Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 15 januari 2018

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Huwa-San ControllerR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit

bron
vlaamse overheid
numac
2018010085
pub.
15/01/2018
prom.
19/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/19/2018010085/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


19 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Huwa-San ControllerR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 39 tot en met 43;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen sluiten betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen, artikel 19 tot en met 21 (Het Legionellabesluit);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° afdeling Preventie: de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Jongerenwelzijn sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid", die het toezicht uitoefent op de naleving van het Legionellabesluit .2° Huwa-San ControllerR: apparaat dat water bestemd voor menselijke consumptie desinfecteert door injectie in de koudwaterleiding van Huwa-San TR-50 (met zilver gestabiliseerde waterstofperoxide), en dat ontwikkeld werd door de firma's Reus NV, ROAM Technology en SEM Waterbehandeling BV;waarvoor het "Goedkeuringsprotocol alternatieve beheersmaatregelen (bijlage 1 van het Legionellabesluit)" werd doorlopen en geadviseerd werd door de Hoge Gezondheidsraad in advies nr 9457. 3° beheersmaatregelen: maatregelen die bestaan uit controlemaatregelen, voorkomingsmaatregelen en correctieve maatregelen;4° controlemaatregelen: maatregelen die het mogelijk maken na te gaan of de werkingsvoorwaarden van de installatie die aerosol produceert van die aard zijn dat er geen omstandigheden optreden die de ontwikkeling van legionellabacteriën bevorderen;5° correctieve maatregelen: maatregelen die moeten worden genomen om het gevaar te reduceren tot een aanvaardbaar niveau als rond legionellagroei een ongewenste toestand vastgesteld wordt;6° Legionellabesluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen sluiten betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen;7° preventiemaatregelen: het deel van de exploitatiemethoden dat bestaat uit structurele maatregelen en beheersmaatregelen om het legionelloserisico terug te dringen;8° structurele maatregelen: maatregelen om de aerosolproducerende installatie aan te passen zodat de legionellagroei wordt tegengegaan;9° voorkomingsmaatregelen: maatregelen die vermijden dat bepaalde werkingsvoorwaarden leiden tot een risicosituatie voor de groei van legionellakiemen;10° watervoorziening: een distributiesysteem voor water, vanaf het punt van de levering of, als het privaat putwater is, vanaf het punt van waterwinning tot en met elk tappunt, met inbegrip van alle onderdelen die ermee in verbinding staan, met uitzondering van de systemen waarop alleen toiletten of wastafels zonder douchesystemen aangesloten zijn.

Art. 2.Huwa-San ControllerR wordt goedgekeurd als alternatieve beheersmaatregel ter beheersing van Legionella pneumophila in watervoorzieningen.

De Huwa-San Controller mag niet worden gebruikt in systemen die drinkwater leveren om te gebruiken in dialysetoestellen.

De Huwa-San ControllerR mag alleen worden toegepast als aan al de volgende voorwaarden wordt voldaan: a. er wordt een nauwkeurig beheersplan opgesteld in het kader van de plaatsing van de Huwa-San ControllerR.Het beheersplan omvat minimaal: a.a. een grondige evaluatie van de watervoorziening die resulteert in een risicoanalyse; a.b. een opsomming van de algemene preventiemaatregelen in het kader van de legionellaproblematiek en in het bijzonder de preventiemaatregelen die genomen moeten worden om de efficiënte werking van de Huwa-San ControllerR te garanderen. Waar nodig moeten structurele maatregelen worden doorgevoerd onder meer met het oog op een continue doorspoeling van alle elementen van de installatie; a.c. een gedetailleerd register waarin de uitvoering en opvolging van alle beheersmaatregelen, die opgesomd zijn in het beheersplan, worden geregistreerd; b. de watervoorziening en de Huwa-San controllerR moeten regelmatig onderhouden worden;de werking van het toestel en de dosering worden continu opgevolgd. c. De Huwa-San controllerR-installatie wordt aangepast aan de eventuele infrastructurele aanpassingen van de sanitaire installatie;d. de waterleverancier en de toezichthouder (cfr Art.41 van het Legionellabesluit) worden onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht als de Huwa-San controllerR in de watervoorziening wordt geplaatst; e. bij gebruik van de Huwa-San controllerR moet op elk ogenblik voldaan worden aan de drinkwaternormen, vermeld in bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 28/01/2003 numac 2003035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie sluiten houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.Een nauwgezette opvolging van de waterkwaliteit moet beschreven worden in het beheersplan.

Minimaal de gehaltes aan waterstofperoxide (max 10 milligram/l) en zilver (max 100 microgram/l) worden frequent opgevolgd. f. Wanneer een grote legionellabesmetting aanwezig is, is het aangeraden om eerst een schokdesinfectie met Huwa-San TR-50 uit te voeren voorafgaand aan de installatie van de continue doseerapparatuur.g. Het automatisch meettoestel wordt regelmatig op zijn goede werking gecontroleerd met behulp van een geijkt handmeettoestel.h. als uit de analyseresultaten blijkt dat er meer dan 1000 kolonievormende eenheden, afgekort KVE, Legionella pneumophila per liter aanwezig zijn in de watervoorziening, moet de oorzaak daarvan opgespoord worden en moeten de nodige maatregelen genomen worden om het aantal legionellabacteriën te doen dalen tot onder 1000 KVE per liter.

Art. 3.Als de veiligheid of de kwaliteit van de watervoorziening door het gebruik van de Huwa-San controllerR niet meer gegarandeerd kan worden, kan de goedkeuring worden opgeheven.

Art. 4.De goedkeuring van de Huwa-San controllerR als alternatieve beheersmaatregel ter beheersing van Legionella pneumophila in watervoorzieningen ontslaat de exploitant van de toepassing van artikel 6, § 5, of artikel 13, § 5, van het Legionellabesluit. Alle andere verplichtingen, gekoppeld aan de toepassing van het Legionellabesluit moeten onverkort uitgevoerd worden.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 december 2017.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^