Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 mei 2019
gepubliceerd op 09 augustus 2019

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019013918
pub.
09/08/2019
prom.
13/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een adviseur van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 10/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 december 1992 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, artikel 3, § 1 en § 2, vervangen bij het decreet van 20 juli 2005, artikel 3, § 4, vervangen bij het decreet van 1 februari 2008, en artikel 8 gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005 en aangevuld bij het decreet van 10 november 2011;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 10/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 december 1992 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 10/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 december 1992 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, titel I gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 10 november 2011 en 17 juli 2013, en artikel 23;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 10/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 december 1992 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, hoofdstuk II;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een adviseur van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel patrimonium;

Gelet op de ontslagindiening van de heer Jean-Pierre DUCASTELLE op 1 mei 2014;

Overwegende dat ten gevolge van dit aftreden het mandaat als plaatsvervangend lid van de heer Thierry DELPLANCQ werkend wordt;

Gelet op de vernieuwing van de leden van de Raad voor Etnologie, de Interdisciplinaire Raad voor de Podiumkunsten, de Adviescommissie voor de Beeldende Kunsten, de Raad voor de Endogene Regionale Talen, de Raad van de Franse taal en voor het talenbeleid, de Letterencommissie en de Adviescommissie voor het Roerend Cultureel Erfgoed van 29 september 2015 en 28 april 2016;

Gelet op het voorstel van de Raad voor Etnologie om de heer Damien WATTEYNE en de heer Adrien DUPONT tot werkend lid te benoemen in plaats van de heren BOUCHAT en CHARNEUX, alsmede Mevr. Jacqueline DALOZE en de heer Jacky LEGGE als plaatsvervangers;

Gelet op het voorstel van de Interdisciplinaire Raad voor Podiumkunsten om de heer Bernard LIGOT en de heer Patrick MASSET tot werkend lid te benoemen in plaats van de heer BOZZINI;

Gelet op het voorstel van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten om de heer Olivier CRINE te benoemen tot werkend lid in plaats van de heer NAVET;

Gelet op het voorstel van de Raad voor Endogene Regionale Talen om Mevr. Annie RAK te benoemen tot werkend lid in plaats van de heer FAUCONNIER;

Gelet op het voorstel van de Raad van de Franse taal en voor het talenbeleid om Mevr. Marie-Louise MOREAU te benoemen tot werkend lid in plaats van Mevr. DISTER;

Gelet op het voorstel van de Letterencommissie om de heer Marc LAVALLE te benoemen tot werkend lid en Mevr. Marie-Christine PIRONNET tot plaatsvervangend lid;

Gelet op het voorstel van de Adviescommissie voor het roerend cultureel erfgoed om de heer Louis-Donat CASTERMAN tot werkend lid te benoemen in plaats van de heer LEGGE;

Overwegende dat de leden voldoen aan de voorwaarden voor de benoeming zoals voorzien in de decreten en reglementen;

Gelet, echter, op het ontslag van : - Mevr. Christel DELIEGE op 20/09/2016; - De heer Patrick MASSET op 30/03/2017; - De heer Sébastien LO SARDO op 20/04/2017; - Mevr. Jacqueline DALOZE op 05/09/2017;

Gelet op het voorstel van de Raad voor etnologie om Mevr. Patricia VAN ESPEN aan te wijzen in plaats van Mevr. DALOZE;

Overwegende dat de heer Olivier CRINE ambtshalve uit de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten werd ontslaan overeenkomstig artikel 14, § 1, van bovengenoemd decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 10/04/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 december 1992 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra sluiten;

Dat hij derhalve de hoedanigheid heeft verloren waarvoor tot hij lid van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed werd benoemd en dus geacht moet worden van rechtswege ontslag te hebben genomen uit deze instantie met toepassing van artikel 14, § 2, van datzelfde decreet;

Overwegende dat de heer Louis-Donat CASTERMAN onverantwoord afwezig is geweest op meer dan drie vergaderingen in 2018 en hij dan ook geacht moet worden van rechtswege ontslag te hebben genomen op grond van artikel 14, § 1 van hetzelfde decreet;

Gelet op het voorstel van de Commissie voor roerend cultureel erfgoed om de heer Michaël HOREVOETS te benoemen in plaats van de heer CASTERMAN, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een adviseur van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 1° wordt vervangen door de volgende tekst: "1° als leden voorgedragen door de Raad voor Etnologie, op basis van hun bekwaamheid of beroepservaring op het gebied van traditie, ambacht, etnologie, inzonderheid riten, gewoonten, mythologie en spelen: - De heer Jean-Paul HEERBRANT - Mevr.Véronique VAN DE VOORDE - De heer Thierry DELPLANCQ - Mevr. Tatiana WILLEMS - De heer Damien WATTEYNE... - De heer Adrien DUPONT... - Mevr. Patricia VAN ESPEN". b) punt 2° wordt vervangen door de volgende tekst: "2° als leden voorgedragen door de Interdisciplinaire Raad voor Podiumkunsten op basis van hun bekwaamheid of beroepservaring op het gebied van dans, muziek en theater: - De heer Bernard LIGOT " c) punt 3° wordt geschrapt d) punt 4° wordt vervangen door de volgende tekst: "4° als lid voorgedragen door de Raad voor endogene regionale talen van de Franse Gemeenschap op basis van zijn bekwaamheid of beroepservaring op het gebied van endogene regionale talen: - Mevr.Annie RAK" e) punt 5° wordt vervangen door de volgende tekst: "5° als lid voorgedragen door de Raad voor de Franse Taal en het Talenbeleid op basis van zijn bekwaamheid of beroepservaring op het gebied van de taal: - Mevr.Marie-Louise MOREAU " f) punt 6° wordt vervangen door de volgende tekst: "6° als lid voorgedragen door de Letterencommissie op basis van zijn bekwaamheid of beroepservaring op het gebied van de literatuur: - Mr.Marc LAVALLE " g) punt 7° wordt vervangen door de volgende tekst: "7° als lid voorgedragen door de Adviescommissie voor het roerend cultureel erfgoed: - De heer Michaël HOREVOETS ".

Art. 2.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 27 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een adviseur van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed wordt als volgt gewijzigd: "De volgende personen worden hierbij benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor het mondeling en immaterieel erfgoed: 1° als lid voorgedragen door de raad voor etnologie, op basis van zijn bekwaamheid of beroepservaring op het gebied van traditie, ambacht, etnologie, inzonderheid riten, gewoonten, mythologie en spelen: - de heer Jacky LEGGE 2° als lid dat door de Letterencommissie wordt voorgedragen op basis van zijn bekwaamheid of beroepservaring op het gebied van de literatuur; - Mevr. Marie-Christine PIRONNET ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 januari 2016, met uitzondering van de wijzigingen bedoeld : a) in artikel 1, 1°, laatste streepje, waar het uitwerking heeft met ingang van 6 september 2017;b) in artikel 1, 7°, waar het uitwerking heeft met ingang van de datum van ondertekening ervan. Brussel, 13 mei 2019.

A. GREOLI

^