einde van de doorstromingsafdeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018011638 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen te herontwikkelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018201537 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018201543 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van het Waals plan inzake afval en grondstoffen type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018201628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen. type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018201629 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in pesticiden type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018201656 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende nominatieve overplaatsing van personeelsleden van de "Conseil économique et social de Wallonie" naar de Waalse Overheidsdienst in het kader van de hervorming van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201673 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ondervoorzitter van de Adviescommissie inzake de beroepen

erratum

type erratum prom. 22/03/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018012066 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen. - Erratum
^