Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 december 2018
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203758
pub.
22/08/2019
prom.
13/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018


De Minister-President, De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018070002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, artikel 34;

Gelet op het decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 52.05, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 30 november 2018 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma EFRO 2014-2020, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.2 : Grondgebied - Zuivering die de herbestemming van de braakliggende industrie- en stadsgronden beoogt;

Titel : Sanering van de verontreinigde sites;

Project : ZAE PAC LUMAT;

Operator : GEPART;

Basisallocatie : 52.05.02;

Vastleggingskredieten : 1.799.000 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 312000 03349, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.799 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 15 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 34 01.01.01

4.274

323

- 1.799

-

2.475

323

OA 15 52.05.02

7.587

1.817

+ 1.799

-

9.386

1.817


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 13 december 2018.

W. BORSUS C. DI ANTONIO

^