Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 juni 2014
gepubliceerd op 18 augustus 2014

Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject De Liereman

bron
vlaamse overheid
numac
2014035920
pub.
18/08/2014
prom.
13/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/13/2014035920/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


13 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject De Liereman


De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 37, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2007, artikel 40, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 en artikel 47, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002 en 30 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 7 maart 2008 en 29 mei 2009, en hoofdstuk V, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007, 7 maart 2008 en 29 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 april 2014;

Overwegende dat het natuurinrichtingsproject De Liereman een optimale inrichting beoogt van het projectgebied met het oog op het behoud, het herstel, het beheren de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu in het VEN, in de speciale beschermingszones en in groen- en bosgebied en de ermee vergelijkbare gebieden aangeduid op de plannen van kracht in de ruimtelijke ordening en dat het natuurinrichtingsproject op deze manier de doelstelling van ruimtelijke ordening realiseert, door met name een inrichting door te voeren in functie van de bestemming;

Overwegende dat het natuurinrichtingsproject De Liereman uitvoering kan geven aan het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, de beslissing van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende "Regio Noorderkempen, Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het RSV, tweede fase: beleidsmatig herbevestigen van de bestaande plannen van aanleg voor de agrarische en natuurlijke structuur regio `Noorderkempen' en vervolgtraject afbakeningsproces" en het hieruit volgende raamakkoord betreffende het flankerend landbouwbeleid en de natuurontwikkeling waarin de nadruk gelegd wordt om delen van de huidige agrarische gebieden te laten evolueren naar een natuurbestemming of natuurverwevingsoverdruk en dit te realiseren in alle openheid, dialoog en vertrouwen tussen de ruimtegebruikers en met een gelijktijdige oplossing voor de getroffen landbouw;

Overwegende dat het natuurinrichtingsproject De Liereman gelegen is in de speciale beschermingszone `Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout', aangeduid in uitvoering van richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand en dat de nodige instandhoudingsmaatregelen dienen te worden genomen om de verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu alsook om elke betekenisvolle verstoring van de beschermde vogelsoorten in deze speciale beschermingszone tegen te gaan;

Overwegende dat het natuurinrichtingsproject De Liereman gelegen is in de speciale beschermingszones `Vennen, heiden en moerassen van Turnhout', aangeduid in uitvoering van de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna en dat de nodige instandhoudingsmaatregelen dienen te worden genomen om een verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu alsook om elke betekenisvolle verstoring van de beschermde soorten in deze speciale beschermingszone tegen te gaan;

Overwegende dat het natuurinrichtingsproject De Liereman gelegen is in de beschermde landschappen "Liereman fase I" en "Liereman fase II en III", en dat de beoogde maatregelen gericht zijn op de verdere bescherming, instandhouding en inpasbare beleving van de aanwezige historische landschapswaarden;

Overwegende dat het natuurinrichtingsproject De Liereman gelegen is in de beschermde archeologische zone "Het finaalpaleolithisch en mesolithisch sitecomplex in het Landschap De Liereman te Arendonk - Oud-Turnhout" en dat de beoogde maatregelen rekening houden met of gericht zijn op de bescherming, de instandhouding en een inpasbare beleving van de aanwezige historische waarden;

Overwegende dat de agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle gebieden, de recreatiegebieden, de gebieden voor verblijfsrecreatie, vliegveld/recreatiegebied, woongebied met landelijk karakter, de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en de bestaande waterwegen, zoals vastgesteld in de plannen van kracht in de ruimtelijke ordening, worden opgenomen in het projectgebied met het oog op het kunnen uitvoeren van maatregelen zoals, het creëren van uitruilmogelijkheden, het creëren van bufferfunctie, het beperken van de invloed van maatregelen zoals aanpassing van de hydrologie met vernattende of negatieve impact op naburige percelen, zodat de bestemming gevrijwaard blijft en ontwikkeld kan worden met in het bijzonder de gebieden zoals beslist in het kader van AGNAS, waardoor binnen deze gebieden maatregelen kunnen worden uitgevoerd die een gunstige invloed hebben op de natuur en het natuurlijk milieu in de groengebieden en toekomstige groengebieden, in het VEN, het natuurgebied, de speciale beschermingszones en de rest van het projectgebied;

Overwegende dat de agrarische gebieden, de recreatiegebieden, woongebied met landelijk karakter, de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en bestaande waterwegen, zoals vastgesteld in de plannen van kracht in de ruimtelijke ordening, natuurlijke structuren en landschapsecologische entiteiten bevatten zoals de aanwezige valleien en worden opgenomen in het projectgebied met het oog op het kunnen uitvoeren van maatregelen in de voormelde gebieden gericht zijn op de realisatie van beoogde Europese natuurdoelen zoals alluviale bossen en regionaal belangrijke biotopen zoals natuurlijke graslanden en ruigten en soorten zoals blauwborst, ijsvogel, bosbeekjuffer, weidejuffer, kleine ijsvogelvlinder en kamsalamander en deze een gunstige invloed hebben op de natuur en het natuurlijk milieu in de groengebieden en toekomstige groengebieden;

Overwegende dat vliegveld/recreatiegebied, zoals vastgesteld in de plannen van kracht in de ruimtelijke ordening, wordt opgenomen in het projectgebied met het oog op de realisatie van beoogde Europese natuurdoelen en gelegen is binnen de speciale beschermingszone `Vennen, heiden en moerassen van Turnhout';

Overwegende dat in het projectgebied bepaalde knelpunten ten aanzien van de natuur en het natuurlijk milieu voorkomen zoals de vermesting en de eutrofiëring van natuurkernen door overstroming met oppervlaktewater afkomstig uit de landbouwgebieden, de verdroging en de verbossing van welbepaalde delen van de natuurkern, de verstoring van infiltratie-kwelsystemen, de versnippering van habitats en leefgebieden, de opgehoogde gronden, het zonevreemd grondgebruik, de omzetting van weilanden naar akkers, met biotoopverlies voor weidevogels tot gevolg;

Overwegende dat natuurinrichting essentieel is om een gecoördineerde oplossing te bieden voor de knelpunten die in het projectgebied aanwezig zijn en dat met behulp van de maatregelen voorzien voor natuurinrichting, zoals kavelruil, infrastructuur- en kavelwerken, aanpassing van de wegen en van het wegenpatroon, bewarende maatregelen, waterhuishoudingswerken, grondwerken en de uitbouw van natuureducatieve voorzieningen de knelpunten ten aanzien van natuur en natuurlijk milieu kunnen worden opgelost;

Overwegende dat natuurinrichting essentieel is voor het behoud en het herstel van de waardevolle biotopen in het projectgebied, zoals droge en natte heide met vennen, moeras, valleien, bossen, weide- en akkervogelbiotopen voor de ontwikkeling van de potentiële natuurwaarden die gepaard gaan met een kwalitatieve verbetering en kwantitatieve oppervlaktetoename van de hoger vermelde biotopen van Europees belang en dat het instrument natuurinrichting de mogelijkheden biedt om de natuurwaarden te verhogen onder meer door waterhuishoudingswerken waardoor het kwelwater langer wordt opgehouden en waardoor verontreinigingsbronnen worden afgekoppeld of omgeleid, door het creëren van een aaneengesloten gebied door middel van kavelruil, door infrastructuur en kavelwerken, om bosomvorming te realiseren en kleinschalige landbouwverbeteringswerken te kunnen doen;

Overwegende dat zowel het erkend natuurreservaat "Landschap de Liereman" als het Vlaamse natuurreservaat "Echelkuil" gelegen zijn binnen dit natuurinrichtingsproject waardoor bijkomende mogelijkheden voor het herstel en behoud van de specifieke natuurwaarden verbonden aan de droge en natte heide, vennen en moeras, de valleien en de bossen binnen het natuurinrichtingsproject worden geschapen en waardoor de beheervisie van het natuurreservaat met behulp van de instrumenten voorzien in natuurinrichting sneller kan bereikt worden, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een natuurinrichtingsproject De Liereman ingesteld en afgebakend zoals opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, gelegen binnen de volgende kadastrale secties: 1° Ravels, 1° Afdeling, Sectie A;2° Ravels, 1° Afdeling, Sectie C;3° Ravels, 1° Afdeling, Sectie D;4° Ravels, 1° Afdeling, Sectie E;5° Oud-Turnhout, 1° Afdeling, Sectie C 7° Oud-Turnhout, 1° Afdeling, Sectie E;8° Oud-Turnhout, 2° Afdeling, Sectie F;9° Arendonk, 2° Afdeling, Sectie D.

Art. 2.Binnen de afbakening, vermeld in artikel 1, gelden de rechten van voorkoop, vermeld in de artikelen 37 tot en met 40 van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en vermeld in het hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

De kennisgeving in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in het eerste lid, wordt geldig gedaan aan de Vlaamse Grondenbank, afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht bij het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 09/02/2007 numac 2006036937 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen sluiten betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.

Art. 3.Onverminderd de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn de volgende agentschappen en departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap eveneens betrokken bij het natuurinrichtingsproject De Liereman: 1° het Agentschap voor Landbouw en Visserij;2° het Agentschap Ruimtelijke Ordening - Vlaanderen;3° het Agentschap Onroerend Erfgoed;4° de Vlaamse Milieumaatschappij. Brussel, 13 juni 2014.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage: afbakening van het natuurinrichtingsproject de Liereman als vermeld in artikel 1

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject De Liereman.

Brussel, 13 juni 2014.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^