Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 oktober 2021
gepubliceerd op 16 november 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

bron
vlaamse overheid
numac
2021022362
pub.
16/11/2021
prom.
15/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


15 OKTOBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 14, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, en artikel 15; - het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 2, § 5, artikel 3, § 3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, artikel 4, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 en 7 november 2014, artikel 13, 14, 17, en artikel 35, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, 7 november 2014 en 19 december 2014.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 3 juni 2021. - De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2021/50 gegeven op 13 juli 2021. - Het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid heeft advies gegeven op 16 september 2021, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 4 oktober 2021. - De Raad van State heeft advies 70.097/1 gegeven op 21 september 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Door het aanhouden van de coronamaatregelen worden een aantal beperkingen bij de organisatie van onlineopleidingen voor de duur van de crisis versoepeld. - Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector is onvoldoende duidelijk over de mogelijkheid om opleidingen voor landbouwers aan te bieden van meer dan drie lesuren en minder dan twintig lesuren. De toepassing van het besluit wordt verduidelijkt voor de organisatie van korte vormingsactiviteiten die gebundeld aangeboden worden.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALEECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1.Aan artikel 2, derde lid, van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, vervangen bij het ministerieel besluit van 7 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014036822 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten, wordt de volgende zin toegevoegd: "Alleen de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik" of "Distributie/Voorlichting" als vermeld in artikel 20, § 3, van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen, komen in aanmerking voor de toekenning van een subsidie voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.".

Art. 2.In artikel 4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 7 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014036822 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Starterscursussen type C als vermeld in artikel 4, eerste lid, 1°, c), van het besluit, als het gaat om de basisopleidingen over de fytolicentie, moeten voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen."; 2° tussen het eerste en het tweede lid worden drie leden ingevoegd, die luiden als volgt: "De basisopleidingen, vermeld in het eerste lid, omvatten de volgende inhoud: 1° fytolicentie 1: assistent professioneel gebruik: a) alle relevante wetgeving: één lesuur;b) gewasbeschermingsmiddelen: één lesuur;c) correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: vijf lesuren;d) risico's van gewasbeschermingsmiddelen: vijf lesuren;e) toegepaste gewasbescherming met voornaamste ziekten en plagen: vier lesuren;2° fytolicentie 2: professioneel gebruik: a) alle relevante wetgeving: tien lesuren;b) gewasbescherming: tien lesuren;c) gewasbeschermingsmiddelen: tien lesuren;d) correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: tien lesuren;e) risico's van gewasbeschermingsmiddelen: tien lesuren;f) toegepaste gewasbescherming: tien lesuren;3° fytolicentie 3: distributie/voorlichting: a) alle relevante wetgeving: tien lesuren;b) gewasbescherming: twintig lesuren;c) gewasbeschermingsmiddelen: twintig lesuren;d) correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: vijftien lesuren;e) risico's van gewasbeschermingsmiddelen: vijftien lesuren;f) toegepaste gewasbescherming: veertig lesuren. Alleen de opleidingen om de fytolicentie 1, 2 en 3 te behalen, kunnen worden georganiseerd. De opleiding om de fytolicentie 2 te behalen, wordt georganiseerd voor een van de volgende doelgroepen: 1° de eetbare plantaardige productie;2° de niet-eetbare plantaardige productie;3° de biologische productie. Een opleiding met combinatie van de verschillende doelgroepen, vermeld in het derde lid, is niet toegestaan."; 3° aan het bestaande derde lid, dat het zesde lid wordt, wordt de volgende zin toegevoegd: "De bevoegde entiteit stelt een huishoudelijk reglement op met de praktische organisatie van de examens.".

Art. 3.In artikel 4/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 7 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014036822 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015, waarvan de bestaande tekst paragraaf 4 zal vormen, worden een paragraaf 1 tot en met 3 ingevoegd, die luiden als volgt: " § 1. De korte vormingsactiviteiten, vermeld in artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit, kunnen voor dezelfde deelnemersgroep aaneensluitend op dezelfde dag worden georganiseerd, als ze georganiseerd worden door een erkend algemeen centrum of een erkend gewestelijk centrum. § 2. Verschillende korte vormingsactiviteiten die bestaan uit een samenhangend geheel van theoretische of praktijklessen en die bestemd zijn voor dezelfde groep deelnemers, mogen samen maximaal negentien lesuren bedragen. § 3. Bij korte vormingsactiviteiten die georganiseerd worden door een erkend algemeen of een erkend gewestelijk centrum zijn het minimumaantal deelnemers, vermeld in artikel 11, § 1, eerste lid, 5°, van het besluit, personen als vermeld in artikel 2, § 1, of artikel 2, § 2, 1°, van het besluit.".

Art. 4.In artikel 8, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel van 28 april 2020, wordt het woord "erkend" vervangen door het woord "geregistreerd".

Art. 5.In artikel 10, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 14 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 23/01/2014 numac 2014035095 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014036822 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten, wordt een punt a)/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "a)/3 de naam van het lerend netwerk in geval van een korte vormingsactiviteit die gevolgd wordt in het kader van een lerend netwerk als vermeld in artikel 8, 3° van dit besluit;".

Art. 6.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 januari 2014 en 24 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, 4°, wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) als de organisator een algemeen of gewestelijk centrum is, er wel of niet een vergoeding voor de lesgever wordt aangevraagd bij de bevoegde entiteit.Als er een vergoeding wordt aangevraagd, deelt de lesgever in de verklaring ook mee op welk rekeningnummer die vergoeding gestort mag worden. Dat rekeningnummer mag niet het rekeningnummer van het centrum zijn. Het algemeen of gewestelijk centrum moet een bewijs kunnen leveren van de storting van de vergoeding op het opgegeven rekeningnummer."; 2° tussen het tweede en het derde lid, wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als de organisator een algemeen of gewestelijk centrum is, dan impliceert het indienen van de schuldvordering dat het centrum verklaart dat minstens tien deelnemers, of zes deelnemers als de opleiding valt onder de toepassing van artikel 8, personen zijn als vermeld in artikel 2, § 1, of § 2, 1°, van het besluit."; 3° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het algemeen of gewestelijk centrum dient een deelnemerslijst als vermeld in artikel 13, vijfde lid, in via het e-loket als een van de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° er worden meer dan drie lesuren korte vormingsactiviteiten georganiseerd voor dezelfde deelnemers, op dezelfde dag en door dezelfde lesgever;2° er worden verschillende korte vormingsactiviteiten georganiseerd voor dezelfde groep deelnemers, verspreid over verschillende dagen;3° de korte vormingsactiviteit wordt online georganiseerd;4° de korte vormingsactiviteit betreft een aanvullende opleiding over de fytolicentie als vermeld in artikel 4/2, § 4;5° de korte vormingsactiviteit betreft een bijeenkomst van een lerend netwerk als vermeld in artikel 8, 3°.".

Art. 7.Artikel 17/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 28 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041272 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, wat betreft de invoering van e-learning sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17/1.Met toepassing van artikel 3, § 3, van het besluit wordt toegelaten dat de naschoolse vormingsactiviteiten op afstand via het internet aangeboden kunnen worden als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in dit artikel, met behoud van de toepassing van de voorwaarden, vermeld in het besluit en de overige bepalingen in dit besluit.

De lessen die via afstandsleren worden aangeboden, zijn theoretische lessen als vermeld in artikel 3, § 1, tweede lid, van het besluit. De lessen worden in het Nederlands aangeboden. Een gezamenlijke cursustest mag van op afstand afgenomen worden, mits via het gebruikte systeem het nodige toezicht kan gegarandeerd worden.

De naschoolse vormingsactiviteiten kunnen alleen gegeven worden via een systeem dat de bevoegde entiteit vooraf goedgekeurd heeft.

Het systeem, vermeld in het derde lid, voldoet aan al de volgende voorwaarden: 1° het systeem biedt voldoende garanties dat aan de subsidievoorwaarden, vermeld in het besluit en dit besluit, voldaan is;2° het gaat om een livecommunicatievorm;3° het systeem laat toe om de deelnemers te identificeren;4° de aanwezigheid van de deelnemers kan aangetoond worden via het inloggen van de deelnemers en de duur van de specifieke sessie;5° het systeem biedt voldoende garanties dat de voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens, vermeld in artikel 17/2, zijn vervuld, door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling als vermeld in artikel 35 van de Verordening (EU) nr.2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), in te dienen.

Conform artikel 10 meldt het centrum de vormingsactiviteit aan. Het adres van het centrum of van het digitale leslokaal wordt vermeld als adres waar de activiteit plaatsvindt. Het centrum mailt voor de aanvang van elke activiteit een link en login naar de bevoegde identiteit om de bevoegde entiteit de mogelijkheid te bieden in te loggen voor de activiteit.

De documentatie over het te behandelen onderwerp mag online aangeboden worden.

Voor elke online aangeboden vormingsactiviteit wordt, naast de gegevens bepaald in artikel 13 respectievelijk artikel 14, tevens een door het systeem gegenereerd verslag ingediend met de logingegevens van de deelnemers en de lesgever(s).

Als de opleiding een cursus is, vervangt het verslag van de onlineactiviteit voor de les in kwestie de handtekening van de lesgever op de aantekenlijst van de lesgever, vermeld in artikel 13, tweede lid, 4°, en de handtekening van de cursist op de aanwezigheidslijst, vermeld in artikel 13, derde lid, 5°.

Als er onlinevormingsactiviteiten georganiseerd worden, mogen de lesgever en de deelnemers geen werknemers van hetzelfde bedrijf zijn.

Als de onlinevormingsactiviteit georganiseerd wordt door een centrum voor hobbylandbouwvorming, wordt een deelnemer maximaal één keer per dag en per centrum meegerekend om het aantal deelnemers te bepalen van de vormingsactiviteit, vermeld in artikel 11, § 1, eerste lid, 5°, van het besluit.".

Art. 8.Artikel 1 en 2 treden in werking op 1 januari 2022.

Brussel, 15 oktober 2021.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^