Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 maart 2013
gepubliceerd op 14 mei 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029303
pub.
14/05/2013
prom.
19/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029649 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties, gewijzigd bij het besluit van 27 april 2010, van 5 oktober 2010, van 1 december 2010, van 27 mei 2011, van 30 augustus 2011, van 20 december 2011, van 27 juni 2012, van 13 juli 2012, van 21 september 2012 en van 10 december 2012;

Gelet op de aanvragen tot wijziging van het mandaat binnen een erkende federatie van jeugdorganisaties;

Overwegende dat de kandidaten aan de benoemingsvoorwaarden beantwoorden, zoals ingeschreven in artikel 38, §§ 1 tot 6, van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een einde gemaakt aan het mandaat van : 1° Als vertegenwoordiger van erkende federaties van jeugdorganisaties of als lid gekozen uit die federaties naar rata van het aantal erkende jeugdorganisaties waarbij ze aangesloten zijn :

Voor « Jeunes et Libres »

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

De heer Arnaud Desmadryl, Guldenvlieslaan 84-86, 1060 Brussel


Art.2. Benoemd worden tot lid van de Adviescommissie van de jeugdorganisaties en belast worden met het voleindigen van de mandaten van de leden die ze vervangen : 1° Als vertegenwoordiger van erkende federaties van jeugdorganisaties of als lid gekozen uit die federaties naar rata van het aantal erkende jeugdorganisaties waarbij ze aangesloten zijn :

Voor « Jeunes et Libres »

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

Mevr.Stephany Janssens, Guldenvieslaan 84-86, 1060 Brussel


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 19 maart 2013.

Brussel, 19 maart 2013.

Mevr. E. HUYTEBROECK

^