Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 december 2015
gepubliceerd op 21 december 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2015 tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2015024296
pub.
21/12/2015
prom.
11/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/11/2015024296/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree


De Minister van Landbouw, Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4, eerste lid, 1° ;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990 en artikel 9, 5°, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree, artikel 26, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 2 juli 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juli 2015;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 10 augustus 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 17 september 2015;

Gelet op advies 58.352/3 van de Raad van State, gegeven op 24 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 mei 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree sluiten betreffende de bestrijding van boviene virale diarree, wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende : "5° een tussenkomst van 5 euro per onderzocht rund voor de bemonstering en analyse van de runderen behorend tot een beslag waar de aanwezigheid van een IPI-rund werd gedetecteerd en voor zover aan deze runderen nog geen statuut « IPI vrij door onderzoek » of « IPI vrij door afstamming » werd toegekend, dezelfde tussenkomst geldt in geval van een positief resultaat na virologisch onderzoek van een foetus of een doodgeboren kalf.

De tussenkomst bedoeld in het eerste lid, 5°, wordt alleen toegekend indien alle voordien reeds vastgestelde IPI-runderen werden afgevoerd van het beslag binnen een termijn van 3 maanden, in ieder geval dienen alle gekende IPI-runderen afgevoerd te zijn op het moment van de bemonstering van de overige dieren, en indien IPI-runderen die worden vastgesteld naar aanleiding van deze laatste bemonstering afgevoerd werden binnen een termijn van 3 maanden.".

Art. 2.Artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " § 1. De bedragen vermeld in artikel 1, 1°, 2° en 5°, worden, door de verenigingen, in mindering gebracht op het door de veehouder verschuldigde bedrag aan de vereniging."

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 11 december 2015.

W. BORSUS

^