Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015003210 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kr(...) type wet prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015022184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003175 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003176 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Music », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003203 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003204 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003202 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015007122 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 houdende toekenning van een verhuisvergoeding aan de militairen bij overbrenging van de gewone plaats van het werk type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten, teneinde de lijst van vergoedbare radiofarmaceutische producten in te voeren type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende dierlijke bijproducten bestemd voor onderzoek, onderwijs, het voederen van niet-voedselproducerende dieren en voor de vervaardiging en het in de handel brengen van sommige afgeleide producten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 18/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type ministerieel besluit prom. 01/04/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015035645 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden in het kader van het herstel van schade veroorzaakt door natuurrampen type ministerieel besluit prom. 03/04/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015202464 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 30/04/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015202465 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 21, 31 en 32 van organisatieafdelingen 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015031289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Facultatieve subsidie Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2015 wordt een subsidie van 34.500,00 euro toegekend aan de VZW " Centre de Formation Insertion le Grain", ondernemingsnummer 4504292

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015035636 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende overdracht van de personeelsleden van de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015035655 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N357-Holstraat, F. Rooseveltlaan tussen kilometerpunt 25,880 en 27,231 op het grondgebied van de stad Waregem

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015003208 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht aangaande de publicatie van de lijsten bedoeld in artikel 101ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Ov Bijlage 1 Lijst van landen waarmee België een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belast(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015009251 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Tweede lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger be De volgende leden van het parket werden op 21 mei 2015 in het rechtsgebied van het hof van beroep t(...)

erratum

type erratum prom. 04/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. - Erratum

bijakte

type bijakte prom. 30/03/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel tot wijziging van het protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg, gesloten te Brussel op 24 juni 2013

protocol

type protocol prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

document

type document prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015040305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2015, 100.86 punten bedraagt, tegenover 100. De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de we van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 201(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015042405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2015    Indice mai 2015 Moyen(...)

document

type document prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015202537 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geografen/geomatici De vergelijkende selectie van Nederlandstalige geografen/geomatici (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG15010) werd afgesloten op 13 mei 2015. Er zijn 6 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015202576 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige "Cyber Risk Prevention Expert" (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie (ANG15057) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (...) type document prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015202577 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige "Cyber Security Expert" (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie (ANG15058) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2015, word Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. CEUPPENS Ann benoemd bij het genoemd comité, in de hoedanigheid (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015022182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. CEUPPENS Ann benoemd bij voornoemde Commissie, in de hoedanighei(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015202557 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/05/2015 numac 2015202536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** landmeters De vergelijkende selectie van **** landmeters (niveau ****) voor de **** **** (****15008) werd afgesloten op 12 mei 2015. Er zijn 9 geslaagden.(...)

document

type document prom. 19/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 - AMIF-NR 3 : Integratie
^