Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Intrekking van erkenning Bij beslissing van 6 mei 2013, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met n 1975 ARGENTA SPAARBANK NV   type wet prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013022257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VACHIERY, Jean-Luc, arts, benoemd in de hoedanigheid van lid b(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013055138 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Paulus, Annie Maria Mevr. Paulus, Annie Maria, geboren te Luik op 29 maart 1939, ongehu Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013011178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt Mevr. Maries MERKEN, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de titel Bij koninklijk besluit van 14 december 2012 wordt de heer Dominique DE BAETS, klasse A3 met de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013 wordt de heer Olivier DEMARET, geboren op 11 november 1978, bevorderd met ingang van 11 maart 2013 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 in type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en de programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013201567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelatie tussen een bewakingsagent bedoeld bij de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en zijn medecontractant (1) type koninklijk besluit prom. 23/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013202100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postcheckrekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2013 wordt aan de heer TESSAROLO Renato, op het einde van de maand augustus 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202941 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 april 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is Mevr. Delos, M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot eerste advocaat-generaal bij dit - is de heer Ver Elst-Reul, L., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, aan(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 53 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen-Zottegem, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 30.740 type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013024143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3°, van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 26/03/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2006 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de hulpverlening aan gedetineerden type ministerieel besluit prom. 19/03/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 19/03/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 25/03/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2011 houdende benoeming van de leden van de Netoverschrijdende Overlegraad type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak » type ministerieel besluit prom. 19/03/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Galilée » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202595 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 53/2013 van 18 april 2013 Rolnummer 5388 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2011 betreffende de cursusdragers, ingesteld door de vzw « Fédérati Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202594 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 54/2013 van 18 april 2013 Rolnummer 5418 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 28 en 38 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, ingesteld door de vzw « Liga van belastingplichtig Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202767 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst tot uitvoering van de terugnameplicht voor papierafval Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, zoals gewijzigd; Gelet op het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek I van het Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnamepl(...) type decreet prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202770 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst inzake de terugnameplicht betreffende afval van autobatterijen en -accu's De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 8 Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op de artikelen D82 en volgende; Gelet op he(...) type decreet prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202773 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgewerkte oliën De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, zoals gewijzigd; Gelet op het decreet van 27 mei 2004 betref Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte olië(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2013-2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202768 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgedankte voertuigen De Waalse Regering, Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op de artikelen D82 en volgende; Gelet op het decreet van 27 juni 1996 Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnamepl(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202771 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afvalbanden De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 8bis; Gelet op Boek I v Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnamepl(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013031253 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 12 juni 2012, wordt BRANCART Anne, gedomicilieerd Paradijsvogellaan 79, te 1160 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid De erkenning draagt het nummer CREPP-001128101. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 16 juli 2012, wordt SERBES Ali, gedomicilieerd chemin de l'Ardoisier 82, te 7060 SOIGNIES, erkend als Certificateur wooneenhe De erkenning draagt het nummer CREPP-001130533. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 6 juni 2012, wordt de HUPIN Philippe, gedomicilieerd drève Colau d'Jirau 6, te 1495 VILLERS-LA-VILLE, erkend als Certificateu De erkenning draagt het nummer CREPP-001127450. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013031261 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 9 augustus 2012, wordt BRENAEL Gunnar, gedomicilieerd Heirbaan 100, te 1830 MACHELEN , erkend als Certificateur wooneenh(...) De erkenning draagt het nummer CREPP-001135031. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 27 februari 2012, wordt VANDEROOST Michel, gedomicilieerd Kolonel Daumerielaan 7, te 1150 BRUSSEL erkend als Certificateur woon De erkenning draagt het nummer CREPP-001105308 type erkenning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 28 augustus 2012, wordt BASHIR Sameen, gedomicilieerd Maurice Herbettelaan 73, te 1070 BRUSSEL erkend als Certificateur woone De erkenning draagt het nummer CREPP-001136052 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van (...) type erkenning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 11 januari 2012, wordt LEMAITRE Sébastien, gedomicilieerd Hector Gobertlaan 22, te 1160 BRUSSEL erkend als Certificateur woonee De erkenning draagt het nummer CREPP-001077976 type erkenning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 4 mei 2012, wordt RANIERI Marco, gedomicilieerd Square Marcel et Robert Maas 7, te 1630 LINKEBEEK erkend als Certificateur wo De erkenning draagt het nummer CREPP-001120799 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van (...) type erkenning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013031268 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 21 oktober 2011, wordt BUYLE Roland, gedomicilieerd Lokerenveldstraat 28, te 9320 Aalst erkend als Certificateur wooneenheid, De erkenning draagt het nummer CREPP-1057060 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 april 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202766 bron waalse overheidsdienst Openbaar onderzoek betreffende bepaalde milieubeleidsovereenkomsten. - Bericht Boek I van het Milieuwetboek, artikel D.86, § 2 Milieubeleidsovereenkomsten categorie A3 - Ontwerpen van milieubeleidsovereenkomsten tot uitvoering van het b Auteurs : De Waalse Regering en de instellingen die de terugnameplichtigen vertegenwoordigen. D(...)

document

type document prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202937 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché P&O (niveau A) voor de Koninklijke Bibliotheek van Belgïë (AFG13054) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst v(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? lic(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202947 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige administratief assistenten (niveau C) voor de FOD Financiën (ADG13052). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2013. De benaming van de functie werd gewijz(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013024132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt Mevr. RIHOUX Anne-France, geboren op 12 juni 1964, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 november 2012, met als titel adviseur-generaal in de klasse A4 op het Franst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt Mevr. DESCAMPS Stéphanie, geboren op 3 september 1983, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 18 december 2012, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Franstalig t type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 april 2013 is de heer STEVENANTS Pierre, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer DOHOGNE François

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Hoei ter vervanging van de heer Renato TESSAROLO De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. 13/04/2012 pub. 14/05/2013 numac 2013000301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling type document prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Bij besluit van de directeur-generaal van 19 april 2013, dat in werking treedt de dag waa worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedr(...) type document prom. -- pub. 14/05/2013 numac 2013202769 bron waalse overheidsdienst Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgedankte batterijen en accu's Gelet op Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankt Gelet op Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betref(...)
^