Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering type wet prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft type wet prom. 03/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een **** blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019013992 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2019 numac 2019014012 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v Het betreft taken inzake controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoeringsbesl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2019 numac 2019014104 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de ju 1. 953 x 131,72 /122,42 = 1025,39 euro; 2. 1224 x 131,72 /122,42 = 1316,98 euro; 3. 1493 x 13(...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019041663 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2018 houdende benoeming van de magistraten-assessoren en de magistraten- plaatsvervangende assessoren in de provinciale raden van de Orde der apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014052 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203754 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 13/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203756 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 12 en 01 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 13/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203757 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203755 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF ertoe wordt gemachtigd tests voor een DAB+-uitzending uit te voeren op aanvraag van elke netwerkradio met een gebruiksrecht op bedoelde digitale netwerken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de volledige lijst van medische, psycho-medische en paramedische beroepen die officieel erkend zijn voor het stellen van de diagnose waarop een beroep wordt gedaan voor de invoering van redelijke aanpassingen in het gewoon basis- of secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het Coördinatiecomité type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2017 houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel ter uitvoering van de artikelen 136 en volgende van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2006 houdende wijziging van het besluit van 9 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van getuigschrift van aanvraag om inschrijving met toepassing van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun voor de aanleg van bedrijventerreinen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998 betreffende de organisatie en de werking van de Beroepsraden voor het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019041500 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor industriële omschakeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019041821 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019041825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogie als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/08/2019 numac 2019203707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht. - Aanpassing buiten index op 1 juli 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 105,10 wordt, vanaf 1 juli 2019, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : Krachtens koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het k(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 22/08/2019 numac 2019014020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 21/01/2019, van de leidende ambtenaren van LB werd de onderneming TECHBAT gelegen Wijnheuvelstraat 128 te 1030 SCHAERBEEK geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De registratie draagt Bij beslissing van 24/01/2019, van de leidende ambtenaren van LB werd de onderneming LEUNTJENS (...)

document

type document prom. -- pub. 22/08/2019 numac 2019014041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) - Op zaterdag 19 oktober 2019, in PLOT Brandweerschool - Limburg (PLOT Hoofdgebouw, Marcel Habetsla(...)
^