Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 januari 2014
gepubliceerd op 23 januari 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

bron
vlaamse overheid
numac
2014035095
pub.
23/01/2014
prom.
14/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/14/2014035095/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


14 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 12 tot en met 15;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 2, § 5, artikel 14, 17, 19, 21,vierde lid, 29, 30 en 35;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 november 2013;

Gelet op advies 54.688/3 van de Raad van State, gegeven op 24 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° e-loket : het e-loket, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd : "Het agentschap beoordeelt de landbouwactiviteit van het bedrijf op basis van de aanwezigheid van een actief landbouwnummer, de NACE-code of het paritair comité."; 2° in het derde lid worden de woorden "of toelatingsnummer voor het verkopen of gebruiken van biociden" vervangen door de zinsnede ", het nummer van hun fytolicentie of hun toelatingsnummer voor het verkopen of gebruiken van biociden";3° in het vierde lid worden de woorden "moeten minstens een actief bijenvolk bezitten" vervangen door de woorden "vermelden hun registratienummer bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen".

Art. 3.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 8.Het minimaal vereiste aantal deelnemers, vermeld in artikel 14 van het besluit, wordt teruggebracht tot zes voor de volgende opleidingen : 1° opleidingen over thema's die specifiek bestemd zijn voor de sectoren van de biologische landbouw en de wijnbouw; 2° opleidingen over de korte keten voor de sectoren die landbouwproducten via de korte keten rechtstreeks afzetten van de producent aan de consument.".

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zin "Het jaarprogramma, vermeld in artikel 34 van het besluit, moet ondertekend en gedagtekend zijn en moet minstens volgende gegevens bevatten :" vervangen door de zinnen "Het centrum dient het jaarprogramma, vermeld in artikel 34 van het besluit, in via het e-loket.Dat jaarprogramma bevat minstens de volgende gegevens :"; 2° in het eerste lid wordt punt 1° opgeheven;3° het tweede en het derde lid worden opgeheven.

Art. 5.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 10.Minstens vijf werkdagen voor de aanvangsdatum van de vormingsactiviteiten, vermeld in artikel 4 van het besluit, meldt het centrum de vormingsactiviteit via het e-loket. De melding bevat minstens de volgende gegevens : 1° de gegevens over de opleiding die geen stage is : a) het vormingstype van de opleiding, vermeld in artikel 4 van het besluit;b) per activiteit : 1) de datum, het begin- en het einduur;2) het thema;3) de naam en het registratienummer van de lesgever, vermeld in artikel 30 van het besluit;4) het adres waar de activiteit zal plaatsvinden;5) het aantal uren theoretische lessen en praktijklessen als vermeld in artikel 3, § 1, van het besluit;6) het aantal uren waarvoor de lesgever een vergoeding als vermeld in artikel 36 van het besluit wil ontvangen;2° de gegevens over de stage : a) het vormingstype van de opleiding, vermeld in artikel 4 van het besluit;b) de gegevens over het stagebedrijf : 1) het btw- of KBO-nummer;2) de naam;3) het type boekhouding op het bedrijf;c) ofwel het rijksregisternummer van de stagiair, ofwel de volgende gegevens : 1) de voor- en achternaam;2) de woonplaats;3) de geboorteplaats;4) de geboortedatum.d) per stageactiviteit : 1) de datum, het begin- en het einduur;2) het thema;3) het adres waar de stageactiviteit zal plaatsvinden;4) de naam en het registratienummer van de stagemeester, vermeld in artikel 10, 7°, van het besluit;e) het aantal stagedagen waarvoor de stagemeester een vergoeding als vermeld in artikel 36 van het besluit wil ontvangen. Het agentschap beslist over het al of niet principieel goedkeuren van de vormingsactiviteit overeenkomstig de voorwaarden van dit besluit, en kent een opleidingsnummer toe.

Tegen een negatieve beslissing kan het centrum op straffe van onontvankelijkheid binnen de termijn van tien werkdagen die volgt op de datum van de betekening, met een aangetekende brief beroep instellen bij de minister.".

Art. 6.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "bij de bevoegde entiteit" worden vervangen door de woorden "via het e-loket";2° de woorden "van de bevoegde entiteit" worden vervangen door de woorden "van het agentschap".

Art. 7.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "dient het centrum een ondertekende en gedagtekende schuldvordering in bij de bevoegde entiteit" vervangen door de woorden "dient het centrum een schuldvordering in via het e-loket"; 2° in het eerste lid wordt de zin "De postdatum of de afgiftedatum bij de bevoegde entiteit geldt als bewijs." opgeheven; 3° in het tweede lid wordt de zinsnede ", aangevuld met het door de bevoegde entiteit toegekende opleidingsnummer, vermeld in artikel 10" opgeheven; 4° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : "Het centrum voert bij de schuldvordering van een vervolmakingsdag een lijst met de namen en de registratienummers van de deelnemers in via het e-loket."; 5° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 13.Van elke cursus houdt het centrum een administratieve map bij die bestaat uit een aantekenlijst van de lesgevers en een aanwezigheidslijst. De administratieve map moet tijdens de lestijden in het leslokaal aanwezig zijn.

De aantekenlijst van de lesgevers bevat minstens de volgende gegevens : 1° de naam en het erkenningsnummer van het erkende centrum;2° het thema en het opleidingsnummer van de cursus;3° het adres waar de cursus plaatsvindt;4° per les : a) de datum, en het begin- en het einduur;b) het thema;c) de voor- en achternaam en de handtekening van de lesgever;d) de eventuele opmerkingen over de les.Als de lesgever geen vergoeding wil ontvangen voor een gegeven les of als hij de vergoeding wil afstaan aan een derde, vermeldt hij dat bij de opmerkingen.

De aanwezigheidslijst bevat minstens de volgende gegevens : 1° de naam en het erkenningsnummer van het erkende centrum;2° het thema en het opleidingsnummer van de cursus;3° het adres waar de cursus plaatsvindt;4° een alfabetisch gerangschikte lijst van de voor- en achternaam van de deelnemers;5° per halve dag, avond of per lesgever, de handtekening van de deelnemer of de vermelding dat de deelnemer afwezig (O) of ziek (Z) was.De vermelding wordt per halve dag, avond of les door de lesgever ondertekend.

De aanwezigheidslijst wordt voor het einde van het eerste lesuur ingevuld.

Het centrum dient van elke cursus, uiterlijk bij de indiening van de schuldvordering, vermeld in artikel 12, een deelnemerslijst in via het e-loket, die minstens de volgende gegevens bevat : 1° ofwel het rijksregisternummer van elke deelnemer, ofwel de volgende gegevens : a) de voor- en achternaam;b) de woonplaats;c) de geboorteplaats;d) de geboortedatum;2° afhankelijk van de deelnemer : a) voor de personen, vermeld in artikel 2, § 1, 1°, 2° en 3°, van het besluit : het ondernemingsnummer van het bedrijf waar de deelnemer een landbouwactiviteit uitoefent;b) voor de personen, vermeld in artikel 2, § 1, 4°, van het besluit : de naam van het openbare bestuur;c) voor de personen, vermeld in artikel 2, § 1, 5°, van het besluit : het erkenningsnummer, het toelatingsnummer of het fytolicentienummer bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;d) voor de personen, vermeld in artikel 2, § 1, 6°, van het besluit : het registratienummer bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;3° de vermelding of de deelnemer de landbouwactiviteit in hoofdberoep, in bijberoep, als meewerkend gezinslid, werknemer of zelfstandig helper uitoefent. Het centrum voert uiterlijk bij de indiening van de schuldvordering, vermeld in artikel 12 van dit besluit, de volgende gegevens in via het e-loket : 1° de aanwezigheden van de deelnemers zoals vermeld op de aanwezigheidslijst;2° een digitale kopie van de aantekenlijst en de aanwezigheidslijst;3° in voorkomend geval een digitale kopie van de verklaring van de werkgever, vermeld in artikel 2, tweede lid, van dit besluit. Het centrum bewaart de originelen van de aantekenlijst, de aanwezigheidslijst en de verklaringen van de werkgevers gedurende 10 jaar na de datum van uitbetaling van de subsidie ter inzage van het agentschap.

Een model van de aantekenlijst van de lesgevers en de aanwezigheidslijst zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid : http://www.vlaanderen.be. De documenten kunnen ook gegenereerd worden via het e-loket.".

Art. 9.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "stuurt het centrum, samen met de schuldvordering, een door de lesgever ondertekend en gedagtekend verslag met verzoek tot uitbetaling naar de bevoegde entiteit" vervangen door de zinsnede "dient het centrum, uiterlijk bij de indiening van de schuldvordering, een door de lesgever ondertekend en gedateerd verslag, met het verzoek tot uitbetaling in via het e-loket"; 2° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd : "Het centrum bewaart het origineel verslag gedurende 10 jaar na de datum van uitbetaling van de subsidie ter inzage van het agentschap."; 3° in het tweede lid, 3°, wordt de zinsnede ",het adres" opgeheven; 4° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd : "Het verslag kan ook gegenereerd worden via het e-loket.".

Art. 10.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "stuurt het centrum, samen met de schuldvordering, een aantekenlijst van de stagiair, een beknopt stageverslag en drie evaluatieverslagen, opgesteld door de stagiair, de stagemeester en de bedrijfsleider naar de bevoegde entiteit" vervangen door de zinsnede "dient het centrum, uiterlijk bij de indiening van de schuldvordering, een aantekenlijst van de stagiair, een beknopt stageverslag en drie evaluatieverslagen, respectievelijk opgesteld door de stagiair, de stagemeester en de bedrijfsleider in via het e-loket";2° in het derde lid worden de woorden "de bevoegde entiteit" vervangen door de woorden "het agentschap"; 3° er wordt een zevende lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Het centrum bewaart de originele aantekenlijst, evaluatieverslagen en het stageverslag gedurende 10 jaar na de datum van uitbetaling van de subsidie ter inzage van het agentschap.".

Art. 11.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 19, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "De bevoegde entiteit" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 13.In artikel 20, eerste en vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de bevoegde entiteit" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 14.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 21.De lesgever die zich bij het agentschap wil laten registreren, stuurt het curriculum vitae, vermeld in artikel 30 van het besluit, in de vorm van een gedateerd en ondertekend inlichtingenblad naar een erkend centrum, dat de lesgever registreert via het e-loket, of dient het curriculum zelf in via het e-loket.

Het inlichtingenblad bevat minstens de volgende gegevens van de lesgever : 1° ofwel het rijksregisternummer, ofwel de volgende gegevens : a) de voor- en achternaam;b) de woonplaats;c) de geboorteplaats d) de geboortedatum.2° een overzicht van diploma's, getuigschriften of ervaring die voor het geven van de opleiding relevant zijn;3° een omschrijving van de specialiteiten waarover de lesgever wil lesgeven. Een model van het inlichtingenblad van de lesgever is terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid : http://www.vlaanderen.be.".

Art. 15.In bijlage IV bij hetzelfde besluit wordt op de modellen van de getuigschriften de vermelding "Geldig/Niet geldig voor sociale promotie voor ... uren" opgeheven.

Art. 16.In bijlage V bij hetzelfde besluit wordt op de modellen van de getuigschriften de vermelding "Geldig/Niet geldig voor sociale promotie" opgeheven.

Art. 17.In bijlage IX bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het ministerieel besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1, 3 en 5, worden de woorden "De bevoegde entiteit" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 2 en 3 worden de woorden "de bevoegde entiteit" telkens vervangen door de woorden "het agentschap";3° in punt 2 wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "tien".

Art. 18.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 14 januari 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^