Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 april 2018
gepubliceerd op 08 juni 2018

Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender

bron
vlaamse overheid
numac
2018031175
pub.
08/06/2018
prom.
19/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


19 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 37, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2014, artikel 40, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002 en 9 mei 2014, en artikel 47, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 7 maart 2008 en 29 mei 2009, en artikel 20 tot en met artikel 44, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007, 7 maart 2008, 29 mei 2009 en 14 juli 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven 7 juli 2017;

Overwegende dat het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender een optimale inrichting beoogt van het projectgebied met het oog op het behoud, herstel, beheer en de ontwikkeling van natuur en natuurlijk milieu in de speciale beschermingszones, het Vlaams Ecologisch Netwerk (hierna: VEN), en in groengebieden en de ermee vergelijkbare gebieden aangeduid op de plannen van kracht in de ruimtelijke ordening en dat het natuurinrichtingsproject op deze manier de doelstelling van ruimtelijke ordening realiseert, door met name een inrichting door te voeren in functie van de bestemming;

Overwegende dat het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender gelegen is in de speciale beschermingszone BE2300007 `Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse Bossen', deelgebied 24 `Wellemeersen - Kapellemeersen' aangewezen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014 in uitvoering van de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en dat de nodige instandhoudingsmaatregelen dienen te worden genomen om verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu tegen te gaan alsook om elke betekenisvolle verstoring van de Europees te beschermen soorten die in deze speciale beschermingszone voorkomen, tegen te gaan;

Overwegende dat het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender tot doel heeft om bij te dragen tot de realisatie van de gewestelijke en de specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor bepaalde Europees te beschermen habitats en Europees te beschermen soorten. De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010035780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats sluiten tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats. De specifieke instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de betrokken speciale beschermingszone zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014 tot aanwijzing van de speciale beschermingszone `BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere zuidvlaamse bossen' en tot definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten;

Overwegende dat bepaalde gronden met de bestemmingen agrarisch gebied, recreatiegebied, woongebied of woonuitbreidingsgebied, zoals vastgesteld in de plannen van aanleg van kracht in de ruimtelijke ordening, dienen te worden opgenomen in het projectgebied met het oog op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten, onder meer het behoud en herstel van bossen en hun onderlinge verbinding, het creëren van een duurzame open moeras- en graslandzone en het kanaliseren van de recreatieve ontsluiting binnen deze gebieden waarbij maatregelen kunnen worden uitgevoerd die een gunstige invloed hebben op de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone en de natuur in het VEN;

Overwegende dat in het projectgebied een aantal knelpunten ten aanzien van de natuur en het natuurlijk milieu voorkomen die het bereiken van een lokaal gunstige staat van instandhouding van de Europees te beschermen habitats en Europees te beschermen soorten bemoeilijken, zoals versnippering, het ontbreken van connectiviteit tussen de verschillende SBZ-deelgebieden, het ontbreken van gevarieerde structuur in de bossen of een degelijke buffering in het projectgebied, negatieve beïnvloeding door overstroming van de Rijt in de Wellemeersen met een gewijzigde hydrologische toestand tot gevolg, een toename van eutrofiëring van het gebied en een afname van kwelintensiteiten in de komgronden, moeilijke ontsluiting voor beheer, dichtslibben van beken en grachten en het ontbreken van een optimale recreatieve ontsluiting;

Overwegende dat natuurinrichting essentieel is om een oplossing te bieden voor de knelpunten die in het projectgebied aanwezig zijn en dat met behulp van de maatregelen voorzien voor natuurinrichting zoals infrastructuur- en kavelwerken, aanpassing van de wegen en van het wegenpatroon, waterhuishoudingswerken, grondwerken en de uitbouw van natuureducatieve voorzieningen deze knelpunten kunnen worden opgelost en o.a. de ecohydrologische randvoorwaarden voor realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerbaarheid van het gebied op punt kan worden gesteld;

Overwegende dat natuurinrichting essentieel is voor het behoud, herstel en uitbreiding van soortendoelen moeras- en graslandsoorten, de Europees te beschermen habitats in het projectgebied zoals waters met een verscheidenheid aan drijvende en ondergedoken waterplanten (3150), voedselrijke zoomvormende ruigtes (6430), graslanden met glanshaver of grote vossestaartvegetaties (6510), boshabitats (9120,9130) waarvan het belangrijkste aandeel de alluviale bossen (91EO) zijn, waarbij het instrument natuurinrichting de mogelijkheden biedt om de natuurwaarden te verhogen onder meer door waterhuishoudingswerken waardoor de kern van de Wellemeersen evolueert naar alluviale bossen, door de realisatie van een aaneengesloten moeras- en graslandcomplex van 30 ha, herstel van het bocagelandschap, kwaliteitsverbetering van de aanwezige bos- en habitattypes door bosomvorming en kanaliseren van recreatief medegebruik, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender ingesteld, binnen de afbakening vastgesteld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, gelegen binnen de volgende kadastrale secties: 1° Denderleeuw, 1ste afdeling, sectie A;2° Welle, 4de afdeling, sectie A;3° Welle, 4de afdeling, sectie B;4° Aalst, 12de afdeling (Erembodegem), sectie B;5° Aalst, 11de afdeling (Erembodegem), sectie A;6° Affligem, 1ste afdeling (Hekelgem), sectie D;7° Affligem, 3de afdeling (Teralfene), sectie A;8° Liedekerke, 1ste afdeling, sectie A.

Art. 2.Binnen de afbakening, vermeld in artikel 1, gelden de rechten van voorkoop, vermeld in de artikelen 37 tot en met 40 van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en vermeld in het hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

De kennisgeving in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in het eerste lid, wordt geldig gedaan aan de Vlaamse Grondenbank, afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht bij het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 09/02/2007 numac 2006036937 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen sluiten betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen.

Art. 3.Er wordt een natuurinrichtingsprojectcomité opgericht voor het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en Omgeving Oude Dender zoals bedoeld in art.20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Conform artikel 20, § 2, 2°, van het in het eerstes lid vernoemd besluit worden volgende agentschappen en departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap opgenomen in het natuurinrichtingscomité: 1° Het Departement Landbouw en visserij;2° Het Agentschap Onroerend Erfgoed;3° De Vlaamse Waterweg nv;4° Het Departement Omgeving.

Art. 4.Er wordt een natuurinrichtingsprojectcommissie opgericht voor het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en Omgeving Oude Dender zoals bedoeld in art. 22 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Art. 5.De administratieve zetel van het natuurinrichtingsprojectcomité en de -commissie Wellemeersen en Omgeving Oude Dender is gevestigd op de Vlaamse Landmaatschappij, Regio West, vestiging Oost-Vlaanderen.

Brussel, 19 april 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^