Etaamb.openjustice.be
Decreet van 16 juni 2006
gepubliceerd op 09 februari 2007

Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

bron
vlaamse overheid
numac
2006036937
pub.
09/02/2007
prom.
16/06/2006
ELI
eli/decreet/2006/06/16/2006036937/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JUNI 2006. - Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid, bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Tenzij anders bepaald, wordt voor de toepassing van dit decreet verstaan onder : 1° administratieve overheden van het Vlaamse Gewest : het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de diensten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de instellingen die afhangen van het Vlaamse Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap, de besturen die onder het administratief toezicht staan van het Vlaamse Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap, de instellingen die onder voornoemde besturen ressorteren en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut;2° administratieve overheden van het Vlaamse Gewest en de Federale Staat : het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Federale Staat, de diensten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of de Federale Staat, de besturen die onder het administratief toezicht staan van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap of de Federale Staat, de instellingen die onder voornoemde besturen ressorteren en de publiekrechterlijke of de privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut;3° Vlaamse Grondenbank : afdeling van de bij decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij opgerichte Vlaamse Landmaatschappij;4° centraal informatiesysteem : databanksysteem waarin de informatie aangaande onroerende goederen gelegen in het Vlaamse Gewest of toebehorend aan een administratieve overheid van Vlaamse Gewest opgenomen en bijgehouden wordt en waarmee deze informatie toegankelijk gemaakt wordt;5° zakelijk recht : een recht van eigendom, een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht of een recht van opstal;6° agrarische structuur : het samenhangende geheel van gebieden die het duurzaam functioneren van de landbouw verzekeren, zoals bepaald in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en geconcretiseerd in de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen;7° AGIV : Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, opgericht bij decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen". TITEL II. - Vlaamse Grondenbank HOOFDSTUK I. - Oprichting en beheer

Art. 3.Binnen de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht bij decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij wordt een afdeling Vlaamse Grondenbank opgericht.

Art. 4.§ 1. De Vlaamse Landmaatschappij stelt de nodige diensten, uitrusting, installaties en personeelsleden ter beschikking van de Vlaamse Grondenbank voor de uitvoering van haar taken zoals bedoeld in artikel 5, § 1. § 2. De administratieve overheden van het Vlaamse Gewest bevoegd voor Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud, stellen de nodige diensten, uitrusting, installaties en personeelsleden ter beschikking van de Vlaamse Grondenbank voor de uitvoering van haar taken zoals bedoeld in artikel 5, § 2 en 5, § 3.

Hoofdstuk II. - Taken

Art. 5.§ 1. De Vlaamse Grondenbank heeft als taak : 1° het ontvangen en ter beschikking stellen van informatie met betrekking tot de decretale rechten van voorkoop en koopplichten op de wijze zoals bedoeld in titel III;2° het uitoefenen van de decretale rechten van voorkoop zoals bedoeld in titel IV, hoofdstukken I en VI, op verzoek van de bevoegde administratieve overheden van het Vlaamse Gewest;3° het vervullen van de decretale koopplichten zoals bedoeld in titel IV, hoofdstukken I en VII. § 2. Naast de taken opgesomd onder § 1 heeft de Vlaamse Grondenbank, voor de bevoegdheden Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud, de volgende taken die ze zal uitvoeren op de wijze bepaald door de bevoegde entiteiten inzake Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud : 1° het verwerven en overdragen van zakelijke rechten op onroerende goederen, zoals bedoeld in titel IV, hoofdstukken I, II en IV;2° het verwerven en overdragen van aandelen van vennootschappen, zoals bedoeld in titel IV, hoofdstukken I, II en IV;3° het administratief beheren van deze rechten, vanaf de verwerving tot aan de overdracht, zoals bedoeld in titel IV, hoofdstukken I en III;4° het aanleggen van grondreserves voor ruil in functie van de realisatie van projecten inzake bosuitbreiding of natuurbehoud, met inbegrip van de schadebeperkende en de compenserende maatregelen zoals bedoeld in artikel 26bis, § 3 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en met inbegrip van de compenserende maatregelen bedoeld in artikel 36ter, § 5 van hetzelfde decreet;5° het ruilen van onroerende goederen. § 3. De Vlaamse Grondenbank heeft, binnen het kader van natuur- en bosbeleid en van grootschalige infrastructuurprojecten, als taak op verzoek van een beroepslandbouwer of van een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest : 1° het ruilen van onroerende goederen die in landbouwgebruik zijn en die niet gelegen zijn in de agrarische structuur, naar de agrarische structuur;2° het verplaatsen van landbouwbedrijven, geheel of gedeeltelijk niet gelegen in de agrarische structuur, naar de agrarische structuur;3° het ruilen of verplaatsen zoals bedoeld in respectievelijk 1° of 2° kan niet naar de gebieden opgesomd in artikel 20 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, tenzij de Hoge Raad voor Natuurbehoud hiertoe positief advies verleent. HOOFDSTUK III. - Middelen

Art. 6.§ 1. De werkingsmiddelen waarover de Vlaamse Grondenbank kan beschikken zijn : 1° een dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Vlaamse Grondenbank;2° de middelen ter beschikking gesteld door de verzoekende administratieve overheden van het Vlaamse Gewest voor de taken zoals beschreven in artikel 5, § 2 en § 3. § 2. De verwervings- en beheersmiddelen waarover de Vlaamse Grondenbank kan beschikken zijn : 1° de middelen ter beschikking gesteld door de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, voor de uitvoering van de taken zoals beschreven in artikel 5, § 1, 2° en 3° en van de taken, voor zover deze op verzoek van een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest worden uitgevoerd, zoals beschreven in artikel 5, § 3;2° de middelen ter beschikking gesteld door de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, bevoegd voor Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud, voor de uitvoering van de taken zoals beschreven in artikel 5, § 2; § 3. de opbrengsten of verliezen die kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de taken zoals beschreven in artikel 5, § 1, 2° en 3°, § 2 en § 3 zijn respectievelijk ten voordele of ten laste van de administratieve overheid van het Vlaamse Gewest dewelke de verwervingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld. § 4. De Vlaamse regering kan nadere regels stellen voor de uitvoering van dit artikel.

Art. 7.Het financieel beheer van de Vlaamse Grondenbank is gescheiden van het algemeen financieel beheer van de Vlaamse Landmaatschappij.

TITEL III. - Informatiesysteem HOOFDSTUK I. - Centraal Informatiesysteem

Art. 8.§ 1. Het AGIV bouwt het centraal informatiesysteem uit als onderdeel van de Gronddatabank, zoals bepaald in artikel 2, 5° van het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen. § 2. De Vlaamse Grondenbank is belast met het ontwikkelen, beheren en openstellen van een elektronisch loket met betrekking tot alle bestaande en toekomstige decretale rechten van voorkoop en koopplichten. § 3. De toegang tot de informatie opgenomen in het centraal informatiesysteem is gratis. § 4. De Vlaamse Regering kan nadere regels stellen betreffende de uitvoering van dit artikel. HOOFDSTUK II. - Informatieverplichtingen

Art. 9.De administratieve overheden van het Vlaamse Gewest stellen, op vraag van de Vlaamse Grondenbank, alle informatie waarover zij beschikken en die nodig is voor de toepassing van dit decreet, ter beschikking van de Vlaamse Grondenbank. Voor zover dit is opgenomen in een samenwerkingsakkoord, kan ook de Federale Staat informatie aanleveren.

De administratieve overheden van het Vlaamse Gewest en de federale staat blijven aansprakelijk voor de door hen al of niet geleverde informatie. De Vlaamse Grondenbank is aansprakelijk voor de verwerking van de aangeleverde informatie.

De Vlaamse Regering kan nadere regels stellen betreffende de uitvoering van dit artikel.

TITEL IV. - Verwerven, beheren en overdragen HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 10.§ 1. Indien de taken zoals opgesomd in artikel 5, § 1, 2° en 3° uitgevoerd worden voor de bevoegdheden Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud, kan de Vlaamse Grondenbank deze in eigen naam en voor eigen rekening uitvoeren.Indien de taken zoals opgesomd in artikel 5, § 1, 2° en 3° niet voor de bevoegdheden Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud uitgevoerd worden, kan de Vlaamse Regering aan Vlaamse Grondenbank de opdracht geven om onroerende goederen aan te kopen in naam en voor rekening van een administratieve entiteit. § 2. De taken zoals opgesomd in artikel 5, § 2 en § 3 zal de Vlaamse Grondenbank in eigen naam en voor eigen rekening uitvoeren.

Art. 11.De Vlaamse Grondenbank voert, in uitvoering van artikel 5, § 2 en § 3 met het oog op concrete projecten, bij de verwerving, het beheer en de overdracht onder meer de volgende taken uit : 1° de prospectie van de markt van onroerende goederen;2° het voeren van de onderhandelingen.

Art. 12.De Vlaamse Grondenbank voert de taken zoals beschreven in artikel 5, § 1, 2°, § 2 en § 3 uit, conform de door de respectievelijk bevoegde administratieve overheid van het Vlaamse Gewest gegeven richtlijnen en voorwaarden. HOOFDSTUK II. - Verwerven

Art. 13.De Vlaamse Grondenbank kan, overeenkomstig artikel 10, verwerven via een onderhandse of openbare verkoop, het uitoefenen van een recht van voorkoop of van een recht van voorkeur, het vervullen van een koopplicht, een ruil, een afstand van onverdeelde rechten, een schenking of een legaat. HOOFDSTUK III. - Beheren

Art. 14.§ 1. De Vlaamse Grondenbank beheert de in eigen naam en voor eigen rekening verworven zakelijke rechten vanaf de verwerving als bedoeld in artikel 13 en tot de overdracht als bedoeld in artikel 15.

In afwachting dat onroerende goederen welke vrij van gebruik zijn worden overgedragen, kunnen deze, in voorkomend geval mits akkoord van de verzoekende bevoegde administratieve overheid van het Vlaamse Gewest, verpacht worden bij een overeenkomst die van rechtswege verstrijkt na 1 jaar doch kan hernieuwd worden. Deze verpachtingen zijn niet onderworpen aan de bepalingen van afdeling 3 van boek III, titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek betreffende de pacht. § 2. In voorkomend geval dat het onroerend goed vrij van gebruik wordt gemaakt, heeft de laatst gekende gebruiker van het onroerend goed een voorkeurrecht voor het afsluiten van een nieuwe gebruiksovereenkomst dewelke is opgesteld overeenkomstig de door de bevoegde administratieve overheid gestelde voorwaarden. HOOFDSTUK IV. - Overdragen

Art. 15.De Vlaamse Grondenbank draagt de in eigen naam en voor eigen rekening verworven zakelijke rechten over aan de bevoegde administratieve overheid van het Vlaamse Gewest, op wiens verzoek verworven is, of aan een door deze overheid aangeduide natuurlijke of rechtspersoon. HOOFDSTUK V. - Ruil op vraag van beroepslandbouwers

Art. 16.Elke beroepslandbouwer die onroerende goederen, gelegen buiten de agrarische structuur, in eigendom of pacht heeft, kan een aanvraag indienen bij de Vlaamse Grondenbank om deze eigendom of pacht te ruilen naar de agrarische structuur. HOOFDSTUK VI. - Recht van voorkoop

Art. 17.§ 1. Bij elke verkoop uit de hand van een onroerend goed waarop een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest een recht van voorkoop heeft, moet dit recht van voorkoop worden aangeboden aan de Vlaamse Grondenbank, die op haar beurt de voorgenomen verkoop ter kennis brengt aan de begunstigden van het recht van voorkoop. § 2. Bij elke openbare verkoop van een onroerend goed waarop een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest een recht van voorkoop heeft, moet deze verkoop worden gemeld aan de Vlaamse Grondenbank, die op haar beurt de voorgenomen verkoop ter kennis brengt aan de begunstigden van het recht van voorkoop.

Art. 18.De Vlaamse Grondenbank voert een beslissing om het recht van voorkoop uit te oefenen slechts uit : 1° na het bekomen van een gunstig advies overeenkomstig de respectievelijk te volgen adviesprocedures, voor wat betreft de rechten van voorkoop waarvan sprake in artikel 19, § 1;2° op verzoek van de begunstigde administratieve overheid van het Vlaamse Gewest, voor wat betreft de rechten van voorkoop waarvan sprake in artikel 19, § 2.

Art. 19.§ 1. De Vlaamse Grondenbank oefent in eigen naam en voor eigen rekening, de hierna vermelde rechten van voorkoop uit. In geval van miskenning van deze rechten van voorkoop kan ze de indeplaatsstelling of een schadeloosstelling vorderen, in eigen naam en voor eigen rekening : 1° het recht van voorkoop zoals bepaald in de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen, zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest;2° het recht van voorkoop zoals bepaald in de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken;3° het recht van voorkoop zoals bepaald in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;4° het recht van voorkoop zoals bepaald in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor aanbiedingen van goederen die gelegen zijn in overstromingsgebieden en oeverzones die niet samenhangen met de bevaarbare waterlopen. § 2. Onderstaande rechten van voorkoop kunnen uitgeoefend worden door de begunstigden van deze rechten van voorkoop. De Vlaamse Regering kan de Vlaamse Grondenbank de opdracht geven om de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen, uit te voeren. Deze opdracht wordt uitgevoerd in naam en voor rekening van de begunstigde entiteit en volgens de door hen gestelde voorwaarden. In geval van miskenning van deze rechten van voorkoop kan de Vlaamse Grondenbank door de Vlaamse Regering verzocht worden om de indeplaatsstelling of een schadeloosstelling te vorderen, in naam en voor rekening van de begunstigde administratieve overheid van het Vlaamse Gewest : 1° het recht van voorkoop zoals bepaald in de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen;2° het recht van voorkoop zoals bepaald in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;3° het recht van voorkoop zoals bepaald in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;4° het recht van voorkoop zoals bepaald in het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehaven;5° het recht van voorkoop zoals bepaald in het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel;6° het recht van voorkoop zoals bepaald in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor aanbiedingen van goederen die gelegen zijn in overstromingsgebieden en oeverzones die samenhangen met de bevaarbare waterlopen;7° het recht van voorkoop zoals bepaald in het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht;8° het recht van voorkoop zoals bepaald in het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart. § 3. De Vlaamse Grondenbank zal voor de toekomstige decretale voorkooprechten handelen overeenkomstig artikel 10. HOOFDSTUK VII. - Koopplicht

Art. 20.§ 1. Alle aanvragen tot vervullen van de decretale koopplicht worden gericht aan de Vlaamse Grondenbank; § 2. De Vlaamse Grondenbank vervult, in eigen naam en voor eigen rekening, de hierna vermelde koopplichten : 1° de koopplicht zoals bepaald in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen; 2° het decreet van 21 december 1994 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 3° de koopplicht zoals bepaald in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; § 3. De Vlaamse Regering kan de Vlaamse Grondenbank de opdracht geven om in naam en voor rekening van de tot aankoop verplichte entiteit de hierna vermelde koopplichten te vervullen : 1° de koopplicht zoals bepaald in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;2° de koopplicht zoals bepaald in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.3° de koopplicht zoals bepaald in het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg;4° de koopplicht zoals bepaald in het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen. § 4. de Vlaamse Grondenbank zal de koopplichten vervullen indien aan de desbetreffende decretale voorwaarden voldaan is. § 5. De Vlaamse Grondenbank zal de toekomstige decretale koopplichten vervullen, overeenkomstig artikel 10. § 6. De Vlaamse Regering kan nadere regels stellen met betrekking tot een rangorde volgens dewelke de koopplichten dienen vervuld te worden, in geval van samenloop van verschillende koopplichten.

TITEL V. - SLOTBEPALINGEN HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen

Art. 21.Aan artikel 6 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, gewijzigd bij de decreten van 23 januari 1991, 7 juli 1998, 8 december 1998 en 17 juli 2000 wordt een § 8 toegevoegd die luidt als volgt : "§ 8. De Maatschappij wordt belast met de taken die overeenkomstig het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen die aan de Vlaamse Grondenbank zijn opgedragen.".

Art. 22.Aan artikel 1bis, § 2 van hetzelfde decreet, wordt een definitie toegevoegd die luidt als volgt : "6° het decreet Vlaamse Grondenbank : het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.".

Art. 23.Aan artikel 5 van hetzelfde decreet, wordt een ten achtste toegevoegd dat luidt als volgt : "8° het decreet Vlaamse Grondenbank.".

Art. 24.Aan artikel 3 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen wordt, wat het Vlaamse Gewest betreft, volgend lid toegevoegd : "De Vlaamse Grondenbank : afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.".

Art. 25.In artikel 56, § 2 van dezelfde wet worden, wat het Vlaamse Gewest betreft, volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de Vlaamse Landmaatschappij" worden telkens vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank".2° een nieuw lid wordt ingevoegd dat luidt als volgt : "7.Titel IV, hoofdstukken I, II en VI van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen is van toepassing op dit recht van voorkoop.".

Art. 26.In artikel 76, tweede lid, van de wet van 12 juli 1976 op de ruilverkaveling uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken, worden voor wat het Vlaamse Gewest betreft, de woorden "de Vlaamse Landmaatschappij' vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen,".

Art. 27.Artikel 2 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening wordt aangevuld als volgt : "7° de Vlaamse Grondenbank : afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.".

Art. 28.In artikel 63 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 november 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "Het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten, de intercommunales, de instellingen die ressorteren onder het Vlaamse Gewest, alsook de vennootschappen die een erkenning hebben van die instellingen of besturen kunnen, ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan de Vlaamse Grondenbank verzoeken om in hun naam en voor hun rekening en binnen de door hen gestelde voorwaarden, het recht van voorkoop uit te oefenen bij verkoop van onroerende goederen die gelegen zijn in die zones die in het definitief vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan als zones waar het recht van voorkoop geldt, worden aangeduid."; 2° een negende en laatste lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt : "Titel IV, hoofdstukken I en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen is van toepassing op dit recht van voorkoop.".

Art. 29.In artikel 66 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "de overheden, bedoeld in artikel 63, tweede lid," vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank";2° in § 2 worden de woorden "aan de aanwezige gevolmachtigde van de begunstigden van het recht van voorkoop" vervangen door "aan de begunstigden van het recht van voorkoop of aan de Vlaamse Grondenbank indien zij verzocht wordt de beslissing tot uitoefening van het recht van voorkoop uit te voeren";3° in § 3, eerste lid, worden de woorden "aan de aanwezige gevolmachtigde van de begunstigden van het recht van voorkoop" vervangen door "aan de begunstigden van het recht van voorkoop of aan de Vlaamse Grondenbank indien zij verzocht wordt de beslissing tot uitoefening van het recht van voorkoop uit te voeren"; 4° in § 3, tweede lid, worden de woorden "betekent hij het laatste bod aan de begunstigden van het recht van voorkoop en vraagt of deze hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen." vervangen door wat volgt : "betekent de instrumenterende ambtenaar het laatste bod aan de Vlaamse Grondenbank en vraagt hij of de begunstigde van het recht van voorkoop of de Vlaamse Grondenbank indien zij verzocht wordt de beslissing om het recht van voorkoop uit te oefenen uit te voeren, het recht van voorkoop wenst uit te oefenen."; 5° in § 3, laatste lid worden de woorden "de begunstigden van het recht van voorkoop" vervangen door "de Vlaamse Grondenbank"; 6° aan § 3, laatste lid, wordt volgende bepaling toegevoegd : "De Vlaamse Grondenbank zal deze kennisgeving op haar beurt mededelen aan de begunstigden van het recht van voorkoop.".

Art. 30.In artikel 67 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2000, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "de overheden, bedoeld in artikel 63, tweede lid," vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank";2° in § 2 worden na de woorden "tweede lid," de woorden "of de Vlaamse Grondenbank indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren" ingevoegd;3° in § 3 worden de woorden "de overheden, bedoeld in artikel 63, tweede lid," vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank";4° in § 4 worden de woorden "de overheden, bedoeld in artikel 63, tweede lid," vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank"; 5° aan § 4 wordt volgende bepaling toegevoegd : "De Vlaamse Grondenbank zal deze kennisgeving op haar beurt mededelen aan de begunstigden van het recht van voorkoop.".

Art. 31.In artikel 68 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : "In geval van verkoop met miskenning van het recht van voorkoop heeft elke begunstigde van het recht van voorkoop of de Vlaamse Grondenbank indien zij verzocht wordt de beslissing om het recht van voorkoop uit te oefenen uit te voeren, het recht, ofwel de indeplaatsstelling te vorderen van de koper, ofwel van de verkoper een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 20 percent van de verkoopprijs.Bij samenloop van begunstigden wordt de rangorde gevolgd die werd vastgesteld overeenkomstig artikel 63, derde lid."; 2° in het vierde lid wordt na de woorden "vanaf de kennisgeving" de volgende woorden ingevoegd : "aan de Vlaamse Grondenbank.De Vlaamse Grondenbank zal op haar beurt deze kennisgeving doorgeven aan de begunstigden van het recht van voorkoop.".

Art. 32.In artikel 195quater van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het tweede en het derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "Het Vlaamse Gewest kan de Vlaamse Grondenbank verzoeken om de koopplicht bedoeld in het eerste lid te vervullen in naam en voor rekening van het Vlaams Gewest."; 2° tussen het derde lid en het vierde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "Titel IV, hoofdstukken I en VII, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen is van toepassing op deze koopplicht.".

Art. 33.Aan artikel 2 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij de decreet van 19 juli 2002, wordt volgende definitie toegevoegd : "49° de Vlaamse Grondenbank : afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.".

Art. 34.In artikel 37 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : " Het Vlaamse Gewest draagt dit recht van voorkoop over aan de Vlaamse Grondenbank.De Vlaamse Grondenbank kan dit voorkooprecht, in eigen naam en voor eigen rekening, uitoefenen volgens de door de Vlaamse Regering gestelde voorwaarden."; 2° in § 2 worden de woorden "de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank";3° in § 3, eerste, tweede en derde lid worden de woorden "de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank";4° in § 3 vierde lid, worden de woorden "aan de gemachtigde van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "aan de Vlaamse Grondenbank";5° een § 5 wordt toegevoegd die luidt als volgt : "§ 5.De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op dit recht van voorkoop.".

Art. 35.In artikel 38 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "aan de Vlaamse Regering of de VLM" vervangen door de woorden "aan de Vlaamse Grondenbank".2° in § 2 worden de woorden "Vlaamse Regering" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse Grondenbank".

Art. 36.In artikel 39 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid wordt het woord "dit" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank";2° in het vierde lid worden de woorden "aan het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "van de Vlaamse Grondenbank".

Art. 37.In artikel 42 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "het Vlaamse Gewest" vervangen door "de Vlaamse Grondenbank";2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : "Het bedrag dat de eigenaar van de Vlaamse Grondenbank ontvangt met toepassing van dit artikel, wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag dat de eigenaar ontvangen heeft ten gevolge van planschade voor hetzelfde onroerend goed.Wanneer een eigenaar van een onroerend goed gebruik maakt van de voormelde mogelijkheid van gedwongen aankoop door de Vlaamse Grondenbank, kan hij geen aanspraak meer maken op planschade, patrimoniumverlies, schadevergoeding of een andere aankoopverplichting in hoofde van het Vlaamse Gewest of van de Vlaamse Grondenbank voor hetzelfde onroerend goed."; 3° een vierde lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VII, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze koopplicht.".

Art. 38.In artikel 2 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij de decreten van 17 maart 1998, 18 mei 1999, 8 december 2000, 20 december 2002, 27 juni 2003 en 7 mei 2004, wordt een nieuwe definitie ingevoegd die luidt als volgt : "33° de Vlaamse Grondenbank : afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.".

Art. 39.In artikel 85 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, wordt een § 4 ingevoegd die luidt als volgt : "§ 4 : De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op dit recht van voorkoop.".

Art. 40.In artikel 86 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : "§ 1.Bij een openbare verkoop geeft de instrumenterende ambtenaar ten minste dertig dagen vooraf kennis van plaats, dag en uur van de verkoop aan de Vlaamse Grondenbank die deze kennisgeving op haar beurt doorgeeft aan : 1° in het geval, bedoeld in artikel 85, § 1, eerste lid, aan de begunstigde van het recht van voorkoop; 2° in de andere gevallen aan de gemeente en aan elke sociale huisvestingsmaatschappij met een werkgebied waarin het goed gelegen is."; 2° in § 2 worden de woorden "aan de aanwezige gevolmachtigden van de begunstigden van het recht van voorkoop" vervangen door de woorden "aan de begunstigden van het recht van voorkoop of aan de Vlaamse Grondenbank indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren,";3° in § 3, eerste lid, worden de woorden "aan de aanwezige gevolmachtigden van de begunstigden van het recht van voorkoop," vervangen door de woorden "aan de begunstigden van het recht van voorkoop of aan de Vlaamse Grondenbank indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren,";4° § 3, tweede lid, wordt vervangen door wat volgt : "Als er geen hoger bod gedaan wordt of als de instrumenterend ambtenaar het hoger bod niet aanvaardt, betekent hij het laatste bod aan de Vlaamse Grondenbank.De Vlaamse Grondenbank geeft deze kennisgeving door aan de begunstigden van het recht van voorkoop.

Indien de begunstigden of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, de beslissing om het recht van voorkoop uit te oefenen niet binnen een termijn van 15 dagen per aangetekend schrijven hebben betekend, is de toewijzing definitief.

Hebben twee of meerdere begunstigden de aanvaarding laten betekenen, dan geldt de bepaling van § 2, tweede lid."; 5° in § 3, derde lid, worden de woorden "aan de begunstigde van het recht van voorkoop" vervangen door de woorden "aan de Vlaamse Grondenbank".

Art. 41.In artikel 87 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : "§ 1.Bij een verkoop uit de hand geeft de instrumenterende ambtenaar aan de Vlaamse Grondenbank kennis van de inhoud van de akte die wordt opgesteld onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop."; 2° in § 3, eerste lid, worden de woorden "aan de begunstigden, bedoeld in § 1" vervangen door de woorden "aan de Vlaamse Grondenbank";3° in § 3, tweede lid, worden de woorden "aan dezelfde begunstigden" vervangen door de woorden "aan de Vlaamse Grondenbank";4° in § 4 worden de woorden "aan de begunstigden, bedoeld in § 1" vervangen door de woorden "aan de Vlaamse Grondenbank"; 5° aan § 4 wordt volgende bepaling toegevoegd : "De Vlaamse Grondenbank geeft deze kennisgeving door aan de begunstigden van het recht van voorkoop.".

Art. 42.Aan artikel 12 het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt : " De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen is van toepassing op dit recht van voorkoop.".

Art. 43.In artikel 2 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, zoals gewijzigd door de decreten van 25 juni 1992, van 18 december 1992, van 22 december 1993, van 20 december 1995, van 19 december 1997, van 11 mei 1999, van 3 maart 2000, van 8 december 2000, van 9 maart 2001, 21 december 2001, 19 juli 2002, 7 februari 2003, 28 maart 2003, 18 juli 2003, 12 december 2003 en 22 april 2005, wordt een definitie toegevoegd die luidt als volgt : "60° de Vlaamse Grondenbank : afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.".

Art. 44.In artikel 15quinquies, § 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het Vlaamse Gewest" worden vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank"; 2° een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VII, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze koopplicht.".

Art. 45.In artikel 15sexies, § 4, eerste lid, van hetzelfde decreet worden in het eerste lid de woorden "het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank".

Art. 46.In artikel 15octies van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, achtste lid, worden de woorden "het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank"; 2° § 4, tweede lid wordt vervangen door wat volgt : " De Vlaamse Grondenbank gaat, overeenkomstig de door de Vlaamse Regering gestelde voorwaarden, over tot de verplichte aankoop, bedoeld in het eerste lid."; 3° in § 5 en § 6 worden de woorden "de Mestbank" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank".

Art. 47.In artikel 5, § 8 van het decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het Vlaamse Gewest" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze koopplicht,";2° een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VII, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze koopplicht".

Art. 48.Aan artikel 3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid wordt een lid toegevoegd dat luidt als volgt : " 53° de Vlaamse Grondenbank : afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.".

Art. 49.In het artikel 12 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 eerste lid wordt na de woorden "en oeverzones" de woorden "die samenhangen met de bevaarbare waterlopen" ingevoegd. 2° in § 1 wordt een tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt : "De Vlaamse Grondenbank heeft een recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones die niet samenhangen met bevaarbare waterlopen."; 3° in § 1 wordt een derde lid ingevoegd dat luidt als volgt : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, zijn van toepassing op dit recht van voorkoop."; 4° § 1, tweede lid dat nu het vierde lid is geworden, wordt vervangen door wat volgt : "De Vlaamse Regering kan nadere regels stellen betreffende de uitvoering van deze paragraaf."; 5° in § 4 worden de woorden "Vlaamse Regering" vervangen door "begunstigden".

Art. 50.In artikel 13 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "de Vlaamse Regering of het door haar aangewezen agentschap" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "of de Vlaamse Regering haar voorkooprecht wenst" vervangen door de woorden "of de begunstigden of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, het recht van voorkoop wensen";3° in § 2, tweede lid, worden na de woorden "de gemachtigde van de Vlaamse Regering" de woorden "of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren," ingevoegd; 4° in § 3, eerste lid, worden de woorden "de gemachtigde van de Vlaamse Regering te vragen of hij het recht van voorkoop wenst uit te oefenen." vervangen door de woorden "de begunstigden of de Vlaamse Grondenbank indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, te vragen of zij het recht van voorkoop wensen uit te oefenen."; 5° § 3, tweede lid wordt vervangen door wat volgt : "Als er geen hoger bod wordt gedaan of indien de instrumenterende ambtenaar het hoger bod niet aanneemt, betekent de instrumenterende ambtenaar het laatste bod aan de Vlaamse Grondenbank en vraagt hij of de begunstigden van het recht van voorkoop of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het recht van voorkoop uit te oefenen uit te voeren, het recht van voorkoop wensen uit te oefenen.Als deze binnen een termijn van vijftien dagen hun instemming niet aan de instrumenterende ambtenaar hebben betekend of deze instemming niet hebben gegeven in een akte van de instrumenterend ambtenaar, is de toewijzing definitief."; 6° in § 3, derde lid worden de woorden "de gemachtigde van de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank"; 7° aan § 3, derde lid, wordt volgende bepaling toegevoegd : "De Vlaamse Grondenbank zal deze kennisgeving op haar beurt mededelen aan de begunstigden van het recht van voorkoop.".

Art. 51.In artikel 14 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "de Vlaamse Regering of het door haar aangewezen agentschap" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank";2° in § 2 worden de woorden "de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "de begunstigden of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren,";3° in § 3 worden de woorden "de Vlaamse Regering" vervangen door de woorden "de begunstigden".

Art. 52.In artikel 15 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de Vlaamse Regering" worden vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank"; 2° volgende bepaling wordt ingevoegd : "De Vlaamse Grondenbank zal deze kennisgeving op haar beurt mededelen aan de begunstigden van het recht van voorkoop.".

Art. 53.In artikel 16 van hetzelfde decreet worden na de woorden "het Vlaamse Gewest" telkens de woorden "of de Vlaamse Grondenbank" ingevoegd.

Art. 54.In artikel 17 § 1 van hetzelfde decreet wordt na het eerste lid een nieuw lid toegevoegd dat luidt als volgt : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VII, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze koopplicht.".

Art. 55.In artikel 12 van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1 wordt volgende bepaling toegevoegd : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing zijn op dit recht van voorkoop."; 2° in § 3, eerste lid, worden de woorden "aan BAM" vervangen door "aan de Vlaamse Grondenbank";3° in § 3, tweede lid, worden na de woorden "van BAM" telkens de woorden "of van de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren," ingevoegd;4° in § 3, tweede lid worden de woorden "of het haar voorkooprecht wenst uit te voeren" vervangen door de woorden "of de begunstigde het voorkooprecht wenst uit te oefenen";5° in § 3, derde lid, worden de woorden "van BAM" vervangen door de woorden "van de Vlaamse Grondenbank.De Vlaamse Grondenbank geeft deze kennisgeving door aan de begunstigden van het recht van voorkoop."; 6° in § 3, derde lid, worden na de woorden "als BAM" en de woorden "indien BAM" de woorden "of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren," ingevoegd.7° § 4, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt : "Bij een onderhandse verkoop geeft de instrumenterende ambtenaar aan de Vlaamse Grondenbank kennis van de inhoud van de akte, die wordt opgesteld onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop.Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de Vlaamse Grondenbank en geldt als aanbod van verkoop aan BAM."; 8° in § 4, vierde, vijfde en zesde lid, worden de woorden "aan BAM" telkens vervangen door de woorden "aan de Vlaamse Grondenbank"; 9° aan § 4, laatste lid wordt volgende bepaling toegevoegd : "De Vlaamse Grondenbank geeft deze kennisgeving door aan de begunstigden van het recht van voorkoop."; 10° in § 5, eerste lid, worden na de woorden "heeft BAM" de woorden "of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren," ingevoegd.

Art. 56.In artikel 34 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000 en van 13 februari 2004,wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VII, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze koopplicht.".

Art. 57.In artikel 8 van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen wordt volgend lid toegevoegd dat luidt als volgt : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op dit recht van voorkoop.".

Art. 58.Aan artikel 2 van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart wordt de volgende definitie toegevoegd : " 7° de Vlaamse Grondenbank : afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.".

Art. 59.Aan artikel 10 van hetzelfde decreet wordt een § 5 toegevoegd die luidt als volgt : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op dit recht van voorkoop.".

Art. 60.In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "De Scheepvaart, om die toe te laten zijn recht op voorkoop uit te oefenen," vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank".2° in § 1, derde lid, worden na de woorden "de Scheepvaart" telkens de woorden "of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren," ingevoegd.

Art. 61.In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de Scheepvaart" vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank";2° het tweede, derde, vierde en vijfde lid worden vervangen door wat volgt : "Als de verkoop wordt gehouden zonder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod, vraagt de instrumenterende ambtenaar bij het einde van de opbieding en vóór de toewijzing, in het openbaar aan De Scheepvaart of aan de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, of het recht van voorkoop wordt uitgeoefend tegen het laatste bod.In geval van weigering, afwezigheid of stilzwijgen van De Scheepvaart of van de Vlaamse Grondenbank wordt de verkoop voortgezet.

Als de verkoop wordt gehouden onder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod, onthoudt de instrumenterende ambtenaar zich ervan aan De Scheepvaart of aan de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, te vragen of het recht van voorkoop wordt uitgeoefend.

Als er een hoger bod is, stelt de instrumenterende ambtenaar de Vlaamse Grondenbank in kennis van het hoger bod. Bij herverkoop ten gevolge van de uitoefening van het recht van hoger bod, stelt de instrumenterende ambtenaar de Vlaamse Grondenbank ten minste een maand vooraf in kennis van plaats, dag en uur van verkoop. De Vlaamse Grondenbank zal deze kennisgeving op haar beurt doorgeven aan de begunstigden van het recht van voorkoop. De instrumenterende ambtenaar vraagt bij het einde van de opbiedingen en voor de toewijzing, in het openbaar, aan de Scheepvaart of aan de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, of het recht van voorkoop wordt uitgeoefend tegen de laatst geboden prijs. Bij weigering of afwezigheid of stilzwijgen van de Scheepvaart of van de Vlaamse Grondenbank wordt de verkoop voortgezet.

Als er geen hoger bod wordt gedaan of als de instrumenterende ambtenaar het hogere bod niet aanneemt, stelt de instrumenterende ambtenaar de Vlaamse Grondenbank in kennis van het laatste bod en vraagt hij of de Scheepvaart het recht van voorkoop wil uitoefenen.

Als de Scheepvaart of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, binnen een termijn van vijftien dagen na de kennisgeving de instrumenterende ambtenaar niet in kennis heeft gesteld van de instemming, is de toewijzing definitief.".

Art. 62.In artikel 13 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "De Scheepvaart" worden vervangen door de woorden "de Vlaamse Grondenbank"; 2° volgende bepaling wordt toegevoegd : "De Vlaamse Grondenbank zal deze kennisgeving op haar beurt doorgeven aan de begunstigden van het recht van voorkoop.".

Art. 63.In artikel 14, § 1 van hetzelfde decreet worden de woorden "aan De Scheepvaart" vervangen door de woorden "aan de Vlaamse Grondenbank".

Art. 64.In artikel 2 van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, zoals gewijzigd bij de decreten van 8 juli 1997, 7 juli 1998, 8 december 2000 en 2 april 2004, wordt de volgende definitie toegevoegd : "9° de Vlaamse Grondenbank : afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht volgens het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.".

Art. 65.In hetzelfde decreet wordt artikel 28 bis vervangen door wat volgt : " Artikel 28bis. § 1. Waterwegen en Zeekanaal geniet een recht van voorkoop op deze gronden die volgens hun bestemming dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. § 2. Het recht van voorkoop, bedoeld in § 1, geldt niet in geval van verkoop van het goed voor eigen rekening aan de volgende personen : 1° de echtgenoot, de samenwonende partner, de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de eigenaar;2° de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de echtgenoot of van de samenwonende partner van de eigenaar;3° de mede-eigenaar;4° de echtgenoot, de samenwonende partner, de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de mede-eigenaar;5° de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de echtgenoot of van de samenwonende partner van de mede-eigenaar;6° de echtgenoten of de samenwonende partners van voormelde afstammelingen of geadopteerde kinderen. Het recht van voorkoop geldt daarentegen wel als de personen, bedoeld in § 2, 1° tot en met 6°, het goed kochten voor eigen rekening en het, vervolgens, opnieuw verkopen aan een derde niet behorend tot de categorieën van personen vermeld onder § 2. § 3. Het goed kan pas worden verkocht nadat de verkoper aan Waterwegen en Zeekanaal de gelegenheid heeft gegeven om het recht van voorkoop uit te oefenen. Naargelang het gaat om een verkoop uit de hand of een openbare verkoop wordt gehandeld overeenkomstig § 4 respectievelijk § 5. § 4. Bij verkoop uit de hand geeft de instrumenterende ambtenaar de Vlaamse Grondenbank kennis van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefenen van het recht van voorkoop, waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt.

De kennisgeving geldt als aanbod van verkoop.

Waterwegen en Zeekanaal beschikt over een termijn van twee maanden na de kennisgeving om zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Waterwegen en Zeekanaal of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, stelt de instrumenterende ambtenaar in kennis van de uitoefening van het recht van voorkoop. § 5. Bij openbare verkoop stelt de instrumenterende ambtenaar de Vlaamse Grondenbank ten minste een maand vooraf in kennis van plaats, dag en uur van de verkoop, van de identificatie van het goed en van de eigendoms- en gebruikstoestand van het goed.

Als de verkoop wordt gehouden zonder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod, vraagt de instrumenterende ambtenaar bij het einde van de opbieding en vóór de toewijzing, in het openbaar, aan Waterwegen en Zeekanaal of aan de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, of het agentschap zijn recht van voorkoop wil uitoefenen tegen de laatst geboden prijs. In geval van weigering, afwezigheid of stilzwijgen van Waterwegen en Zeekanaal of van de Vlaamse Grondenbank wordt de verkoop voortgezet.

Als de verkoop wordt gehouden onder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod, onthoudt de instrumenterende ambtenaar er zich van aan Waterwegen en Zeekanaal of aan de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, te vragen of het agentschap het recht van voorkoop wil uitoefenen.

Als er een hoger bod is, stelt de instrumenterende ambtenaar de Vlaamse Grondenbank in kennis van het hogere bod. De Vlaamse Grondenbank zal deze kennisgeving op haar beurt door geven aan de begunstigden van het recht van voorkoop. Bij herverkoop ten gevolge van de uitoefening van het recht van hoger bod, stelt de instrumenterende ambtenaar de Vlaamse Grondenbank ten minste een maand vooraf in kennis van plaats, dag en uur van verkoop. De instrumenterende ambtenaar vraagt bij het einde van de opbiedingen en voor de toewijzing, in het openbaar, aan Waterwegen en Zeekanaal of aan de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, of het agentschap zijn recht van voorkoop wil uitoefenen tegen de laatst geboden prijs. Bij weigering of afwezigheid of stilzwijgen van Waterwegen en Zeekanaal of van de Vlaamse Grondenbank wordt de verkoop voortgezet. Als er geen hoger bod wordt gedaan of als de instrumenterende ambtenaar het hogere bod niet aanneemt, stelt de instrumenterende ambtenaar de Vlaamse Grondenbank in kennis van het laatste bod en vraagt hij of het agentschap het recht van voorkoop wil uitoefenen. Als Waterwegen en Zeekanaal of de Vlaamse Grondenbank, indien zij verzocht wordt de beslissing om het voorkooprecht uit te oefenen uit te voeren, binnen een termijn van vijftien dagen na de kennisgeving de instrumenterende ambtenaar niet in kennis heeft gesteld van zijn instemming, is de toewijzing definitief. § 6. De instrumenterende ambtenaar voor wie een authentieke akte wordt verleden van een verkoop waarop een recht van voorkoop, zoals bedoeld in dit artikel, van toepassing is, moet binnen een maand na de registratie ervan de Vlaamse Grondenbank in kennis stellen van de prijs en de voorwaarden van de verkoop. De Vlaamse Grondenbank zal deze kennisgeving op haar beurt door geven aan de begunstigden van het recht van voorkoop. § 7. In geval van verkoop met miskenning van het recht van voorkoop van Waterwegen en Zeekanaal heeft Waterwegen en Zeekanaal het recht om in de plaats gesteld te worden van de koper of om van de verkoper een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 20 percent van de verkoopprijs.

De vordering tot naasting en indeplaatsstelling en de vordering tot schadeloosstelling verjaren, bij openbare verkoop en bij verkoop uit de hand, na verloop van zes maanden, te rekenen van de kennisgeving van deze verkoop aan de Vlaamse Grondenbank, overeenkomstig § 6 als een dergelijke kennisgeving heeft plaatsgehad, of na verloop van twee jaar na de overschrijving van de akte van verkoop.

De vordering tot indeplaatsstelling moet gelijktijdig tegen de verkoper en de eerste koper worden ingesteld en de eis is pas ontvankelijk na inschrijving op de kant van de overschrijving van de betwiste akte en in voorkomend geval op de kant van de overschrijving van de laatst overgeschreven titel.

De indeplaatsgestelde betaalt aan de koper de prijs terug die de koper heeft betaald, alsmede de kosten van de akte. Hij is alleen gehouden tot de verplichtingen die voor de koper voortvloeien uit de authentieke akte van verkoop en tot de lasten waarin de koper heeft toegestemd, voorzover die lasten zijn ingeschreven of overgeschreven voor de inschrijving van zijn eis.

Als de rechter de vordering tot indeplaatsstelling inwilligt, verwijst hij de partijen voor het verlijden van de akte naar de door hen gekozen instrumenterende ambtenaar of naar een ambtshalve aangewezen instrumenterende ambtenaar, als de partijen het niet eens zijn over de keuze. De kosten van de akte zijn voor rekening van de indeplaatsgestelde.

Iedere uitspraak over een eis tot indeplaatsstelling wordt opgenomen bij de inschrijving, bedoeld in het tweede lid van deze paragraaf. § 8. De kennisgevingen of inkennisstellingen, bepaald in afdeling VII, moeten, op straffe van niet-bestaan, betekend worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of met een aangetekende brief. De datum van kennisgeving of inkennisstelling is de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief of de datum van het gerechtsdeurwaarderexploot. § 9. Het recht van voorkoop, bedoeld in afdeling VII, doet geen afbreuk aan de op het ogenblik van het in werking treden van deze afdeling van kracht zijnde regelingen inzake het recht van voorkoop die steeds voorrang hebben, ongeacht of die bij wet of decreet werden vastgelegd. § 10. De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op dit recht van voorkoop. ".

Art. 66.Aan artikel 6 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen wordt volgende alinea toegevoegd : "De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VII, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op deze koopplicht.". HOOFDSTUK II - Overgangsbepalingen

Art. 67.§ 1. De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II, III en IV, treden in werking de eerste dag van de derde maand volgend op de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad. § 2. De bepalingen van titel IV, hoofdstuk V, treden in werking telkens voor deze regio's waar gebieden door de Vlaamse Regering herbevestigd zijn als behorend tot de agrarische structuur. § 3. De bepalingen van titel IV, hoofdstukken VI en VII, en de artikelen 24 tot en met 68 treden in werking de eerste dag van de zesde maand volgend op de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad.

Art. 68.De uitoefening van de rechten van voorkoop bedoeld in artikel 19 gebeurt volgens de huidige procedures in de respectievelijke wetten of decreten, indien : 1° bij overeenkomsten, vóór de datum van inwerkingtreding van titel IV, hoofdstuk VI, van dit decreet, reeds het recht van voorkoop werd aangeboden aan de bevoegde instantie bepaald in deze respectievelijke wetten of decreten;2° bij openbare verkopen, vóór de datum van inwerkingtreding van titel IV, hoofdstuk VI, van dit decreet, reeds openbare verkoopverrichtingen zijn aangevat. Het bewijs hiervan kan met alle middelen worden geleverd.

Art. 69.Het vervullen van de koopplichten zoals bedoeld in artikel 20 van dit decreet gebeurt volgens de huidige procedures in de respectievelijke wetten of decreten, indien het onroerend goed of de onroerende goederen, die het voorwerp uitmaken van deze koopplichten, aan de bevoegde instanties zijn aangeboden vóór de datum van inwerkingtreding van dit decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 juni 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

Nota (1) Zitting 2005-2006 Stukken : - Ontwerp van decreet : 743- nr.1 - Amendement : 743- nr. 2 - Verslag : 743- nr. 3 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 743- nr. 4 Handelingen : - Bespreking en aanneming : Vergadering van 31 mei 2006.

^