Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 mei 2015
gepubliceerd op 29 mei 2015

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2015024138
pub.
29/05/2015
prom.
19/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/19/2015024138/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree


De Minister van Landbouw, Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4, eerste lid, 1° ;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990 en artikel 9, 5°, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree, artikel 26, § 1;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 27 november 2014;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 20 januari 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 december 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 13 februari 2015;

Gelet op advies 57.256/3 van de Raad van State, gegeven op 13 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

Artikel 1.De tussenkomsten in de kosten verbonden aan de (her)bemonsteringen en analyses in uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree die ten laste genomen worden van het Fonds, zijn: 1° de tussenkomsten verbonden aan de bemonstering en analyse van het moederdier opgelegd in artikel 5, § 3, van hetzelfde besluit ten bedrage van 34,62 euro per rund;2° de tussenkomst onder 1° wordt verhoogd met 10 euro indien op het moment van de bemonstering van het moederdier wordt beslist om het rund met het statuut "IPI" te laten euthanaseren door de bedrijfsdierenarts;3° de kosten verbonden aan het verzenden van de oorweefselmonsters genomen in toepassing van artikel 3 van hetzelfde besluit.Het bedrag per zending wordt contractueel vastgelegd met BPost; 4° de kosten verbonden aan het uitvoeren van een genetisch identificatieprofiel bedoeld in artikel 24, eerste lid, van hetzelfde besluit en volgens het officieel tarief van de vereniging zoals gepubliceerd op zijn website en op voorlegging van schuldvorderingen per kwartaal opgesteld met vermelding van het aantal uitgevoerde analyses.

Art. 2.§ 1. De bedragen vermeld in artikel 1, 1° en 2°, worden, door de verenigingen, in mindering gebracht op het door de veehouder verschuldigde bedrag aan de vereniging. § 2. De kortingen toegekend door de vereniging aan de veehouder in toepassing van paragraaf 1 worden door het Fonds uitbetaald aan de verenigingen op voorlegging van schuldvorderingen per kwartaal opgesteld met vermelding van het aantal uitgevoerde analyses, het aantal uitgevoerde euthanasies en het aantal uitgevoerde identificatieprofielen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 19 mei 2015.

W. BORSUS

^