Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 november 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/2006 pub. 16/11/2021 numac 2006015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kinshasa op 17 februari 2005 (2) (3) type wet prom. 02/05/2019 pub. 16/11/2021 numac 2021022371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 22/12/2020 pub. 16/11/2021 numac 2021033489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie. - Duitse vertaling type wet prom. 29/05/2020 pub. 16/11/2021 numac 2021033558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 11/06/2020 pub. 16/11/2021 numac 2021033559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021055717 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Elisabeth Ledent Mevr. Elisabeth Ledent, geboren te Verviers op Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021022349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2021 wordt de heer Pierre-Yves MELOTTE, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, met ingang van het academiejaar 2021-2022, in het Onderzoekss type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021022347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2021 wordt mevrouw Gaëlle WERQUIN, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, met ingang van het academiejaar 2021-2022, in de onderwijseenheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021033715 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 september 2021, wordt de heer Eddy PUT, bevorderd door verhoging naar de klasse SW4 van de wetenschappelijke loopbaan, met de titel van onderzoeksleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021033717 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2021, wordt de heer Tom VERBEKE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschap Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021033718 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, wordt de heer Luc VANDEWEYER, wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW2 bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën met de titel van werkleider, e De heer Luc VANDEWEYER mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van wer(...) type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/11/2021 numac 2021033721 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021042961 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021 is machtiging verleend aan de heer Triest, Gianni, geboren te Zottegem op 17 september 2001, wonende te Antwerpen, om zijn naam in die van "di Stefano" te vera Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021 is machtiging verleend aan mevrouw Verstraeten, Leen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021042962 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021 is machtiging verleend aan de genaamde Ahmad, Alan, geboren te Homs op 6 januari 2010, wonende te Brugge, om zijn naam in die van "Shoqosh" te verander(...) Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021 is machtiging verleend aan mevrouw Baydu, Yüksel, ge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021043054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2021, wordt de heer Xavier DELOR, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur ICT bij Koninklijke Bibliotheek van België, in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 07/10/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021204868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt aan de heer Martin VRANCKEN, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om van 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2021, wordt aan de heer Tim SOUVERIJNS, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om van type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2021, wordt aan de heer Youri MOSSOUX, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om een dee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021022362 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

arrest

type arrest prom. 15/11/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021043187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Politiebesluit van de Minister-President tot behoud van bepaalde sanitaire restricties ter bestrijding van COVID-19 en houdende de opheffing van het politiebesluit van 28 oktober 2021

decreet

type decreet prom. 22/10/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021022414 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking Bij beschikking van 13 oktober 2021 werd mevrouw Anne-Marie BIATOUR, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangew type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking Bij beschikking van 13 oktober 2021 werd de heer Jean-Claude FRANCOIS, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aang

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021022378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2021 wordt mijnheer Mark DEHOUX aangesteld om vanaf 1 november 2021 het mandaat van directeur-generaal voor Brussel Financiën en Begroting uit t(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021022415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 28/10/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021033798 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten met het oog op de uitvoering van coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021043006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2021-2022

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205370 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige intern auditoren (niveau A2) voor de HVW. - Selectienummer: ANG21378 Solliciteren kan tot en met 29/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205384 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douanedeclaranten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21411 Solliciteren kan tot 26/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205388 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal bemiddelaars (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG21291 Solliciteren kan tot en met 10/12/2021 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205443 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Project Managers ICT A2 (niveau A2) voor de Régie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21298 Solliciteren kan tot en met 29/11/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

erratum

type erratum prom. 26/09/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021033759 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021033514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2021, wordt mevrouw Eva BLEYENBERG benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlands taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021033590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2021, wordt mevrouw Charlotte CORNELIS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021033716 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 september 2021, wordt mevrouw Annelies COENEN benoemd tot wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW1 bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën in een betrekking van h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021042974 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 17 september 2021 : Met ingang van 1 (...) - Mevrouw DELTOUR Nathalie, op het Frans taalkader, bij de centrale diensten. Een beroep tot nie(...) type benoemingen prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021042975 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 17 september 2021 : Met ingang van 1 (...) - De Heer DE BACKER John, op het Frans taalkader, bij de buitendiensten. Een beroep tot nietigve(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021043062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, wordt de heer Sébastien LEGRAND benoemd tot rijksambtenaar in de klasse SW2 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in een betrekking van het Franse taalk Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 13 september 2021, wordt de heer Emmanuel ROULIN,(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021033515 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Archivaris (attaché/e) - Brussel Connect IT - Archiefdienst (ref. 40001721): Er is een betrekking van attaché/e (rang A1) behorend tot het Nederlandstalige of Franstal(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridisch adviseurs - administratief en publiek recht (niveau A1) voor talent.brussels (Brussel Openbare Ambt). - Selectienummer: ANB21029 Solliciteren kan tot 30/11/2021 via www.selor.be D(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205405 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamcoördinatoren/ coördinatrices Beleidsanalyse & -ondersteuning (niveau A2) voor het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. - Selectienummer: ANG21352 Solliciteren kan tot en m(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205408 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Datacenter Managers (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21021 Deze selectie werd afgesloten op 29/10/2021. Er is 1 laureaat. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 16/11/2021 numac 2021205406 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren/ coördinatrices Zorgcentra na Seksueel Geweld (niveau A2) voor het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. - Selectienummer: ANG21351 Solliciteren kan tot en met 30/11/2(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^