Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 december 2017
gepubliceerd op 26 januari 2018

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018070002
pub.
26/01/2018
prom.
13/12/2017
ELI
eli/decreet/2017/12/13/2018070002/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2017. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2018 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2018 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(In duizend EUR)

Vastleggingskredieten

Limitatieve vereffeningskredieten

Niet-limitatieve vereffeningskredieten

Uitgavenkredieten

13.715.826

13.656.454


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

193.962

198.962


Art. 2.§ 1. De aanwijzingen van de buitengewone rekenplichtigen die van kracht zijn op 31 december 2012, worden ambtshalve hernieuwd voor 2018, rekening houdend met het feit dat ze nu "gedecentraliseerde penningmeesters" worden genoemd, overeenkomstig artikel 38, § 2, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

Geldvoorschotten kunnen worden toegekend aan deze gedecentraliseerde penningmeesters voor de uitbetaling van de schuldvorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500 euro, btw niet meegerekend. Van hun aanwending moet binnen vier maanden verantwoording worden gedaan. Geen nieuw voorschot mag verleend worden bij gebrek aan of bij laattijdige overlegging van dit bewijs.

De jaarrekening van de gedecentraliseerde penningmeesters bedoeld in artikel 39 van het voornoemde decreet van 15 december 2011 wordt vastgesteld op grond van de bankverrichtingen uitgevoerd tussen 1 januari en 31 december van het jaar.

Deze geldvoorschottent tot een maximumbedrag van 3.000.000 euro mogen worden verleend aan de gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst alsook aan de gedecentraliseerde penningmeesters van de wetenschappelijke instellingen van het Waalse Gewest en van het "Centre de Recherche Agronomique de Gembloux".

Dit maximumbedrag wordt gebracht op : - 4.000.000 euro voor de Gedecentraliseerde penningmeesters van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst. Voor de Gedecentraliseerde penningmeesters van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen, wordt dit bedrag gebracht op 375.000 euro per programma; - 5.000.000 euro voor de gedecentraliseerde penningmeester(s) van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst, belast met de uitbetaling van de uitgaven van de houtvestingen van het Departement Natuur en Bossen of van andere bijzondere diensten van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu ; - 4.000.000 euro voor de met het beheer van het leerlingenvervoer belaste gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse overheidsdienst, voor de uitbetaling van schuldvorderingen betreffende het leerlingenvervoer waarvan het bedrag niet hoger is dan 20.000 euro, btw niet meegerekend, en voor zover deze schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die geleid hebben tot een overeenkomst, en betreffende het onderhoud van de door de dienst voor leerlingenvervoer beheerde voertuigen evenals de betaling van de kosten van leerlingenvervoer met toepassing van de wet van 15 juli 1983 tot oprichting van de dienst voor leerlingenvervoer.

In geval van dringende noodzaak mogen de schuldvorderingen van meer dan 8.500 euro, btw niet meegerekend, verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van het Waalse Gewest en aangerekend ten laste van de basisallocaties van organisatieafdeling 09, programma's 09 en 10, eveneens door middel van geldvoorschotten worden betaald voor zover zij minder dan 12.500 euro, btw niet meegerekend, bedragen.

De Gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst, belast met de betaling van de voorschotten voor de kosten van opdrachten, zijn er evenwel toe gemachtigd de nodige voorschotten, ongeacht het bedrag, te verlenen aan de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen, belast met een opdracht in het buitenland.

Bovendien zijn de gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse overheidsdienst ertoe gemachtigd om de door het Gewest verschuldigde bedragen ten gevolge van tegen het Gewest uitgesproken vonnissen en arresten zonder beperking te vereffenen. § 2. Krachtens artikel 2, 8°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden wordt de term "rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vanaf 1 januari 2013 vervangen door de term "penningmeester".

Onverminderd de bepalingen bedoeld in lid 1 krachtens artikel 2, 7° en 20 van hetzelfde decreet van 15 december 2011 wordt de term "gewoon rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 2013 juli 17, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vervangen vanaf 1 januari door de term "ontvanger-penningmeester".

Art. 3.Artikel 1, tweede lid, van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling wordt gewijzigd als volgt : "De jaarlijkse toelagen die in de eerste plaats toegekend worden door de Minister belast met Leefmilieu en die vastgesteld worden per "A.P.E."-punt aangewend voor de exploitatie van een containerpark en, in de tweede plaats, door de Minister belast met Patrimonium en die vastgesteld worden per per "A.P.E."-punt aangewend voor opgravingen of voor de vernieuwing van archeologische vindplaats(en), en in de derde plaats door de Minister belast met Sport en die vastgesteld worden per "A.P.E."-punt aangewend voor sportcentra, en in de vierde plaats door de Minister belast met Huisvesting en die vastgesteld worden per "A.P.E."-punt aangewend voor openbare bouwmaatschappijen, in de vijfde plaats door de Minister belast met Sociale Actie en die vastgesteld worden per "A.P.E."-punt aangewend voor gewestelijke migrantencentra, zijn bijkomende ontvangsten voor het begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling".

Het derde lid van artikel 1 van hetzelfde decreet vervalt.

Het laatste lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : "Op het krediet voor het in het eerste lid bedoelde fonds worden alleen de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op het Tewerkstellingsbeleid en de beroepsopleiding waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is, zoals ze voortvloeien uit de uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

De Minister van Tewerkstelling en van Vorming is ertoe gemachtigd om het aantal rekeningen betreffende de reserves van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)" samen vast te stellen. De Minister van Tewerkstelling en Vorming is ertoe gemachtigd om te beslissen over hun bestemming.

Art. 4.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van het nieuwe informaticabeleid of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties « Specifieke informatica » van de functionele programma's van de organisatieafdelingen alsook de kredieten nodig voor acties inzake informaticabijstand naar basisallocatie 12.03 van programma 12.21voor de kabinetten, basisallocaties 12.05, 12.06, 74.04 en 74.05 voor eWBS en 12.14 en 74.03 voor het Waalse betaalorgaan.

Art. 5.. In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aanvankelijke begroting 2018 vastgesteld op 66.157 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de "Bureau économique" van september 2017 voor de inflatie 2017 en 2018 en van de structurele herfinanciering van 5000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2018 wanneer rekening zal worden gehouden met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2017.

Art. 6.In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het CRAC voor de aanvankelijke begroting 2018 vastgesteld op 28.539 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting van september 2017 voor de inflatie 2017 en 2018.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe toegekend aan het « CRAC » zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2018 wanneer rekening zal worden gehouden met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2017.

Art. 7.. In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het gemeentefonds voor de aanvankelijke begroting 2018 vastgesteld op 1.207.885 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting bekendgemaakt in september 2017 voor de inflatie 2017 en 2018, de structurele herfinanciering van 10.000 duizend euro die bij de aanvankelijk begroting 2009 is opgenomen, evenals, voor 2018, met een enveloppe van 11.189 duizend euro van herfinanciering van het Fonds ten gevolge van de regionalisering van de belasting op de pylonen.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2018 wanneer rekening zal worden gehouden met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2017.

Art. 8.. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de bevoegde vakminister, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen de basisallocaties betreffende de programma's inzake beroepsdoorstroming van de verscheidene programma's van de algemene uitgavenbegroting.

Art. 9.§ 1. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd, de kredieten voor de vergoeding van het personeel van de programma's van de begroting over te dragen naar de basisallocaties 11.03 van programma 01 van organisatie-afdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19, evenals naar de basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 en 11.15 van programla 02 van organisatie-afdeling 11, naar basisallocatie 11.04 van programma 01 van organisatie-afdelingen 15, 16 en 17 en naar basisallocatie 11.11 van programma 04 van organisatie-afdeling 09. § 2. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de reiskosten over te dragen van de programma's van de begroting naar de basisallocaties 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 en 12.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11.

Art. 10.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Waalse Regering van de programma's van de begroting over te dragen in het kader van de vergoedingen, toelagen en werkingskosten van de personeelsleden en hun administratieve structuur.

Art. 11.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de bezoldigingen en allocaties van de personeelsleden uit te voeren, tussen de verschillende programma's 01 (functionele) van de organisatieafdelingen en programma 02 (personeelsbeheer) van organisatieafdeling 11 van de administratieve begroting van het Waalse Gewest.

Art. 12.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de vakministers, ieder wat hem betreft, de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de werkingskredieten uit te voeren, tussen programma 01 (functionele) en de andere programma's van elke organisatieafdeling.

Art. 13.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd kredieten over te dragen van programma's van de organisatieafdeling 02 en programma 06 van organisatie-afdeling 09 naar basisallocatie 11.04 van programma 03, organisatieafdeling 09.

Art. 14.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd overdrachten uit te voeren tussen de programma's van organisatieafdeling 02.

Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de betrokken leden van de Waalse Regeringertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van het programma Evaluatie, Prospectief Onderzoek en Statistiek over te dragen van de programma's van de begroting naar programma 11 van organisatie-afdeling 09.

Art. 16.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van bevoegd voor het beheer van het onroerend goed en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 23 en 31 van de organisatieafdeling 12.

Art. 17.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden kunnen de vastleggingskredieten van programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 worden overgedragen door de Minister Economie en KMO en de Minister van Begroting in het kader van de uitvoering van het decreet van 11 maart 2014 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de KMO's.

Art. 18.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de vastleggingskredieten van programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16, worden overgedragen door de Ministers van Ruimtelijke Ordening, Energie, Stedenbeleid en de Minister van Begroting, ongeacht het bedrag, in het kader van de uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, erfgoed en Energie/het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 19.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Ministers van Leefmilieu en Landbouw, voor de basisallocaties die tot hun bevoegdheden behoren, alsook de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 20.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Landbouw en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18.

Art. 21.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van alle basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest naar de basisallocaties 41.01 van programma 02 van organisatieafdeling 17 en 41.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15 met het oog op de toekenning van bijkomende dotaties aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals fonds voor natuurrampen).

Art. 22.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Bossen en de Minister van Leefmilieu, voor de basisallocaties die tot hun bevoegdheden behoren, en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 11, 12, 13, 14 en 15 van de organisatieafdeling 15.

Art. 23.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Openbare Werken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 02 van organisatieafdeling 13, de programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdeling 14 en programma 04 van organisatieafdeling 18.

Art. 24.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een maximumbedrag vast te stellen voor de toelage toegekend volgens de bepalingen van artikel D.V.19, 3° van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling. Bovendien kan ze de fasering van de toekenning van deze toelage vaststellen.

Art. 25.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's van organisatie-afdeling 02 en van programma 06 van organisatie-afdeling 09 en programma 03 van organisatie-afdeling 09.

Art. 26.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een toelage toe te kennen aan de inrichtingen voor technisch secundair onderwijs, aan de onderwijsinrichtingen die het diploma industrieel ingenieur uitreiken en aan de Universiteiten Toegepaste Wetenschappen die fotovoltaïsche systemen verwerven (demonstratiematerieel en/of pedagogisch materieel). De toelage bedraagt 20 % van de globale kosten van het gekozen systeem en wordt rechtstreeks aan de derde-investeerder gestort.

Art. 27.De toelagen toegekend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke rechtspersonen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen, mogen worden gestort aan de derde investeerder die de verrichtingen m.b.t. renovatie i.v.m. energiebesparing financiert in die instellingen.

Art. 28.De Minister van Economie wordt ertoe gemachtigd de nodige bedragen te storten aan het sociaal Fonds Val Saint Lambert voor de dekking van de bij overeenkomst aangegane verplichtingen betreffende de uitgevoerde herstructureringen, ten laste van de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 31.04 van programma 02, organisatieafdeling 18 van de begroting.

Art. 29.Krachtens de overeenkomst " Steun ter bevordering van tewerkstelling - Onderwijs " tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest kan de Minister van Tewerkstelling de FOREm machtigen de steun ter bevordering van tewerkstelling uit te betalen in vier forfaitaire schijven gelijk aan 1/4 van het bedrag dat overeenstemt met het totaal aantal subsidieerbare punten, op overlegging van een schuldvordering van de Federatie Wallonië-Brussel.

Art. 30.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd het volgende bedrag te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de gemeenten met zware schuldenlast op 1 april 2018: 18.571.000 euro gelijk aan de interesten van leningen aangegaan in het kader van de sanering van gemeenten met zware schuldenlast krachtens de overeenkomst van 30 juli 1992 zoals gewijzigd bij haar aanhangsel nr. 16 van 15 juli 2008, namelijk 14.767.000 euro, aangepast, vanaf het verdelingsjaar 2009, met het evolutiepercentage, welke wordt verhoogd met 1% vanaf 2010.

Art. 31.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten: - op 1 augustus 2018 : 50.325.000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen; - op 1 oktober 2018: 32.401e.00 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds.

Art. 32.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten ingeschreven in de basisallocaties 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18 en 43.20 van programma 02, organisatieafdeling 17.

Art. 33.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de ordonnancerende Minister en de Minister van Begroting, in geval van ontoereikende kredieten in een programma van de algemene uitgavenbegroting, de nodige kredieten naar dit programma overdragen, tegen verschuldigde compensatie om de dringende uitgaven uit te betalen in geval van bijlegging van geschillen of om de betaling van nalatigheidsinterest te vermijden.

Art. 34.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten over te dragen tussen de programma's.

Art. 35.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, regels inzake inoverwegingname van de uitgaven te bepalen voor de door het EFRO medegefinancierde projecten (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's 2007-2013 « convergentie », « gewestelijke competitiviteit en tewerkstelling » en « territoriale samenwerking - luik A, B en C », zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en door de Europese Commissie alsook in het kader van de Europese programma's 2014-2020 van de « overgangsgebieden », de « meer ontwikkelde gebieden » en « territoriale samenwerking - luik A, B en C »

Art. 36.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Ministers van Huisvesting en Energie, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen basisallocatie 53.04 van programma 11 van organisatieafdeling 16 en basisallocatie 53.02 van programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 37.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocaties 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 van programma 12 van organisatieafdeling 13 en basisallocaties 63.01 et 63.02 van programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 38.In afwijking van artikel 26, § 1e,van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering betrokken bij de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië, bij het Marshall-Plan "2.Vert" en bij het Marshall-Plan 4.0 en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredietoverdrachten uit te voeren tussen de basisallocaties die door de Waalse Regering worden geacht overeen te worden met de beleidsdomeinen van de plannen bedoeld bij dit artikel.

Art. 39.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister belast met de competitiviteitspolen en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 van programma 02 van organisatieafdeling 33 en de basisallocaties van programma 10 van organisatieafdeling 09 en van de programma's 05, 06, 22, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 met betrekking tot het beleid inzake de competitiviteitspolen in het kader van het Marshall-Plan alsook tussen diezelfde basisallocaties van de programma's 05, 06, 22, 31 en 32 van organisatieafdeling 18.

Art. 40.De Minister belast met Energie wordt ertoe gemachtigd, tot beloop van maximaal 90%, subsidies toe te kennen voor de financiering van investeringen van energetische aard in gebouwen met gemeenschappelijke, culturele, sportieve, associatieve of andere bestemming.

Art. 41.Met instemming van de Regering is het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd, ten gunste van de inrichtende macht, de gemeenten, de OCMW's en het verenigingsleven, tot beloop van maximaal 90%, de financiering van werken ter verbetering van de energieprestatie van gebouwen bestemd voor het onderwijs (internaten inbegrepen) alsook voor de sector van kinderopvang, van jeugd,van sport en van cultuur te verzekeren.

Art. 42.Artikel 1, § 1, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De vzw Les Lacs de l'eau d'Heure is ertoe gehouden om, wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen, al haar financiële rekeningen en alle beleggingen toe te vertrouwen aan een door de Waalse Regering aangewezen kredietinstelling".

In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, worden de volgende vermeldingen toegevoegd "Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme", "de n.v. Le Circuit de Spa-Francorchamps", "de SOWAFINAL", "de SOWALFIN voor de middelen toegekend in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen, hetzij als ze de eindbegunstigde is, hetzij als ze deze niet is in afwachting van de storting ervan aan degene die voor de maatregel in aanmerking komt", "het IWEPS" en "de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke openbare Bestuursschool wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen" en "het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium)".

Paragraaf 3 van artikel 1 wordt vervangen als volgt: "De Waalse Regering is belast met de bepaling van de beheersmodaliteiten binnen de thesaurie van het Waalse Gewest, de rekeningen en de beleggingen van de instellingen bedoeld in paragraaf 1.".

In artikel 2, § 2, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan, vervallen de vermeldingen "het Psychiatrische Ziekenhuis Le Chêne aux Haies".

Art. 43.De indexering van de bedragen van de subsidies aan de centra, zoals bedoeld in de artikelen 16 en 22 van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"(Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) is niet van toepassing in 2018.

Art. 44.Binnen de perken van de desbetreffende basisallocaties, mogen de bedoelde subsidies, met inbegrip van de met de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen, worden toegekend.

Programme 09.01 : Sociaal Economische Raad van het Waalse Gewest: Bijkomende dotatie bestemd voor de dekking van de werkingskosten van de "Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes" (Waalse raad voor kansengelijkheid tussen mannen en vrouwen).

Programme 09.02 : Sociale dienst: Subsidie om de sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering in staat te stellen sociale acties te voeren ten gunste van de personeelsleden van alle diensten van de Waalse Regering en voor de technische werking van deze VZW te zorgen.

Programme 09.04 : Commissariaat Ewbs : Toelagen in verband met de verwezenlijking van het Actieplan "Ensemble Simplifions".

Toelagen voor privé- instellingen en verenigingen in verband met de verwezenlijking van het Actieplan "Ensemble Simplifions".

Subsidies betreffende openbare instellingen en besturen.

Programme 09.08 : Commissariaat-generaal voor Toerisme: Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor zijn werkingskosten.

Programme 09.09: Buitenlandse betrekkingen: Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan privé-instellingen Transnationale en interregionale coöperatie - Subsidies aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan openbare instellingen.

Dotatie aan W.B.I. Subsidie aan W.B.I. voor de aflossing van het lopend bedrag.

Subsidie aan W.B.I. in het kader van de programmering 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen.

Subsidie voor acties van de internationale betrekkingen.

Programme 09.10: Buitenlandse handel en buitenlandse investeerders: Subsidie aan het "Agence pour le commerce extérieur" (Agentschap voor buitenlandse handel).

Programma 10.01 : Functioneel : Steun voor acties die bijdragen tot de inrichting van een observatorium van de overheidsopdrachten binnen de dienst duurzame ontwikkeling.

Programme 10.02 Secretariaat-generaal: Subsidies en vergoedingen.

Subsidie om acties te voeren voor het sensibiliseren voor burgerzin.

Programme 10.03: Dienst Voorzitterschap en Kanselarij: Begrotingsfonds inzake de Loterij Subsidies, vergoedingen en steun aan studies en acties inzake gewestelijke ontwikkeling.

Subsidies voor de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Subsidie aan de "Mouvement Wallon pour la Qualité" (Waalse Beweging voor Kwaliteit).

Subsidie ten gunste van plaatselijke oefeningen inzake prospectief onderzoek.

Subsidie aan de vzw "Tour de la Région wallonne Organisation".

Subsidies aan de privé instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidies voor het Waalse net van de armoedebestrijding.

Toelagen aan privé of publieke gespecialiseerde operatoren ter bevordering van een betere kennis van de systemen voor wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer.

Subsidies aan het « Centre de médiation des gens de voyage ».

Subsidie aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de Promotie van het Waalse Gewest.

Subsidie voor de VZW Solvaydomein - Kasteel van Terhulpen.

Subsidie voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen.

Toelagen aan het Institut Jules Destrée.

Subsidie voor "Fondation Mons 2015".

Subsidies aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidies ten gunste van openbare instellingen ter bervordering van Wallonië.

Subsidies aan privé-instellingen in het kader van het actieplan in verband met de herdenkingen van de Grote Oorlog.

Subsidie aan de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies in het kader van de operationalisering van het Plan Armoedebestrijding.

Subsidie aan de « Université catholique de Louvain » in het kader van het Waals platform voor het IPCC. Programme 10.04 : Coördinatie van de dossiers in verband met structuurfondsen: Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Dotatie aan het Agentschap voor het Europees Sociaal Fonds Dotatie aan het Agentschap voor levenslang leren en vorming.

Programma 10.07 : Geomatica Toelagen voor geomatica Programme 12.02 : Begroting - Boekhouding - Thesaurie: Toelagen voor acties die bijdragen tot de uitstraling van Wallonië Programme 12.31: Vestiging der gebouwen: Subsidies en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Subsidie aan het "ISSEP" voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen.

Programme 13.02: Bouw en onderhoud van het autosnelwegen- en wegennetwerk: Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Toelagen aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) Toelagen aan de Permanente Internationale Vereniging voor Wegencongressen (PIVW) Subsidies aan de "Chemins du Rail".

Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor de financiering van wegeninfrastructuren bestemd voor het toerisme.

Programme 13.11: Sportinfrastructuur: Subsidies aan de openbare en privé sector voor ondersteuning, voorlichting en bevordering wat betreft de sportinfrastructuren, met inbegrip van de medefinanciering van in aanmerking komende infrastructuurprojecten in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, van het programma Stadsvernieuwing en van het Programma voor Beroepsdoorstroming.

Subsidie aan de v.z.w. "Union Culturelle et sportive Wallonne" Subsidie aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Subsidie voor de aankoop van gebouwen en voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken van grote sportinfrastructuren en specifieke infrastructuren.

Subsidie voor investeringen betreffende de bouw, uitbreiding, renovatie en aanwerving van een onroerende installatie.

Subsidie voor de bouw of inrichting van cafetaria's en bars.

Subsidie voor de aankoop van de eerste sportuitrusting noodzakelijk voor de werking van de onroerende installatie.

Subsidie voor verrichtingen in verband met de bouw, renovatie en uitrusting van kleine sportinfrastructuren met inbegrip van straatsport en overdekte straatsport.

Subsidie aan de NV Hippodrome de Wallonie.

Subsidie aan de sportvereniging wielerploeg "Wallonie-Bruxelles" (Wallonië-Brussel).

Subsidie voor verrichtingen in verband met de aankoop, bouw, renovatie en uitrusting van sportinfrastructuren in het kader van het "Plan Piscines".

Steun aan straatsport.

Steun aan sportactiviteiten voor de bevordering van sportinfrastructuur.

Subsidies aan scholen van het middelbaar onderwijs, aan basisscholen, aan VZW's, aan CVBA, en SCRLFS, voor kleine en middelgrote infrastructuren, straatsport en sportuitrusting op basis van de voorwaarden bepaald door de Regering.

Programme 13.12: Gesubsidieerde werken: Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de begrafenisstructuren, de zachte vervoermiddelen en de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie te bevorderen.

Toelage aan de Plaatselijke Besturen in het kader van de tenuitvoerlegging van fase II van het meerjaarlijkse actieplan ter vermindering van de permanente woning in de toeristische voorzieningen van Wallonië.

Subsidie aan de plaatselijke besturen en aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak en van wegenwerken.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen in het kader van de uitvoering van het Lucht- en Klimaatplan (openbare verlichting).

Subsidies aan privé of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties i.v.m. wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Subsidies aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel Subsidies in het kader van het Mercureplan, de " PICverts " alsook de " Espaces Multi Services (EMS) ".

Subsidie aan de intercommunales voor de aankoop van gebouwen.

Subsidies aan de gemeenten in het kader van het gewestelijk Fonds voor de gemeentelijke investeringen.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales, aan openbare of privé-instellingen in het kader van de medefinanciering van de Europese programma's.

Subsidies voor bovengemeentelijke investeringen.

Toelage met het oog op de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen - Marshall-Plan 4.0 - Hoofdlijn V - Maatregel V.3.1.

Toelage aan de intercommunale IGRETEC voor de aankoop van gebouwen.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 Hoofdlijn I. Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 Hoofdlijn III. Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 Hoofdlijn V. Toelagen aan de openbare besturen in het kader van de stedelijke herdynamisering via de duurzame mobiliteit en de geïntegreerde stedelijke ontwikkeling.

Programme 14.02 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit en coördinatie van het mobiliteitsbeleid en beleid inzake verkeersveiligheid : Subsidies voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie.

Subsidies voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke "handvesten" voor de mobiliteit en de plannen voor vervoer en voor de uitvoering van gezamenlijke acties inzake verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit.

Bijkomende impulssubsidies aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, de plannen voor leerlingenvervoer alsook voor de realisatie van inrichtingen ter bevordering van het openbaar vervoer, de intermodaliteit of de veiligheid van zwakke gebruikers, alsook voor de aankoop van schone voertuigen en voor de radarinstallatie.

Subsidies aan de plaatselijke besturen voor de financiering van elke actie of verwezenlijking die tot doel hebben de verbetering van de verkeersveiligheid.

Subsidies aan exploitanten van taxi's en aan de plaatselijke besturen voor de aankoop van schone voertuigen.

Subsidies voor de financiering of de ondersteuning van alle initiatieven met het oog op een betere mobiliteit.

Toelagen aan milieuverenigingen.

Toelagen m.b.t. de deelneming van het Gewest aan door de Europese Unie medegefinancierde programma's met het oog op de verbetering van de mobiliteit en de verkeersveiligheid.

Programme 14.03 : Stads-, interstedelijk, landbouw- en schoolvervoer: Subsidies aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Subsidies aan verenigingen die de mobiliteit inzake vervoer bestuderen en/of aanbevelen.

Subsidies ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen aan de maatschappijen van de TEC-groep en aan de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de exploitatie van het net en op de realisatie van investeringen en acties ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het openbaar vervoer, het beheer van human resources, de mobiliteit en intermodaliteit van het personenvervoer, met inbegrip van de Europese medefinancieringen.

Tegemoetkoming in het kader van de gewestelijke voorlopige financiering van de projecten van spoorweginfrastructuren van de NMBS Tegemoetkoming in het kader van de financiering van de uitvoering van structurerende vervoermiddelen.

Programme 14.04 : Gewestelijke luchthavens en vliegvelden: Subsidies aan de vennootschappen belast met de exploitatie van de gewestelijke luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Toelagen aan de vennootschappen belast met de exploitatie van gewestelijke luchthavens voor openbare opdrachten in het kader van de exploitatie van luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande subsidies met het oog op de uitvoering van de geluidsisolatiewerken.

Subsidies betreffende de uitvoering van begeleidings- en voorlichtingsmaatregelen.

Subsidies voor voorlichtings-, bevorderings- of bewustmakingstudies en -acties wat betreft de gewestelijke luchthaveninfrastructuren.

Subsidies aan de VZW CAREX voor de oprichting van een hoge-snelheid vrachtvervoerdienst verbonden met het luchthavenplatform van Luik-Airport en de verwezenlijking van de desbetreffende voorzieningen, met inbegrip van de gebieden of landen die door deze dienst zouden kunnen worden bediend.

Dotatie aan de "Sowaer" voor de uitvoering van bijzondere gemachtigde opdrachten inzake veiligheid Aanvullende dotatie aan de "Sowaer" voor de uitvoering van bijzondere gemachtigde opdrachten Dotatie aan de "Sowaer" betreffende de dienst aangegane schuld voor de uitvoering van de begeleidings- en informatiemaatregelen Programme 14.11 : Bouw en onderhoud van het hydraulisch net : Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Toelagen aan de « Association internationale permanente des Congrès de Navigation (AIPCN) » (Permanent International Association of Navigation Congresses).

Subsidies aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Subsidies aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.

Werkingstoelage aan de autonome havens.

Programma 15.02 : Coördinatie van het landbouw- en het leefmilieubeleid : Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de inrichting of de bouw van vissershuizen Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen, aankoop van materieel inbegrepen.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies ten gunste van de bevordering van de belangen van de landbouw.

Subsidies aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties ten gunste van het gewestelijke, Europese en internationale landbouwbeleid en voor de studies ten gunste van het voeren van beheersboekhouding.

Subsidies aan de "Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de l'Alimentation" (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding) Toelagen voor privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies inzake landbouw en plattelandsontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Subsidies voor studies, onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Subsidies voor acties in het kader van de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid.

Toelagen toegekend voor de tegemoetkoming van de Cel Leefmilieu-Gezondheid, openbare en privé-sector.

Programma 15.03 : Ontwikkeling en studie van het milieu : Subsidies aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Subsidies aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Subsidies aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Specifieke subsidies en vergoedingen aan niet-openbare sectoren voor de organisatie van jaarbeurzen en evenementen bestemd ter bevordering van de Waalse landbouw en zijn producten.

Subsidies en vergoedingen aan pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Subsidie ter dekking van de personeels- en werkingskosten van de "Fédération des Services de Remplacement Agricole de Wallonie asbl".

Subsidie aan "REQUASUD" ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Subsidies aan het "Centre d'Economie Rural de Marloie" (CER).

Subsidies aan de "Association wallonne d'Elevage".

Toelage toegekend aan de vereniging VALBIOM voor de uitvoering van het FARR-WAL-programma Toelagen aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).

Subsidies aan het "Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux"(CRA-W).

Subsidies aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidie aan referentie- en proefcentra.

Subsidies voor wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of markten.

Subsidies en premies toegekend voor de verbetering van de kwaliteit van dieren en dierenproducten.

Subsidie aan het Onderzoeks en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) of aan BV-OECO, (Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties).

Subsidie aan de vzw « Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie ».

Subsidies aan instellingen belast met vulgarisatie-, begeleidings- en bevorderingsopdrachten.

Subsidies aan instellingen die de bestaansonzekerheid in de landbouw bestrijden.

Subsidies waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidie aan de "Cellule de la Qualité des produits fermiers" (C.Q.P.F.).

Subsidie aan de adviesinstellingen voor hun tussenkomst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS).

Subsidie aan de "Faculté universitaire des sciences agronomiques" van Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subsidie aan de privé-verenigingen en instellingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Subsidie aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen inzake bewustmaking en bescherming van de natuur en landelijke aangelegenheden.

Toelagen aan de instellingen die afhankelijk zijn van de Franse Gemeenschap voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Subsidies voor het onderzoek inzake dierenwelzijn voor de universiteiten, onderzoekscentra en hogescholen.

Steun voor Belgische initiatieven op het gebied van de bescherming en het Dierenwelzijn.

Specifieke toelagen en vergoedingen aan de openbare sector inzake ontwikkeling en onderzoek van het natuurlijk en landbouwmilieu.

Toelagen aan milieuverenigingen.

Programme 15.04: Tegemoetkomingen aan de Landbouw: Subsidies aan het "Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux" in het kader van de uitvoering van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (G.B.C.S.) verbonden met de activiteiten van de instelling die de "EOGFL- Waarborg"-tegemoetkomingen betaalt.

Subsidies aan de doorgangsgebouwen voor landbouwactiviteiten.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) - Afdeling "Fonds wallon des calamités publiques" (Waals fonds voor openbare rampen) ».

Tegemoetkoming van het Waalse Gewest voor de uitvoering van de Europese schoolregeling.

Programme 15.11 : Natuur, Bossen, Jacht en Visserij: Subsidies aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Subsidies aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Subsidies voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé en openbare eigendom.

Ondersteuning van pilootacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud.

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu.

Subsidies aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen.

Subsidies aan jagers- en vissersverenigingen.

Subsidies voor de ontwikkeling van de visteelt.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de inrichting of de bouw van vissershuizen Subsidies aan Jachtraden.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Subsidie aan de "Office Economique wallon du Bois".

Subsidie inzake dynamisering van het bosbeheer.

Bijdrage aan de werking van het Nationaal Secretariaat voor de bestrijding van invasieve exotische soorten.

Programme 15.12 : Plattelandsontwikkeling, Grondinrichtingen, Groene ruimten en Waterlopen: Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake plattelandsontwikkeling en groene ruimten.

Subsidies aan de openbare sectoren en aan niet-openbare sectoren in het kader van de "Semaine de l'Arbre".

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de aankoop van materieel voor het onderhoud van historische parken en tuinen.

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de totstandbrenging van samenwerkingsverbanden met tuin- en bosbouwscholen.

Subsidies aan de "Fondation rurale de Wallonie" krachtens de kaderovereenkomst.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de "Richtlijn Nitraten".

Subsidie aan de "GREOA" en aan de « FGW » voor hun acties inzake plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor verrichtingen ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Subsidies voor originele en innoverende acties inzake plattelandsontwikkeling.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel van de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Subventions à l'UCL et à l'Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).

Allerhande uitgaven voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio.

Toelage aan de niet-openbare sector inzake plattelandsontwikkeling, groene ruimten en waterlopen met inbegrip van de alluviale vlakte.

Subsidies voor de oprichting van co working places en gedeelde kantoorruimten in landelijk gebied.

Programme 15.13 : Preventie en Bescherming: Lucht, Water, Grond : Subsidies aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen "NIMBY".

Subsidies die moeten worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1991 voor de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven van de erkende ontwateringsinstellingen.

Subsidies aan openbare of gelijkgestelde instellingen voor de financiering van projecten tot valorisatie van bemalingswater van steengroeven voor de openbare distributie.

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de richtlijn "nitraten".

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk inzake sensibilisering voor individuele waterzuivering.

Subsidies aan de riviercomités voor de financiering van de studieovereenkomst van het riviercontract.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies voor de opvolging van de milieuvriendelijke methoden.

Tegemoetkomingen voor maatregel 10 van het programma voor landbouw en leefmilieu.

Subsidies aan de vzw Agra-Ost voor haar acties voor een milieuvriendelijke landbouw en valorisering van organische stoffen.

Subventions aux Commissions Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.

Subsidies aan omwoners om de toegang van het vee tot de waterlopen te voorkomen.

Programme 16.02: Ruimtelijke ordening en stedenbouw: Subsidies aan gemeenten voor de aanwerving van adviseurs inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Subsidies voor acties ter bevordering van een zorgvuldige ruimtelijke ordening zowel op plaatselijk als op gewestelijk vlak.

Subsidies voor een architectuur- en landschapsbijstand in het kader van de Europese operationele programma's.

Subsidies voor ruimtelijke ordening in het kader van het operationeel programma "INTERREG 2C" en andere Europese operationele programma's.

Subsidies aan de gemeenten en grondbedrijven in het kader van hun grondaankopen en -ruiloperaties uitgevoerd in het kader van het door het Gewest bepaalde grondbeleid.

Subsidies aan de universiteitsinstellingen.

Subsidies aan privé instellingen belast met de uitvoering van de projecten van het Programma Leader 2014-2020.

Subsidies voor : 1° de opmaak van het basisdossier voor de herziening van het gewestplan (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 2° de opmaak of herziening, in het geheel of voor een deel, van een gewestelijk plan van aanleg, van een gemeentelijk structuurplan of een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening/de opmaak of de herziening, in het geheel of voor een deel, van een meergemeentelijk ontwikkelingsplan, een gemeentelijk ontwikkelingsplan of een gemeentelijke stedenbouwkundige handleiding (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 3° de opmaak van een effectenonderzoek met betrekking tot een gemeentelijk plan van aanleg/de opmaak van een milieueffectenverslag ten aanzien van een ontwerp van herziening van een gewestplan, een meergemeentelijk ontwikkelingsplan of een gemeentelijk ontwikkelingsplan (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 4° de opmaak van een onderzoek inzake algemeen nut voor de ruimtelijke ordening en de stedenbouw/de opmaak van een onderzoek inzake algemeen nut voor de ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke ordening en de stedenbouw (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 5° de organisatie van informatievergaderingen m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw; 6° de werking van de gemeentelijke commissie en voor de opleiding van haar leden en het betrokken gemeentepersoneel;7° op verzoek van een gemeente of verschillende aangrenzende gemeenten, de indienstneming van een persoon die competenties aantoont in verband met het beheer van het betrokken grondgebied/opverzoek van een of verschillende aangrenzende gemeenten of een vereniging van gemeenten, voor de jaarlijkse indienstneming van één of verschillende adviseurs ter zake van ruimtelijke ordening en stedenbouw (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 8° voor de algemene onderzoeken inzake ruimtelijke ordening met name voor de permanente conferentie voor de ruimtelijke ordening die in het kader van het programma handelt (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling).

Subsidies voor de aankoop van onroerende goederen in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Subsidies aan de plaatselijke besturen in het kader van het Plan Permanente Woning.

Programme 16.03: Stadsvernieuwing en -heropleving en afgedankte bedrijfsruimten: Toelagen en vergoedingen aan 7 grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid".

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Subsidies voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel.

Tussenkomst, via een aan de NV SOGEPA gegeven opdracht voor de aankoop en de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Subsidies aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de Bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Deze subsidies zijn bestemd om : - de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - - de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Toelagen voor de uitvoering van de beleidslijnen inzake stadsheropleving en -vernieuwing.

Toelagen aan de gemeenten voor de uitvoering van de stadsvernieuwingsverrichtingen in de bevoorrechte initiatiefgebieden bedoeld in artikel 174, § 2, 2° en 3° van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium voor de aanwerving van voltijds personeelslid, "projectleider" genoemd, dat uitsluitend belast is met het beheer van de stadsvernieuwingsverrichting. Deze toelagen worden forfaitair vastgesteld op 25.000 euro per jaar en per stadsvernieuwingsverrichting en nemen de plaats in van die bedoeld bij artikel 18, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties.

Toelagen bestemd voor het opmaken van een dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van een verrichting van stadsvernieuwing door de gemeenten die een dergelijke verrichting uitvoeren en die, om de doelstellingen bedoeld in artikel 173, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium te bereiken, een door de Waalse Regering vastgelegde omtrek van zo'n verrichting moeten uitbreiden.

Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Deze subsidies : - bedragen 50% van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; - zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die ten minste de volgende stukken (of elementen) bevat: 1. het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek;2. de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; 3. de financiële raming van de kosten van de te voeren acties in het kader van de geplande uitbreiding van de omtrek (fasering, verwervingen, werken, ...); 4. het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie;5. een uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en aan zijn goedkeuring, op advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Afdeling Actieve Ordening - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing." Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Subsidies en vergoedingen aan privé instellingen die acties inzake het Stadsbeleid voeren.

Jaarlijkse subsidie aan de stad Luik voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Bergen voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Namen voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Toelagen en vergoedingen (personeel en werking) aan de 5 grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid" (overeenkomst duurzame steden) (Bergen, Charleroi, La Louvière, Luik, Seraing).

Subsidies EFRO 2014-2020.

Toelagen aan de openbare besturen in het kader van de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid.

Toelage aan de stad Namen voor investeringen in verband met de functie van gewestelijke hoofdplaats.

Subsidies aan 7 Waalse grootsteden voor investeringswerken inzake "Grootstedenbeleid".

Programme 16.11: Huisvesting: privé-sector : Subsidies voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Subsidies aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Toelagen en terugbetaalbare voorschotten aan het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Subsidie aan het « Centre de recherche en habitat durable ».

Leader-projecten Toelagen aan privé-instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Toelagen aan openbare instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Toelagen aan sociale steunpunten in het kader van hun opdrachten als huurwoningzoekers Tegemoetkoming ten gunste van de Waalse maatschappij voor sociaal krediet voor schuldaldo's voor gewestelijke tegemoetkomingen van voorgaande jaren - voor lopende uitgaven.

Tegemoetkoming ten gunste van het huisvestingsfonds voor kroostrijke gezinnen van Wallonië voor schuldaldo's voor gewestelijke tegemoetkomingen van voorgaande jaren - voor investeringsuitgaven.

Toelage aan de "SWCS" en aan het "FLW" voor werkingskosten verbonden aan het beheer van de Ecopack-Renopackregeling.

Bijzondere dotatie de Waalse maatschappij voor sociaal krediet.

Toelagen voor investeringsuitgaven ter facilitering van de toegang tot huisvesting - privé-sector.

Rentelasten betreffende de terugbetaalbare voorschotten voor de steun bij de aankoop/bouw voor de personen jonger dan 35 jaar en voor de aanpassingswerken van de woning van bejaarde personen - sociale leningen.

Toelagen aan de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) in het kader van het "Plan Bien-Etre".

Programme 16.12: Huisvesting: openbare sector : Subsidies voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Subsidies aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken.

Subsidies voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (SLSP) beheerde woonwijken.

Toelagen aan de SLSP voor de inbeheer- of inhuurneming van huurwoningen.

Toelagen voor investeringsuitgaven ter facilitering van de toegang tot huisvesting - overheidssector.

Subsidies aan de gemeenten voor de Huisvestingsadviseurs.

Participatie in het kapitaal van de openbare bouwmaatschappijen, de "guichets de crédits social (sociaal kredietloketten) en de "SWL" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) Programme 16.21: Monumenten, landschappen en opgravingen.

Toelagen aan het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium).

Programme 16.31: Energie: Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering, voor de demonstratie en inzake ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de toelagen die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het "Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD)" te Parijs om specifieke acties inzake "Energie" tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de "Francophonie".

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Subsidies om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Subsidies toegekend in het kader van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië (Stimulerende programma's).

Subsidies toegekend aan particulieren en zelfstandigen voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen (Lucht- en Klimaatplan).

Gewestelijke bijdrage ten gunste van de "Sowafinal" voor de financiering van de aanleg van hernieuwbare energieproducerende infrastructuren in het kader van de sanering van verlaten bedrijfsruimten en voor de financiering van derde-investeerdermechanismen ten gunste van de ontwikkeling en de bevordering van hernieuwbare energie.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de bevordering van het beheer van de energiefactuur - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.1.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de steun van de autoproductie van energie - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.4.

Subsidies aan het privé-sector - Uitvoering van vereenvoudigde sectorovereenkomsten - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.2.

Deelneming van het Waalse Gewest aan de acties van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA).

Rationeler energiegebruik - Marshall 4.0-Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.2.

Programme 16.41 : Eerste Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu: Initiatieven om de gebruikskosten van de woningen drastisch te verminderen.

Renovatieplan van het openbare woningbestand met het oog op de verbetering van de energieprestatie - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.1.1.

Renovatieplan met het oog op de bevordering van de energieprestatie van de gebouwen van de openbare sector en van de niet-commerciële sector - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.1.3.

Projectenoproepen met het oog op de snelle terbeschikkingstelling van woningen van openbaar nut, innoverende woningen (wonningen voor bejaarden/ gehandicapten "connects"...) en sociaal huurvruchtgebruik Financiering van acties ter bevordering van eco-bouwmaterialen.

Programme 16.42 : Duurzame ontwikkeling: Ondersteuning van Belgische of internationale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van de toekenning van prijzen.

Ondersteuning van het duurzame overheidsaankopenbeleid en strijd tegen sociale dumping.

Ondersteuning voor de versterking van de certificerings/labelingstappen van de bedrijven inzake duurzame ontwikkeling.

Toelagen aan milieuverenigingen.

Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Ondersteuning van sociale verantwoorde investeringen.

Hergefocuste Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu.

Programme 17.02 : Binnenlandse aangelegenheden: Subsidies voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Subsidies ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Subsidies voor bovengemeentelijke pilootacties.

Subsidies aan de gemeenten voor acties ter bevordering van de sociale integratie, het onderhoud van het erfgoed, en de veiligheid, de werkgelegenheid en subsidies aan de gemeenten voor de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleende diensten.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie.

Subsidies aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Subsidies voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Subsidie aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën en de e-Gemeenteplan.

Subsidie in het kader van het vormingsplan.

Subsidies aan gemeenten en vzw's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne".

Subsidies in het kader van de mutualisering van de informatica in de plaatselijke besturen.

Financiering van de cel voor de verificatie van de boekhoudingen van de mandaten.

Subsidies voor de lokale ontwikkelingsagentschappen in de vorm van vwz's.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Subsidies in het kader van sectorovereenkomsten.

Subsidies aan de gemeenten voor acties gevoerd in het kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie.

Kapitaalsubsidies in het kader van het onderhoud van de openbare infrastructuren van de ondergeschikte besturen.

Leader-projecten Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds).

Toelagen en vergoedingen aan de intercommunales voor acties ter verbetering van de openbare netheid en ter bevordering van tewerkstelling.

Toelage voor het Waalse net van de armoedebestrijding (RWLP).

Studies, communicatie en bewustmakingsacties van de Plaatselijke besturen inzake de uitwisseling van gegevens - Marshall 4.0 - Hoofdlijn V - Maatregel V.3.1.

Cop21 - Steun bij de aankoop van niet-vervuilende voertuigen of aanpassing van voertuigen aan milieunormen.

Begeleidende maatregel kilometerheffing - foorreizigers en ambulante handel.

Begeleidende maatregel kilometerheffing - mijnen, mijnbouwers, steengroeve-uitbaters.

Toelagen voor bovenlokale beheersverrichtingen.

Compensatie voor de plaatselijke besturen in het kader van de afschaffing van de belasting op de masten, pylonen en antennes.

Programme 17.11: Overkoepelend sociaal en gezondheidsbeleid: Steun aan transversale initiatieven.

Steun aan het "Tandem-plan".

Subsidies aan de instellingen die actief zijn in de prostitutiewereld en/of inzake bestrijding van AIDS. Subsidies aan de gemeenten in het kader van het beheer van het Plan voor maatschappelijke cohesie in de Waalse steden en gemeenten.

Overkoepelende subsidies in uitrusting in de openbare en privé-sectoren.

Ondersteuning van sportinitiatieven op sociaal- en gezondheidsgebied.

Subsidies voor studies, onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Programma 17.12 : Allerhande dotaties voor het beleid inzake Gezondheid, Sociale bescherming, Handicap en Gezinnen : Toelage aan het Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten in het kader van de bevoegdheden inzake Gezondheid, Handicap en Gezinnen.

Subsidie aan de FOREM in het kader van het « PTP » (Programma voor beroepsdoorstroming).

Programma 17.13: Sociale actie: Ondersteuning van initiatieven gevoerd op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingssubsidies aan openbare en privé sociale steunpunten.

Subsidies aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied.

Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB).

Subsidies voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Subsidies voor onderzoeks-, informatie-, denk- en actie-instellingen met een gewestelijke, transregionale en transnationale aard inzake de integratie van migranten.

Subsidies aan opvanghuizen en gemeenschapshuizen.

Subsidies aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of de bevolking van buitenlandse herkomst Subsidies aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van andere openbare besturen Ondersteuning voor de vorming van sociale interveniënten en van ambtenaren Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Subsidies aan de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen Steun aan coördinaties van gerechterlijke arrondissementen.

Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers Subsidies inzake de inschakeling in het arbeidscircuit van de gerechtigden op sociale integratie.

Subsidies voor voorzieningen op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor uitrusting en inrichting in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en van de Hoofstukken XII. Subsidies voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van gronden voor circusartiesten.

Steun aan privé en openbare diensten voor sociale integratie.

Steun aan privé en publieke initiatieven inzake gelijke kansen.

Subsidies aan de vzw's die partner zijn van de sociale steunpunten die men aan het oprichten is.

Subsidies aan de vzw "l'Observatoire du Crédit et de l'endettement".

Subsidies aan de VZW « Osiris-Crédal-Plus ».

Subsidies aan de sociale Contactpunten van Namen en Doornik.

Subsidies aan de centra voor maatschappelijke hulpverlening.

Ondersteuning van privé-initiatieven inzake schuldbemiddeling.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Ondersteuning van sportinitiatieven inzake Sociale Actie.

Toelage aan de OCMW in het kader van de inschakeling van de gerechtigden op een financiële sociale tegemoetkoming overeenkomstig de wet van 2 april 1965 (Federale dienst) - Art. 60-61.

Toelagen aan de O.C.M.W.'s in het kader van de inschakeling van de gerechtigden van het Leefloon (Federale dienst) - Art. 60-61.

Subsidies voor de integratie van buitenlanders of personen van buitenlandse herkomst.

Bijdrage aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Programma 17.14 : Kinderkribben en jeugd : Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Babypack-premies.

Programma 18.02: Economische expansie: Subsidies voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Bijdrage van het Waalse Gewest in de kosten van de ontmanteling van de infrastructuren van de NORDION-site.

Subsidie aan de VZW "LIEGE CAREX".

Premies voor uitrustingen die zorgen voor de vermindering van het energieverbruik en van de geluidsemissies van voertuigen.

Financiering van de maartregel "Carbon Leakage".

Financiering in het kader van de projecten Galileo en afgeleid.

Toelage aan de NV « LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS ».

Steun voor de oprichting van werkplaatsen gedeeld werk.

Toelagen voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Toelagen medegefinancierd door het EOFGL met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van plaatselijke acties i.v.m. economische activiteit.

Programma 18.03: Herstructurering en ontwikkeling: Bijdrage in de kosten van de sociale plannen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering Toelagen betreffende de industriële valorisatie van projecten ontwikkeld door competitiviteitspolen.

Toelagen voor de financiële middelen van Wallonië met als doel de consolidatie en de ontwikkeling van de Waalse KMO's Toelagen aan de bedrijven in het kader van hun ontwikkeling, de innovatie, hun groei en hun herstructurering.

Toelagen aan de digitale sector.

Toelagen voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Programma 18.05: Economisch beleid, bedrijvennetwerken, samenwerking en begeleiding: Toelagen voor acties bestemd voor de verspreiding en de bevordering van de ondernemingsgeest.

Toelagen voor de creatieve hub's.

Subsidies aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen.

Toelagen aan de Ondernemingsnetwerken (Clusters).

Subsidie aan het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor de financiering van onderzoeksovereenkomsten in de sector van de Waalse economie.

Toelage aan het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Toelage aan het "Agence du Numérique".

Toelagen aan de "Groupement de redéploiement économique".

Subsidie aan de VZW "Comité de développement stratégique de la région de Charleroi".

Subsidie aan de intercommunale IDEA ter ondersteuning van het herstructureringsplan "Coeur du Hainaut; centre d'énergies".

Subsidie aan de N.V. BE.Fin voor de uitvoering van de circulaire Economie hoofdlijn van het Waalse industriële beleid (programma NEXT).

Subsidies ter ondersteuning van strategieën inzake de economische herstructurering van regio's die door herstructureringen getroffen zijn.

Subsidie aan de VZW « LOGISTICS IN WALLONIA » voor de cel logistieke ondersteuning.

Toelagen voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Programma 18.06: Kmo's en Middenstand: Toelagen in het kader van het programma "Wallonie Commerce" (ontwikkeling en steun aan de handel).

Subsidie aan de VZW "CIDE SOCRAN".

Subsidies voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Subsidies voor acties in het kader van het Waalse plan voor de ondersteuning van het vervoer over de bevaarbare waterwegen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Werkingssubsidies toegekend in het kader van de totstandbrenging van een filmsector in Wallonië.

Subsidies voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Subsidies ter ondersteuning van KMO's en zeer kleine bedrijven in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Subsidie aan de "SOWALFIN".

Subsidies aan de "Société wallonne d'acquisitions en de cessions d'entreprises (SOWACCESS)" (Waalse Maatschappij voor de aankopen en de afstanden van ondernemingen".

Subsidie aan de "Office Economique wallon du Bois".

Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidie aan de Universiteit van Luik voor onderzoeken en proefprojecten.

Subsidie aan de N.V. "ST'ART".

Toelage aan het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Subsidie aan de vzw LOGISTICS IN WALLONIA in het kader van het project "Biolog Europe".

Subsidie aan de VZW "WALLONIE DESIGN".

Subsidie aan de "CESW" voor de werkingskosten van het Waarnemingscentrum voor de Handel." Subsidies in het kader van het kmo-plan.

Subsidies in het kader van de certificering en de labeling van de bedrijven inzake duurzame ontwikkeling.

Subsidie aan Wallimage.

Toelagen wegens werkingskosten van de "Société de transmission d'entreprises wallonnes" (Maatschappij voor de overdracht van Waalse ondernemingen).

Werkingstoelage aan de "S.C. Centre d'Entreprise et d'Innovation Héraclès".

Toelage aan het onthaalbureau voor het draaien van Waalse films Toelagen in het kader van de uitvoering van het plan "CatCh ".

Toelage aan het "Agence du Numérique".

Steun voor oprichting werkplaatsen gedeeld werk.

Toelagen voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Programma 18.11: Bevordering van de tewerkstelling: Subsidies aan het "IWEPS" voor de financiering van werkingsuitgaven van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Toelagen aan bedrijven om bijkomende werkgelegenheid te bevorderen.

Subsidies voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werkzoekenden.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Bijdrage van het Waalse Gewest aan het programma "LEED" van de O.E.S.O. Subsidies voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Toelagen voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties vooral bestemd voor werkzoekenden.

Subsidies aan de gemeenten met het oog op de ontwikkeling van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Subsidies voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Subsidies voor de gewestelijke opdrachten voor tewerkstelling.

Subsidies in het kader van de begeleiding en de bewustmaking voor het management van diversiteit voor de openbare sector en de VZW's.

Subsidies voor de beheersstructuren van de stadscentra.

Waalse medefinanciering van de hoofdlijn LEADER van het Waalse programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Tegemoetkomingen ten gunste van ondernemingen in verband met de arbeidsmarkt.

Subsidies ter bevordering van gelijke kansen inzake de toegang tot de werkgelegenheid.

Subsidies voor acties inzake tewerkstelling voor de VZW's en de openbare sector.

Subsidies voor diverse acties voor de openbare sector.

Subsidies aan "Mission Régionale" pour l'insertion et l'Emploi voor de inschakeling van nieuwkomers in de samenleving en de beroepswereld.

Toelagen ter bevordering van gelijke kansen inzake de toegang tot de werkgelegenheid (openbaar).

Programma 18.12: Forem: Subsidies voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de tewerkstelling.

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van het project "espace ressources emploi" (resources tewerkstelling).

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in het kader van het P.T.P. Subsidies voor de financiering van de Cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor de instanties van de gebieden kwalificerend onderwijs - vorming - tewerkstelling.

Subsidies voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling) Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidies voor acties ter bevordering van tewerkstelling en inschakeling.

Ontwikkeling van levensbekken en synergiepolen.

Toelage voor Premies en Complementen.

Opleidings-, stage- en vestigingstoelagen.

Toelage voor het Ervaringsfonds.

Toelage voor het verstrekken van opleidingen en studies.

Inschakelingsovereenkomst.

Subsidies voor de inschakeling van nieuwkomers in de samenleving en het beroepscircuit en peventiebeleid radicalisme.

Toelagen voor begeleidingsmaatregelen - kilometerheffing - luik tewerkstelling. ».

Toelagen aan de centra voor de integratie in samenleving en beroepscircuit.

Programma 18.13: Door de administratie beheerd plan voor de werkloosheidsbestrijding waarvan de kostenovername echter door Forem verzekerd wordt: Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van Programma's voor Beroepsdoorstroming.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van het "PRC": Steun ter Bevordering van Tewerkstelling ("A.P.E.").

Subsidies voor de financiering van Buurtbanen en Innoverende banen.

Programma 18.15: Sociale Economie: Subsidies aan integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Subsidie voor de bevordering van de Werkgelegenheid in de buurtdiensten.

Subsidie voor de werking van de "SOWECSOM".

Subsidies voor de financiering van proefacties in de sector sociale economie.

Toelagen ter bevordering van de sociale economie, coöperatieven inbegrepen.

Subsidie voor begeleidingsprojecten van begunstigden van microkredieten.

Subsidie voor adviesverlenende Agentschappen.

Subsidies voor de financiering van de begeleiding binnen erkende invoegdbedrijven IDESS. Subsidie voor het vzw Waalse net van de armoedebestrijding.

Subsidies aan de O.C.M.W.'s voor projecten in verband met sociale economie.

Toelagen aan structuren voor sociale economie die actief zijn in de recyclage van afvalstoffen.

Toelage aan met sociaal oogmerk bouwmaatschappijen op het gebied van sociale economie.

Toelagen voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Toelage aan de VZW belast met de representativiteit van de sociale economiebedrijven.

Subsidie aan de sociaal-economische raad van Wallonië voor de werking van de adviserende en erkenningscommissie van sociale economiebedrijven.

Acties betreffende de invoering van sociale, milieu- en ethische clausules in de overheisopdrachten ten gunste van de sociale economiebedrijven.

Steun aan de sectorale federaties die actief zijn in de sociale economie.

Programma 18.19 : Buurtbanen : Tewerkstelling van jongeren in de non-profit sector (privé en openbare sector).

Startbaanovereenkomsten (privé en openbare sector).

Loopbaanonderbrekingen Programma 18.21: Beroepsopleiding: Allerhande subsidies aan de VZW's inzake opleiding inzake acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Subsidies om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Subsidies aan de OCMW's die vormingen via tewerkstelling organiseren.

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Subsidies voor de levenslange opleiding van werknemers en het aanpasbaar karakter van de bedrijven.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Subsidie voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Toelage ter bevordering van acties ter bestrijding van discriminaties in de vormingssector Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen (met inbegrip van de door de Europese Unie medegefinancierde projecten).

Subsidies voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen in het kader van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Subsidies voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Financiering van kwalificerende opleidingsacties.

Toelage ter bevordering van acties voor de kwalificerende opleiding.

Subsidie voor de opleidingscheques bij de oprichting.

Subsidies om de voorlichting over de kwalificaties en de beroepskeuzevoorlichting te bevorderen.

Subsidies ter bevordering van de technische beroepen.

Toelage aan de VZW « Interfédération » in het kader van de bevordering van de sector van de centra voor de integratie in samenleving en beroepscircuit.

Subsidie voor EUROSKILLS 2012.

Toelage voor het platform voor het aanleren van talen dat toegankelijk is voor alle Waalse burgers.

Subsidie voor de financiering van de het Vormingscentrum "Technifutur".

Toelagen ter ondersteuning van de acties voor de prekwalificaties Allerhande toelagen aan lokale overheidsdiensten inzake opleiding Toelage aan de « CESW ».

Preventiebeleid radicalisme.

Subsidies aan de centra voor de integratie in de samenleving en het beroepscircuit voor het preventiebeleid radicalisme.

Subsidies aan de als centra voor de integratie in de samenleving en het beroepscircuit erkende OCMW's voor het preventiebeleid radicalisme.

Portefeuille bedrijvencheques - Financiering van de opleidingscheques bij de oprichting van bedrijven.

Programma 18.22: Forem - Vorming: Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Subsidies voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de beroepsopleiding.

Subsidies ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van opleidingscheques Subsidie voor de aanpassingskredieten.

Subsidies ter bestrijding van de gebreken aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidies ter bevordering van de zelfcreatie van activiteiten.

Financiering van de werking en van de investeringen van het luik "Opleiding van de competitiviteitspolen".

Subsidie voor de afwisselende opleiding en de zelfcreatie van activiteiten.

Subsidie voor de "Chèques Eco Climat".

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie om de maximale bereikbaarheid van de kenniscentra i.v.m. het Onderwijs te garanderen.

Subsidies voor de financiering van investeringen i.v.m. centra voor beroepsvorming.

Toelage ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Toelage voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Toelage met het oog op de versterking van de band tussen het opleidingsaanbod en de beroepen met toekomstperspectief.

Toelage voor de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra aansluitend op de projecten van de polen.

Toelage ter ondersteuning van de innovatie van de bedrijven.

Toelage voor de financiering van opleindingen Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu.

Toelage met het oog op de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra inzake digitalisering.

Subsidie voor project « Maison des Langues » Toelagen voor begeleidingsmaatregelen - kilometerheffing - luik Opleiding. ».

Subsidies voor de projecten van de samenwerkingsaovereenkomst Waals Gewest, Forem en OCMW. Toelagen aan de centra voor de integratie in samenleving en beroepscircuit.

Programma 18.23: Landbouwopleiding: Subsidies voor de tenuitvoerlegging van bevorderings- en opleidingsacties inzake landbouw.

Subsidies voor de kwaliteitsvorming in de landbouwsector.

Programma 18.24: Afwisselende opleiding van zelfstandigen en KMO's: Subsidies met het oog op de werking van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen).

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Toelagen aan het "IFAPME" voor investeringen voor vormings- en dienstencentra van het "IFAPME".

Financiering van het taalplan in het kader van de afwisselende opleiding.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Afwisselende opleidingsfilières en van de Beroepsstages.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie voor de ontwikkeling van het afwisselend opleidingsaanbod - Beroepen Allianties Werkgelegenheid Leefmilieu en andere groene beroepen.

Toelagen voor de bevordering van de harmonisatie van het statuut van de alternerende leerlingen en voor de ondersteuning van hun begeleiding in het bedrijf.

Toelage ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Toelage voor de begeleiding van de alternerende opleiding.

Toelage voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Toelage ter ondersteuning van proefprojecten inzake gelijkwaardige certificering IFAPME-onderwijs.

Toelage voor de opleiding en de begeleiding in de centra voor alternerende opleiding.

Toelage ter ondersteuning van proefprojecten alternerend onderwijs-hoger onderwijs.

Toelage ter ondersteuning van de levenslange heroriënteringsregeling.

Programma 18.25: Gekruiste beleidsvoeringen in het kader van de opleiding: Toelagen aan bedrijven, werkgevers en vormingsoperatoren met het oog op de uitvoering van het programma voor afwisselende opleiding.

Werkingssubsidies aan de "Office francophone de la Formation en Alternance".

Toelagen voor alfabetiseringsacties.

Toelagen in het kader van de validering van de competenties.

Allerhande subsidies aan besturen en overheden Toelagen ter dekking van de kosten betreffende het consortium validatie vaardigheden.

Subsidies aan de « Service francophone des Métiers et Qualifications ».

Allerhande subsidies aan openbare besturen en overheid in het kader van afwisselende opleiding.

Subsidies van elke aard betreffende de projecten Cyberscholen en Cyberklassen.

Subsidies in het kader van pilootprojecten inzake afwisselende opleiding in het Hoger onderwijs.

Subsidies in het kader van de proefprojecten "Digitale school".

Subsidies in het kader van het ICT-plan inzake opvoeding - sectoren VZW's, plaatselijke besturen en gemeenschappen.

Allerhande subsidies aan openbare besturen en overheid in het kader van afwisselende opleiding.

Subsidies in het kader van de projecten "Cité des métiers".

Toelagen voor de bevordering van de harmonisatie van het statuut van de alternerende leerlingen en voor de ondersteuning van hun begeleiding in het bedrijf.

Toelage voor het interactief platform gestuurd door de « OFFA ».

Subsidies aan collectieve structuren voor hoger onderwijs (« bassins de vie »).

Subsidies in het kader van het digitaal plan inzake opvoeding.

Subsidies in het kader van het project "Cité des métiers".

Subsidie aan de "Eurometropolitan E-Campus." Toelage aan " AEF-Europe " (opdracht " CFC ").

Programma 18.31: Onderzoek: Toelagen aan het FRIA (Fonds voor opleiding tot het onderzoek in nijverheid en landbouw) Subsidies inzake investeringen in de Onderzoeksinfrastructuren.

Subsidie ondersteuning van de toegang tot en financiering van Waalse projecten in het kader van projectoproepen van de Europese Raad voor Onderzoek en Kaderprogramma Horizon 2020.

Toelagen aan Welbio.

Programma 18.32: Steun aan bedrijven - Onderzoek - Creativiteit - Innovatie: Subsidies aan bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra in het kader van de competitiviteitspolen.

Subsidie aan de Waalse onderzoeksactoren in het kader van hun deelname aan internationale programma's.

Subsidies aan de ondernemingen in het kader van de programma's Innovatie - nieuwe technologieën - Informatie- en communicatietechnologieën.

Werkingssubsidie aan de VZW EURO GREEN IT INNOVATION CENTER. Subsidie aan de VZW "MICROSOFT INNOVATION CENTER".

Subsidie aan de NV WSL INCUBATEUR. Subsidie aan de VZW "ID Campus".

Subsidies in het kader van de projecten DIGITAL CITIES. Subsidie aan de VZW "TechnofuturTIC" voor de animatie en de begeleiding van het EPN-netwerk en van de regeling inzake digitale bemiddeling in de Waalse gemeenten.

Subsidies in het kader van het digitale plan.

Subsidie aan de N.V. « I TECH INCUBATOR ».

Toelagen aan de VZW "Groupement de redéploiement économique".

Subsidie aan de N.V. "Creative Wallonia Engine".

Subsidie aan de N.V. "Innovation Wallonia Engine".

Programma 18.33: Bevordering, verspreiding en herwaardering van Onderzoek: Toelage aan het "Parc d'aventures scientifiques" (voormalig Forum Scientifique et Technique) Toelagen voor activiteiten met het oog op de verspreiding, de promotie en de evaluatie van onderzoek, wetenschap, nieuwe technologie, vernieuwing en technologische ontwikkeling.

Subsidies voor de valorisering en de verspreiding van onderzoek.

Programma 18.34: Fonds voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie: Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie: « Agence wallonne de l'Air et du Climat » (Waals agentschap voor lucht en klimaat) : Bijdragen aan internationale instellingen.

Opleidingssubsidies.

Art. 45.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles », binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van Gezondheid en Welzijn en met betrekking tot : Subsidies aan het "onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers".

Subsidies voor onderzoeken, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Subsidies aan de tele-onthaalcentra.

Subsidies aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies voor palliatieve zorg.

Investeringssubsidie op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen inzake schoolziektes.

Subsidies voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé en openbare sector.

Subsidies aan de Contactpunten op gezondheidsgebied.

Subsidies toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de psychiatrische ziekenhuizen van Bergen en Doornik.

Subsidies aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten.

Subsidies voor de herstructurering van het ziekenhuisaanbod.

Subsidies voor de versterking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Subsidie voor de versterking van de hulp- en opvangnetwerken van de drugsverslaafden in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Uitgaven verbonden met de werking van het waarnemingscentrum inzake Gezondheid.

Subsidies aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.

Subsidies aan de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidies inzake chronische nierinsufficiëntie.

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van de gezondheid.

Proefprojecten gevoerd in het kader van de zorgtrajecten.

Subsidies voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Bijkomende subsidie aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten.

Infrastructuursubsidies inzake huivesting voor de 3de leeftijfd.

Investeringssubsidies op het gebied van het gezin en de 3de leeftijd.

Toelagen aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de privé-sector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten Toelagen toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van de bejaarden.

Subsidies voor de versterking van de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies voor de begeleiding van bejaarden en particulieren ter bevordering van hun samenwonen.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen.

Subsidies aan dagonthaalcentra voor bejaarden van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de bouw, de aanleg en de uitrusting van onthaalinstellingen voor bejaarden beheerd door vzw's of openbare besturen.

Ondersteuning van sportinitiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Bijdrage van het Waalse Gewest voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs".

Proefprojecten inzake de eerste verzorgingslijn.

Art. 46.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles », binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van de Gehandicapte persoon en met betrekking tot : Subsidies voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Subsidies voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie voor gehandicapten.

Subsidies voor acties m.b.t. de bevordering en sociale integratie van gehandicapten.

Subsidies voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal.

Investeringssubsidies inzake de toegang van gehandicapte personen tot telecommunicatie, gebouwen, ...

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van het gehandicaptenbeleid.

Art. 47.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles », binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor gezamenlijke acties voor verschillende afdelingen van het Agentschap en met betrekking tot de ontwikkeling van een software voor de autonomieverzekering.

Subsidies aan de adviseringsdiensten voor de inrichting van de woning en aan de technische hulp van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidie aan VZW's in het kader van het Alzheimer-Plan.

Tegemoetkoming in het kader van het « Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être ».

Toelage voor studies, acties en onderzoeken op het gebied van de Bevordering van de Gezondheid en van het Gezin.

Art. 48.De Minister van Toerisme wordt ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het Commissiariaat-generaal voor Toerisme binnen de perken van de betrokken basisallocaties, met inbegrip van de door de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen : Toelagen inzake toeristische promotie.

Toelagen aan toeristische verenigingen, locaties en attracties voor toeristenactiviteiten.

Bijkomende toelagen voor specifieke opdrachten voor de bevordering van het toerisme die aan toeristische instellingen en operatoren worden toevertrouwd.

Werkingstoelage aan de erkende Instelling belast met het beheer van de naam « kampplaats » Investeringstoelagen voor kampplaatsen.

Toelage aan toeristische instellingen en aan VZW's keten producten in het kader van het platform Tour-I-Wal en de aanpassing van hun websites.

Subsidies voor de uitwerking en tenuitvoerlegging van toerismebeleid.

Werkingssubsidie « Wallonie Belgique Tourisme (WBT) ».

Toelage aan de « Office de la Naissance et de l'Enfance ».

Werkingstoelage aan de V.Z.W. "Les Lacs de l'Eau d'Heure" Toelage aan het "Centre d'Ingénierie Touristique en Wallonie" (CITW).

Toelage aan " WBT " voor de verwezenlijking van promotieacties alsook die van haar clubs.

Werkingstoelage aan Immowal Toelagen voor de ontwikkelingsprojecten van bosgebieden en van recreatiegebieden.

Premies in het kader van het actieplan Permanente Woning in de toeristische voorzieningen.

Toelagen in het kader van de oproep tot projecten 2017 "Wallonie gourmande".

Toelagen in het kader van de oproep tot projecten 2018 " Wallonie insolite".

Art. 49.De Minister van Erfgoed wordt ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium) binnen de perken van de betrokken basisallocaties, met inbegrip van de door de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen : Subsidies voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Subsidies aan de privé-sector en de publieke sector voor een maximumbedrag van 22.000 euro (niet meegerekend btw) gelijk aan maximum 80 % van uit te voeren werken en van een maximum bedrag van 10.000 euro (incl. btw) gelijk aan maximum 100% van de leveringen en uitvoeringsmiddelen voor acties inzake het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van samenwerkingsakkoorden.

Dotatie aan de C.E.S.R.W. ter dekking van de werkingskosten van de C.R.M.S.F. Toelagen aan de openbare sector voor de valorisatie door verlichting van het Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië.

Art. 50.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 62.03 van programma 12 naar de basisallocaties 51.01, 51.02, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 en 63.02 van programma 13 en de basisallocaties 53.01 en 63.01 van programma 17.11.

Art. 51.In afwijking van artikel 26, § 1e,van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 41.01 van programma 13 41.04 van programma 12 van organisatie-afdeling 17.

Art. 52.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocaties 42.04 tot 42.07 en 62.03 tot 62.05 van programma 12, 33.01 van programma 11 en 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 en 52.82 van programma 13.

Art. 53.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 van programma 17.11 naar de basisallocaties die vergoedingen inhouden in dezelfde organisatie-afdeling, programma's 11 tot 13.

Art. 54.In afwijking van artikel 26, § 1e,van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, mits instemming van de Minister van Begroting, toe gemachtigd om vanuit de begrotingsprogramma's die onder zijn bevoegdheid vallen de kredieten die inspelen op opkomende vraagstukken die een dringende reactie op het vlak van gezondheid, volksgezondheid en sociale materies zoals volgt vergen over te dragen naar de programma's 12 en 13 van organisatie-afdeling 17: de prioritaire gevallen inzake handicap, sociale contactpunten, opvangtehuizen, gemeenschapshuizen, ambulante diensten, integratie van vluchtelingen. Het dringend karakter wordt telkenmale behoorlijk gemotiveerd.

Art. 55.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van het communicatiebeleid over te dragen tussen de basisallocaties 12.02 en 74.06 van programma 06 communicatie, archief en documentatie van organisatie-afdeling 10 (Secretariaat-generaal) en de basisallocaties 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 en 74.01 van programma 03 Dienst Voorzitter en Kanselarij van organisatie-afdeling 10 (Secretariaat-generaal).

Art. 56.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de gewestelijke tegemoetkoming bedoeld in de basisallocaties 41.01, 41.02 en 41.07 tot t41.12 van programma 12 aan het « CRAC » toe te kennen.

Art. 57.In afwijking van artikel 26, 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden kunnen de vastleggingskredieten van programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16, ongeacht het bedrag, worden overgedragen van het ene naar het andere programma door de Minister van Huisvesting en de Minister van Begroting.

Art. 58.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de vastleggings- en vereffeningskredieten van programma 41van organisatieafdeling 16, ongeacht het bedrag, worden overgedragen door de Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen en de Minister van Begroting, naar de basisallocaties 63.01 en 63.02 van programma 03 van organisatieafdeling 16 alsook naar de basisallociaties 52.06, 63.08 en 63.09 van programma 11 van organisatieafdeling 13.

Art. 59.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de Beleidsgroep "Leefmilieu" aan zijn leden kan verlenen.

Art. 60.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" en de Adviescommissie over de beroepen aan hun leden kunnen verlenen.

Art. 61.Onverminderd de arbeidsovereenkomsten die, op de inwerkingtredingsdatum van dit decreet, de "Société Wallonne du Crédit Social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) verbinden met haar contractuele personeelsleden en zonder wijziging van de aard van de banden tussen de Maatschappij en dezelfde personeelsleden, wordt genoemde Maatschappij, tot de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering betreffende het specifieke statuut van het personeel dat toepasselijk is op de Maatschappij, geacht onderworpen te zijn aan de toepassing van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 62.In artikel D.26 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek, wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt: " 6° de inbeslagnemingen, in het geheel of gedeeltelijk, met betrekking tot de maatregelen betreffende de toepassing van het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten. ».

Artikel D.27 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek, wordt aangevuld als volgt: "en aan de uitgaven bestemd voor de gehele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgen betreffende de toepassing van het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproduckten. ».

Art. 63.De gewestelijke tegemoetkomingen bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van installaties voor het afvalstoffenbeheer maken het voorwerp uit van jaarlijkse vastleggingen en vereffeningen die overeenkomen met de annuïteiten van de toegestane leningen in het kader van een globaal investeringsprogramma in het kader van het Waalse plan voor afvalstoffen.

Art. 64.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de lasten verbonden met de voorfinanciering ten belope van 75 % over te nemen van de operatoren die door het E.S.F. worden betaald en die op het grondgebied van Wallonië aanwezig zijn.

Art. 65.In artikel 2, § 1, 1°, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden de woorden "de hulpverleningszones" ingevoegd tussen de woorden "de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" en de woorden "en de politiezones".

Art. 66.In artikel 15, § 4, eerste lid, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden de woorden "de autonome gemeentebedrijven, de hulpverleningszones en de politiezones" ingevoegd tussen de woorden "de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" en de woorden "worden toegekend, al naargelang van".

Art. 67.In artikel 22, § 1, tweede lid, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, wordt een punt 6° ingevoegd, luidend als volgt: "6° de hulpverleningszones".

Art. 68.Artikel 15, § 5, van het decreet van 25 mei 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: "Om de punten bedoeld in het eerste lid te verkrijgen, moet de gemeente, wanneer zij of een vereniging van gemeenten een beroep doet op externe dienstverleners voor de recycling en de sortering van afval, deze dienstverlening, bij voorkeur, aan de sociale economiebedrijven voorstellen bedoeld in het Waalse decreet van 20 november 2008 betreffende de sociale economie en aan de centra voor socioprofessionele inschakeling bedoeld in het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling.".

Art. 69.In artikel 21 van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 en bij het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2010, onverminderd de toepassing van de jaarlijkse indexering zoals bedoeld in het derde en in het vierde lid van artikel 21, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - In het eerste lid, wordt het getal « 3.024,64 » vervangen door het getal « 3.066,98 ».

Art. 70.Artikel 2, § 3, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: « De plaatselijke besturen bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, onder beheersplan met een sterke opvolging verricht door het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten of beschouwd als onder beheersplan met een lichte opvolging verricht door het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten, overeenkomstig de beginselen bedoeld bij het decreet van 3 juni 1993 betreffende de algemene principes van het beheersplan voor gemeenten met schuldenlast alsook bij de artikelen L.3311-1 en volgende van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, worden vrijgesteld van de naleving van de toekenningsvoorwaarde bedoeld in het voormalige lid. ».

Art. 71.In artikel 8, § 3, vierde lid, van het besluit van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, vervangen bij het besluit van 30 april 2009, worden de woorden « de Regering » vervangen door de woorden « de Minister ».

Art. 72.Het « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » kan de voorzitters van de onderwijsregio's kwalificerend onderwijs - vorming - tewerkstelling gelegen in het Waalse Gewest en de voorzitters van de dienovereenkomstige subregionale kamers tewerkstelling - vorming hun reiskosten terugbetalen volgens de voorwaarden en het percentage die van toepassing zijn op de ambtenaren van het Waalse Gewest.

Art. 73.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Economie en kmo's en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 12.02 van de programma's 18.02, 18.05 en 18.06.

Art. 74.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Toerisme, erfgoed en Landelijke Aangelegenheden, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 08 van organisatieafdeling 09, 21 van organisatieafdeling 16 en 21 van organisatieafdeling 15.

Art. 75.In afwijking van artikel 16 van het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië, is de Regering ertoe gemachtigd, ten laste van het boekjaar 2018, een deel van de eerste schijf van 75% betreffende de plannen voor maatschappelijke cohesie van het boekjaar 2019 vroeger te vereffenen.

Art. 76.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Onderzoek en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties waarvan de kredieten onder het decreet van 3 juli 2008 vallen betreffende het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie in Wallonië, namelijk de basisallocaties 31.02 en 45.07 van programma 31, de basisallocaties 31.01, 31.02 en 31.07 van programma 32 en basisallocaties 01.03 en 01.04 van programma 33 van organisatieafdeling 18.

Art. 77.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, en de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen van de basisallocaties van de programma's 18.06, 18.25, 18.31 opgenomen in hoofdlijn V - digitaal plan van het Marshall-Plan 4.0 naar de specifieke allocaties van programma 18.32.

Art. 78.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, en de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.04 van programma 18.06 en basisallocaties van programma 32 van organisatieafdeling 18, evenals vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.04 van programma 18.06 en de basisallocaties van programma 10 van organisatieafdeling 09 die verband houden met de tegemoetkomingen bedoeld bij het decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille.

Art. 79.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen basisallocatie 63.02 van programma 12 van organisatieafdeling 13 en basisallocatie 43.14 van programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 80.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden wordt de Minister van Openbare Werken, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen van basisallocatie 12.05 van programma 02 van organisatieafdeling 13, naar basisallocatie 12.07 van programma 02 van organisatieafdeling 16 en omgekeerd in het kader van de "Ravel" programma's.

Art. 81.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden wordt de Minister van Openbare Werken, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen van basisallocatie 73.05 van programma 02 van organisatieafdeling 13, naar basisallocatie 73.09 van programma 11 van organisatieafdeling 14 en omgekeerd in het kader van de "Ravel" programma's.

Art. 82.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden wordt de Minister van Openbare Werken, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen van basisallocatie 73.11 en 73.12 van programma 02 van organisatieafdeling 13, naar basisallocatie 73.05 van programma 11 van organisatieafdeling 14 en omgekeerd in het kader van het "infrastructuurplan".

Art. 83.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen enerzijds de basisallocaties 74.08 van programma 02 van organisatieafdeling 13, 74.01 van programma 11 van organisatieafdeling 14, 12.03, 12.04, 74.02 en 74.03 van programmae 01 van organisatieafdeling 15, 12.09 en 74.07 van programma 02 van organisatieafdeling 16, en anderzijds, de basisallocaties 12.06, 74.01 en 74.02 van programma 07 van organisatieafdeling 10 van de begroting in het kader van het gecentraliseerd geomaticabeheer van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 84.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister bevoegd voor natuurbehoud, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties van de programma's 15.04 en 15.11 betreffende de tenuitvoerlegging van de regeling Natura-2000.

Art. 85.Overeenkomstig artikel 13 van het decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, is de Regering vrijgesteld van de onmiddellijke neerlegging van een specifiek ontwerp van decreet tot aanpassing als de begrotingsberaadslaging dat zij goedkeurt houdende opening van de nodige kredieten, hetzij voor de vastlegging, hetzij voor de vereffening, hetzij voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven, cumulatief per aard van krediet lager is dan 5.000.000 euro.

Art. 86.In het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië zijn de artikelen 35 tot 41 niet van toepassing op de plannen voor maatschappelijke cohesie van het boekjaar 2018.

Art. 87.In afwijking van artikel L2333-2 van het Wetboek van Plaatselijke Democratie en Decentralisering, bedraagt de gewestelijke dotatie toegekend aan het Provinciefonds in 2018 143.640.000,00 euro.

Art. 88.Tijdens het jaar 2018, moeten voor de titularissen van een oorspronkelijk mandaat, de titularissen van een uitvoerende oorspronkelijk mandaat en de niet verkozen personen, de verklaringen vermeld in artikel L 5211-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering ten vroegste op 1 mei 2018 worden ingediend en ten laastste op 30 juni 2018.

Art. 89.§ 1. In § 1, 1°, van artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren), ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999 en gewijzigd bij het decreet van 27 november 2003, wordt littera c opgeheven. § 2. De Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Art. 90.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de nodige kredieten over te dragen van basisallocatie 01.01 "Voorziening kosten van advocaten" van programma 10.01 naar de basisallocaties die tot doel hebben de betaling van erelonen van advocaten of juridische kosten.

Art. 91.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Dierenwelzijn en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 03 en 14 van organisatieafdeling 15.

Art. 92.De in de voorgaande jaren aan de O.C.M.W.'s teveel uitgekeerde bedragen in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, kunnen voor het begrotingsjaar 2018 verrekend worden als voorschotten voor het lopende jaar.

Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Art. 93.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Tewerkstelling en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om tussen de programma's 11, 19 en 25 van organisatieafdeling 18 vastleggingskredieten over te dragen tussen de verschillende basisallocaties met betrekking tot de overdracht van bevoegdheden, tot stand gekomen in het kader van de Zesde Staatshervorming ter uitvoering van de bijzondere wet van 6 januari 2014 of overgeheveld, ten gevolge van die staatshervorming, door de Federatie Wallonië-Brussel krachtens het decreet van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening overgedragen is aan het Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 94.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om in het kader van de steunhervorming en in het bijzonder van de invoering van het doelgroepenbeleid vastleggingskredieten over te dragen tussen volgende basisallocaties van organisatieafdeling 18: 41.05, van programma 11, 41.20, 41.23 et 41.24 van programma 12, 41.04 en 41.06 van programma 13, 41.01 en 41.02 van programma 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 van programma 19 en 41.01 van programa 21.

Art. 95.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om in het kader van de steunhervorming en in het bijzonder van de invoering van het doelgroepenbeleid vastleggingskredieten over te dragen tussen volgende basisallocaties van organisatieafdeling 18: 41.23, 41.24 van programma 12 en 41.01, 41.02 van programma 18.

Art. 96.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om in het kader van de "hervorming van de centra voor de integratie in samenleving en beroepscircuit" vastleggingskredieten over te dragen tussen volgende basisallocaties van organisatieafdeling 18: 41.14, van programma 12, 41.06 van programma 13, 41.01 en 41.02 van programma 18, 33.12 en 43.12 van programma 21 en 41.15 van programma 22.

Art. 97.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om van de begrotingsprogramma's de kredieten nodig voor de uitvoering van het nieuwe administratieve vereenvoudigingsbeleid of buitengewone uitgaven over te dragen naar de basisallocaties van programma 09.04 "e-Wallonie-Bruxelles-Simplification".

Art. 98.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd van de begrotingsprogramma's de kredieten nodig voor het voeren van het nieuwe documentatiebeleid of voor uitzonderlijke uitgaven inzake documentatie over te dragen naar basisallocatie 12.01 "permanente terbeschikkingstelling van documentaire bronnen voor de gezamenlijke Waalse Overheidsdienst" van programma 06 communicatie, archief en documentatie van organisatieafdeling 10 (Secretariaat generaal).

Art. 99.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Begroting en de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd, de nodige kredieten over te dragen van de basisallocaties 01.05 "Provisie begeleidingsmaatregelen kilometerheffing", 01.06 "Provisie begeleidingsmaatregelen kilometerheffing in het kader van de aanvullende maatregelen" van programma 19.02 en de basisartikelen ter financiering van de begeleidingsmaatregelen verband houdend met de kilometerheffing.

Art. 100.De bijlage bij het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015 tot wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) en het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt vervangen door volgende bewoordingen: "De instellingen bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden zijn ingedeeld als volgt :

Nr. ECB

BENAMING

TYPE

241530493

Institut scientifique de service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst

Type 1

254714773

"Centre régional d'aide aux communes (CRAC)"(Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten)

Type 1

262172984

"Centre wallon de Recherches Agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek)

Type 1

266436531

Instituut voor het Waalse Patrimonium

Type 1

267400492

Waals Agentschap voor de Bevordering van een Kwaliteitslandbouw

Type 1

810888623

« Wallonie-Bruxelles International »

Type 1

866518618

IWEPS

Type 1

898739543

Commissariaat-generaal voor Toerisme

Type 1

0

Egalisatiefonds begrotingen Waals Gewest

Type 1

0

"Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds)

Type 1

0

Fonds wallon des calamités naturelles (Waals Fonds Natuurrampen)

Type 1

208201095

Autonome haven van Charleroi

Type 2

231550084

"Société Wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) nv

Type 2

236363165

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Waalse Dienst Beroepsvorming en Tewerkstelling) (met inbegrip van de subregionale comités inzake tewerkstelling en vorming)

Type 2

242069339

Société régionale wallonne du transport (SRWT) (Waalse openbare vervoersmaatschappij)

Type 2

242319658

Société de Transport en Commun de Liège - Verviers (Openbaarvervoermaatschappij van Luik - Verviers)

Type 2

244308059

Société de Transport en Commun du Brabant wallon (Openbaarvervoermaatschappij van Waals-Brabant)

Type 2

244309049

Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg

Type 2

244311524

Société de Transport en Commun du Hainaut (Openbaarvervoermaatschappij van Henegouwen)

Type 2

265463462

"Agence wallonne des Télécommunications" (Waals Telecommunicatieagentschap)

Type 2

267314479

Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) (Waals agentschap voor uitvoer en buitenlandse investeringen)

Type 2

401567330

Société de Transport en Commun de Charleroi (Openbaarvervoermaatschappij van Charleroi

Type 2

473771754

Société wallonne du crédit social (SWCS) (Waalse maatschappij voor sociaal krediet)

Type 2

475273274

Autonome haven "Centre et de l'Ouest"

Type 2

218569902

Autonome haven van Namen

Type 2

202414452

Autonome haven van Luik

Type 2

849413657

Bestuursschool voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Type 2

850260131

Commission wallonne pour l'énergie (Waalse energiecommissie)

Type 2

869559171

Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) (Waals instituut voor alternerende opleidingen en zelfstandigen en voor kmo's)

Type 2

216754517

Sociaal Economische Raad van Wallonië

Type 3

219919487

Société Régionale d'Investissement de Wallonie (Waalse gewestelijke investeringsmaatschappij)

Type 3

227842904

Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises (Waalse maatschappij voor de financiering en garantie voor kmo's)

Type 3

240365703

Beheersmaatschappij van het FRI van het Waalse Gewest.

Type 3

243929462

SPAQuE

Type 3

252151302

Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren)

Type 3

260639790

Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du brabant wallon (Maatschappij voor de sanering en de renovatie van industriële sites van Waals Brabant)

Type 3

400351068

Crédit social de la Province du Brabant wallon (Sociaal Krediet van de Provincie Waals Brabant)

Type 3

401122615

Société terrienne du crédit social du Hainaut (landelijke maatschappij voor het sociaal krediet van Henegouwen)

Type 3

401228127

Crédit à l'épargne immobilière (Krediet voor vastgoedsparen)

Type 3

401412625

PROXIPRET

Type 3

401417672

« La Terrienne du crédit social » (de landelijke maatschappij van het sociale krediet)

Type 3

401465578

L'Ouvrier chez Lui

Type 3

401553373

« La Maison ouvrière » van het arrondissement Charleroi en Zuid-Henegouwen

Type 3

401609593

« Le Crédit social et les Propriétaires réunis »

Type 3

401632260

BUILDING

Type 3

401731339

Tous Propriétaires

Type 3

401778057

La Prévoyance

Type 3

402324326

« SA société de crédit pour habitations sociales », afgekort « SA SCHS » in het Duits AG Eigenheimkreditgesellschaft » (AG EKKG)

Type 3

402436568

Terre et Foyer

Type 3

402439340

Le Travailleur chez Lui

Type 3

402495065

Credissimo Hainaut

Type 3

402509715

Le Petit Propriétaire

Type 3

402550889

Habitation Lambotte

Type 3

403977482

CREDISSIMO

Type 3

404370630

Crédit social du Luxembourg

Type 3

405631729

« Le Crédit hypothécaire O. BRICOULT »

Type 3

413255038

VZW « Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe »

Type 3

419202029

B.E. Fin

Type 3

421102536

Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLFNW) (Huisvestingsfonds kroostrijke gezinnen van Wallonië)

Type 3

421988404

FIWAPAC

Type 3

426091207

« Societe wallonne de location-financement »

Type 3

426516918

S.R.I.W. « Environnement »

Type 3

426624509

« Société de Développement et de Participation du Bassin de Liège »

Type 3

426887397

« Société wallonne de gestion et de participations »

Type 3

427724963

« IMMOWAL »

Type 3

427908867

Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi

Type 3

428590738

« Invest Services »

Type 3

429547573

S.R.I.W. « Finance »

Type 3

430428095

« Initiatives Théâtre Ados Créations »

Type 3

430467687

« SAMBRELEASE »

Type 3

430636943

Investerings- en financieringsmaatschappij Waals Brabant

Type 3

432218835

« NIVELLEASE »

Type 3

432510726

« Foyer socio-culturel de Philippeville »

Type 3

434279094

Ontwikkelings- en participatiemaatschappij van Picardisch Wallonië

Type 3

434854760

S.R.I.W. « IMMOBILIER »

Type 3

435532572

Maatschappij voor de renovatie en de sanering van industriële sites

Type 3

436833758

« Société d'investissement de Mons, du Borinage et du Centre »

Type 3

437216117

Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Ostbelgiens

Type 3

437249076

« Synergies Wallonie »

Type 3

440028325

"Start-up Invest"

Type 3

450305870

Riviercontract « Haute Meuse »

Type 3

450953889

« Société d'Investissement du bassin liégeois »

Type 3

452116307

SPARAXIS

Type 3

454183890

« Société de capital a risque - objectif 1 du Hainaut occidental »

Type 3

454196164

« Fonds de capital à risque - Objectif n° 1 » arrondissementen Charleroi en Thuin

Type 3

454259413

« Fonds de capital à risque de l'Invest » Mons-Borinage-Centre

Type 3

455653441

« Société wallonne d'économie sociale marchande »

Type 3

456316803

Namur Invest

Type 3

460291031

Start up

Type 3

460369126

« Société de Développement de l'Ouest du Brabant Wallon »

Type 3

460658938

Innovatie en Ontwikkeling in het Waals Brabant

Type 3

462311896

Le Pass

Type 3

463308424

Riviercontract Ourthe

Type 3

465001172

SPINVENTURE

Type 3

466071439

WSL

Type 3

466557627

« Société de financement des eaux »

Type 3

471250249

« Société wallonne de l'aéronautique et de l'espace »

Type 3

471517988

« Société d'Investissement Agricole de Wallonie »

Type 3

471925091

WESPAVIA

Type 3

472062970

WALLIMAGE

Type 3

473372272

WALLIMAGE COPRODUCTIONS

Type 3

473771061

« ECO-BIOGAZ »

Type 3

473771358

PREFACE

Type 3

475247837

« Société wallonne des Aéroports » (Waalse Maatschappij voor Luchthavens)

Type 3

475355824

VZW Riviercontract voor de rivier Amel

Type 3

476800629

Technisch team Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen VZW

Type 3

477985712

SILYA

Type 3

480028848

SAMANDA

Type 3

480029442

Foreign Strategic Investments Holding

Type 3

480662318

« INNODEM »

Type 3

480753576

Triage-Lavoir du Centre

Type 3

554780018

« Fonds de participation - Wallonie »

Type 3

629695393

« Liège Startair »

Type 3

652991825

Riviercontract Moezel VZW

Type 3

667687820

« IMBC 2020 »

Type 3

667964566

Risicokapitaal 2020

Type 3

807541826

« Société Financière de l'Est du Brabant Wallon »

Type 3

807763936

« Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon »

Type 3

808219836

« INVESTPARTNER »

Type 3

809432039

« IMBC Convergence »

Type 3

809505580

« Fonds de capital à risque - Convergence »

Type 3

809506372

« Wallonie picarde - Capital à risque »

Type 3

809550122

« INNODEM2 »

Type 3

809583675

« Namur Développement Compétitivité »

Type 3

809720366

« Luxembourg Développement Europe »

Type 3

811443701

« GELIGAR »

Type 3

811463495

« Caisse d'Investissement de Wallonie »

Type 3

812008774

« NOVALLIA »

Type 3

812367476

« Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie »

Type 3

816917469

« Société mixte de développement immobilier »

Type 3

817847382

Riviercontract van het onderstroomgebied Semois-Chiers

Type 3

817922707

Riviercontract Dijle-Gete

Type 3

826929552

Riviercontract van de stroomafwaartse en zijrivieren

Type 3

828207477

Riviercontract Dender

Type 3

830804802

Riviercontract Samber en zijrivieren

Type 3

836794452

Riviercontract Schelde-Leie;

Type 3

841609612

"Centre d'études en habitat durable"

Type 3

851101358

Riviercontract van het onderstroomgebied van de Vesder

Type 3

860503925

« Namur Capital Risque »

Type 3

860662588

« Société wallonne de financement de l'exportation et de l'internalisation des entreprises wallonnes - SOFINEX »

Type 3

860911919

« DGL Maintenance SA »

Type 3

861927053

« Société des cautions mutuelles de Wallonie »

Type 3

862540628

« Luxembourg Développement »

Type 3

862775210

« La Terrienne du Luxembourg »

Type 3

865277018

« WALLIMAGE Entreprises »

Type 3

865732522

« ARCEO »

Type 3

866661841

« Compagnie financière du Val »

Type 3

869752676

« Société de développement et de leasing de la région de Mons, du Borinage et du Centre »

Type 3

870661013

« IMBC SPINNOVA »

Type 3

871229947

« GEPART »

Type 3

872191039

Riviercontract Zenne

Type 3

873260316

« Société liégeoise de Gestion foncière »

Type 3

873769961

« Financière d'entreprise et de rénovation immobilière »

Type 3

877938090

« Société wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivités »

Type 3

877942347

« Société wallonne pour la gestion d'un financement alternatif »

Type 3

880827009

Riviercontract van het onderstroomgebied van de Haine

Type 3

881746727

« Société wallonne d'acquisitions et de cession d'entreprises »

Type 3

882099588

« La Financière du bois »

Type 3

882104835

« Financière Spin-off luxembourgeoise »

Type 3

883921903

« Biotech Coaching »

Type 3

884341575

"Sambrinvest Spin-off/Spin-out"

Type 3

888366085

« Wallonie - Bruxelles Tourisme »

Type 3

890497612

"Hoccinvest - Fonds Spin-off/Spin-out"

Type 3

894160351

Riviercontract voor de Lesse

Type 3

202268754

« Crédit social logement »

Type 3

816595290

« Office économique wallon du bois »

Type 3

553753006

« Espace Financement »

Type 3

544978266

« UDIL.GE »

Type 3

847284310

« Immo-Digue »

Type 3

552710255

« Solar Chest »

Type 3

433766083

Sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering

Type 3

568575002

« Agence du Numérique »

Type 3

505741370

« Agence pour l'entreprise et l'innovation »

Type 3

823228409

Futurocité

Type 3

867271753

« Epicuris »

Type 3

413193670

« Abbaye de Villers-la-Ville »

Type 3

843107667

« Durobor Real Estate »

Type 3


Gezien om gevoegd te worden bij het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden.".

Art. 101.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 81.01, 81.03, 81.04 van programma 11 van organisatieafdeling 16 en basisallocatie 81.01 van programma 41 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest, voor zover deze allocaties strikt in het kader passen van de activiteiten van het "FLW" en de "SWCS".

Art. 102.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister belast met de Digitale Technologieën, de betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.03 van programma 32 van organisatie-afdeling 18 en de basisallocaties toegespitst op de maatregelen van het Digitaal Plan (Hoofdlijn V - Marshall Plan 4.0) opgenomen in de programma's van de uitgavenbegroting.

Art. 103.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister belast met informatica en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd, met het akkoord van de betrokken vakministers, om van de programma's van de begroting de noodzakelijke kredieten over te dragen voor de financiering van de nieuwe informatica oplossingen in budgetaire en boekhoudkundige materies (oplossing "WBFIN") naar basisallocaties 74.02 van programma 01 (functioneel) van organisatieafdeling 12.

Art. 104.§ 1. Artikel 37 van het programmadecreet van 21 december 2016 met betrekking tot verschillende maatregelen betreffende de begroting wordt opgeheven. § 2. In artikel D.V.13 van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidend als volgt: « § 2bis. De Regering kan een maximum bedrag voor de toelage toegekend krachtens paragraaf 2 bepalen en de toekenningsprocedure van deze toelage omschrijven.".

Art. 105.§ 1. In afwijking van de artikelen 334 tot 336 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, wordt het bijkomende dienstcontingent betekend aan de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren in 2017 overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 13 december 2017 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 niet in aanmerking genomen in het aantal globale aan te wenden uren in het kader van de berekening van het contingent 2018 bepaald volgens de berekeningsmodaliteiten bedoeld in de artikelen 333 tot 336 van het bovenvermelde Wetboek, en wordt toegevoegd aan het contingent 2018. § 2. In afwijking van artikel 12/1 van hetzelfde Wetboek, wordt, voor het jaar 2018, een voorschot op het bijkomende dienstcontingent bedoeld in paragraaf 1 uitbetaald aan de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren vóór 1 maart 2018.

Het voorschot bedoeld in het eerste lid bedraagt, per dienst voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren, 90% van het resultaat van de vermenigvuldiging van het bijkomende contingent toegekend door de gemiddelde geïndexeerde uurkost van de dienst van het jaar 2016.

De gemiddelde uurkost van de dienst komt overeen met het bedrag van de toelagen toegekend aan de dienst in 2016 krachtens de artikelen 341 tot 344 en artikel 349 van hetzelfde Wetboek, gedeeld door het aantal uren van contingent toegekend aan deze dienst in 2016. HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 106.De "Société wallonne de crédit social" wordt aangewezen als afgevaardigde van het Waalse Gewest voor de uitvoering en het financieel beheer van de "lening jongeren", dat bij het besluit van de Regering van 20 juli 2000 wordt georganiseerd. Haar tegemoetkomingen ten gunste van de kredietinstellingen worden gesubsidieerd door de Minister van Huisvesting.

Art. 107.De Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer kan de vastleggingskredieten in de luchthavensector die betrekking hebben op kapitaalinbrengen en die toegestaan zijn door de Waalse Regering, beperken tot de bedragen die effectief volgestort worden tijdens het lopende boekjaar.

Art. 108.In het kader van het herstructureringsplan van de openbare huisvestingsmaatschappijen, mag de Regering overgaan tot de herschikking van de schulden van de maatschappijen.

Art. 109.In het kader van de herstructurering van de sociale kredietloketten, kan de Waalse Regering de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet belasten met een tegemoetkoming voor het dekken van de fiscale gevolgen van de overdrachten van de portefeuille van de hypothecaire vorderingen.

Art. 110.Het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (het Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen) mag renteloze leningen toekennen in het kader van het beheer van de bepalingen bedoeld bij het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan.

Art. 111.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen aan de " Société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA) " (Waalse beheers- en participatiemaatschappij) voor de dekking van de vastleggingen in verband met het verkrijgen of de waarborg van kredietlijnen voor een bedrag van hoogstens 30 miljoen euro, in het kader van herstructureringsverrichtingen in de bedrijfssector. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 112.De Waalse Regering wordt gemachtigd om het beroep op de lening te bepalen in toepassing van de modaliteiten van het beheerscontract dat tussen de Waalse Regering en het Fonds van de Huisvesting van de kroostrijke gezinnen van Wallonië is gesloten. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 120.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2011 door het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 113.§ 1. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2018 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij Belfius Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 297.472.000 euro niet overschrijden.

Art. 114.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen of roulerende fondsen in land- en tuinbouw in het kader van het Fonds voor Landbouwinvestering en van de steun voor investeringen in de landbouwsector, voor een totaalbedrag van 99.103.000 euro.

Art. 115.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO)" ten belope van maximum 350 miljoen euro.

Art. 116.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 380.000.000 euro om de uitgaven te dekken die gedaan zijn namens het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EOFGL), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Deze financiële middelen worden gemobiliseerd in functie van de behoeften van de instelling van het Waalse Gewest die erom gemachtigd is die uitgaven te betalen, de door de Europese Commissie betaalde voorschotten en de met die financiële middelen gedane uitgaven. De penningmeester, de ontvanger en de boekhouder van het betaalorgaan van Wallonië worden aangewezen door de Minister van Landbouw en vervullen hun taken mits inachtneming van de Europese wetgeving terzake.

Voor de uitvoering van de maatregel betreffende de distributie van fruit en groenten in de scholen tot het schooljaar 2016-2017 inbegrepen, wordt het betaalorgaan ertoe gemachtigd om voorschotten te betalen aan de scholen die blijk geven van hun deelname aan het Programma distributie van fruit en groenten in de scholen. Deze steunmaatregel wordt ter hoogte van 75% medegefinancierd door de Europese Commissie. Het deel betreffende de lidstaat wordt, wat betreft Wallonië, door het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest medegefinancierd. Het voorschot stemt overeen met dit gewestelijk deel. Bij de betaling van het saldo aan de scholen, wordt het voorschot teruggevorderd via de stortingen van het deel van de medefinanciering van deze entiteiten op de bankrekening van het betaalorgaan.

Voor de uitvoering van de deelname van het Waalse Gewest tijdens het schooljaar 2016-2017 inbegrepen, in de steun aan de consumptie van zuivelproducten in de scholen die door de Franse en Duitse Gemeenschap worden beheerd en erkend, en voor wat betreft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, ook in scholen die door het Vlaamse Gewest worden beheerd en erkend, wordt het betaalorgaan ertoe gemachtigd om het gewestelijk aandeel van de maatregel medegefinancierd door het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest te prefinancieren.

Vanaf het schooljaar 2017-2018, bestaat het Europees programma in scholen uit een steunprogramma dat door de Europese Commissie wordt medegefinancierd Dit programma is bestemd voor onderwijsinstellingen die door de Franse of Duitse Gemeenschap worden ingericht of gesubsidieerd, en gelegen op het grondgebied van het Waalse Gewest. De Europese begroting zal hoofdzakelijk worden bestemd voor deze uitgaven. Wallonië zal minstens de btw van deze uitgaven ten laste nemen. Het betaalorgaan wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de btw te prefinancieren en, in voorkomend geval, het gewestelijke deel van de steun.

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 117.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de financieringen van de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij), in verband met openbaar vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties met interest, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling, en dit tot 25.000.000 euro.

Art. 118.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de Psychiatrische ziekenhuizen (CHP) "des marronniers" aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 2.000.000 euro.

Art. 119.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, en in het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 240.000.000 euro.

Art. 120.In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de gewestelijke waarborg toe te kennen voor de leningen die door de niet-commerciële rustoorden aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 33.845.341 euro.

Art. 121.Mits de hypotheek op de wijk "Gailly" wordt behouden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd het saldo van de waarborg van het Waalse Gewest niet te doen uitvoeren zolang de door de Vereniging tussen het OCMW en het "I.O.S." aangekochte gebouwen voor medisch-sociale of maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Art. 122.In het kader van het project dat tijdens het jaar 2003 is aangesneden inzake leningen op het gebied van sociaal krediet, wordt de Minister van Gezondheid, Sociale actie en Gelijke kansen ertoe gemachtigd om de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen tot een maximaal bedrag van 800.000 euro.

Art. 123.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gane leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 130.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 124.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gane leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de Waalse Huisvestingsmaatschappij. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 231.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 125.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de door de "Sowaer" of de door de "ECETIA" aangegane leningen in het kader van de consolidering van de door ECETIA aangegane schuld om aan haar verplichtingen te voldoen ten opzichte van de "SOWAER" zoals bepaald in het aanhangsel bij de overeenkomst van 30 december 1999 tussen het Waalse Gewest en Ecetia en dit, binnen de perken van de opdracht die haar is toevertrouwd in het kader ervan.

Voor het begrotingsjaar 2018 zal de gewestelijke waarborg betrekking hebben op een bedrag van maximum 216 miljoen €.

Art. 126.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne des aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens) voor de uitvoering in 2018 van de investeringsprogramma's goedgekeurd door de Waalse Regering ten belope van maximum 37 miljoen euro.

De leningen van de SOWAER zullen de vorm kunnen aannemen van gewone bankleningen, obligatieleningen, privé-leningen of van uitgiften van thesauriebewijzen.

De Waalse Regering wordt er bovendien toe gemachtigd de gewestelijke waarborg toe te kennen voor rente-swaptransacties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen in de wisselkoers voor de leningen 2018, ten belope van 37 miljoen euro.

Art. 127.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest te verlenen voor de leningen van SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen voor het jaar 2018 voor een maximum bedrag van 37.000.000 €.

De Waalse Regering wordt er tevens toe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor rente-swaptransacties alsook voor de transacties voor de dekking van het renteschommelingsrisico van SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen voor een bedrag van 37 miljoen €. HOOFDSTUK IV. - Toekenning van voorschotten

Art. 128.De Minister-President en de Leden van de Waalse Regering mogen voorschotten toekennen op de tegemoetkomingen van het Gewest in de uitgaven voor werken voor zuivering van afvalwater en ruilverkaveling.

Deze voorschotten mogen niet hoger zijn dan : a) 30 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 1.239.467 euro; b) 25 % van het bedrag van de gegunde opdrachten tussen 1.239.467 en 4.957.870 euro; c) 20 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 4.957.870 euro.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het Gewest, dat bepaald wordt bij de aanwijzing van de aannemer, dient als referentie voor de berekening van het voorschot.

Deze som zal aan de rechthebbende instelling worden gestort wanneer de administratie het bevel tot aanvang der werken heeft verkregen.

Art. 129.De Minister van Begroting kan de Thesaurie ertoe machtigen de bedragen, zoals bepaald in het protocolakkoord gesloten door het Gewest en de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare maatschappij voor waterbeheer), ten laste van basisallocatie 01.03, programma 13 van organisatie-afdeling 15, met voorschotten te storten binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 130.De Waalse Regering is ertoe gemachtigd kapitaalinbreng te doen bij de de SPGE (openbare maatschappij voor waterbeheer), namelijk om de investeringen te bevorderen, de schuldenlast te beperken en de uitvoering van gemachtigde opdrachten toe te laten. HOOFDSTUK V. - Schuldenlast

Art. 131.In afwijking van artikel 26, 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden kunnen de vastleggingskredieten van programma's 05, 07, 09 en 11 van organisatieafdeling 12, ongeacht het bedrag, worden overgedragen door de Minister van Begroting.

Art. 132.De Minister van Begroting kan de Thesaurie machtigen om de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van programma's 05, 07, 09 en 11 van organisatieafdeling 12 met voorschotten te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten, mits latere regularisatie. HOOFDSTUK VI. - Bijzondere afdeling

Art. 133.De bepalingen van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden zijn niet van toepassing tijdens 2018 op de fondsen waarvan sprake onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 134.Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.02 (EOGFL), 60.02A.05 (ESF) en 60.02.A.03 (FIOV), 60.02.A.06 (LIFE) en 60.02.A.07 (RTE-T Waterwegen) van afdeling 10 van Titel IV. HOOFDSTUK VII. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 135.In het opschrift van het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals Agentschap voor lucht en klimaat) als dienst met afzonderlijk beheer worden de woorden "als dienst met afzonderlijk beheer" opgeheven.

Art. 136.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 53.744.000 euro voor de ontvangsten en 129.765.000 euro voor de uitgaven.

Art. 137.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 42.884.000 euro voor de ontvangsten en 42.884.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK VIII. - Instellingen

Art. 138.De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 69.397.000 euro voor de ontvangsten en 68.947.000 euro voor de uitgaven.

Art. 139.De bij dit decreet gevoegde begroting van "l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Kwaliteitslandbouw) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.288.000 euro voor de ontvangsten en 9.438.000 euro voor de uitgaven.

Art. 140.De bij dit decreet gevoegde werkingsbegroting van het "Centre régional d'aide aux communes (CRAC)" (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 5.245.000 euro voor de ontvangsten en 5.245.000 euro voor de uitgaven.

Art. 141.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 27.227.000 euro voor de ontvangsten en 27.227.000 euro voor de uitgaven.

Art. 142.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 34.177.000 euro voor de ontvangsten en 34.177.000 euro voor de uitgaven.

Art. 143.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, prospectief onderzoek en statistiek) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.242.000 euro voor de ontvangsten en 7.123.000 euro voor de uitgaven.

Art. 144.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-generaal voor Toerisme) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 63.030.000 euro voor de ontvangsten en 63.030.000 euro voor de uitgaven.

Art. 145.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 19.960.000 euro voor de ontvangsten en 19.960.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK IX. - Diverse bepalingen

Art. 146.In het specifieke kader van de impulsfondsen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om het subsidiëringspercentage op 90% te brengen voor het geheel van de projecten die betaald worden zowel door het economisch impulsfonds ten gunste van reconversiegebieden of van bijzonder benadeelde gebieden als door het impulsfonds voor de landelijke economische ontwikkeling.

Art. 147.De besluiten van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot organisatie van de inning van de verplichte bijdragen per producten of groepen producten, genomen ter uitvoering van artikel 24 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, worden gevalideerd vanaf de bekendmaking van dit decreet en blijven toepasselijk op het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit)."

Art. 148.In artikel 24 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, worden de woorden « 31 december 2007 » vervangen door de woorden « 31 december 2018 ».

In artikel D.418, 8°, van het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek, worden de woorden "31 december 2015" vervangen door de woorden "31 december 2018".

Art. 149.Overeenkomstig artikel 46 van de wet van 22 juli 1970 houdende de wettelijke herverkaveling van landbouwgoederen zijn de saldo's van de rekeningen van de ontbonden ruilverkavelingscomités ten laste van basisallocatie 85.02 van programma 15.12 - Beheer van het landelijk gebied, van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 150.Overeenkomstig artikel 3 van het programmadecreet van 10 december 2009 houdende verschillende maatregelen betreffende de wegenisretributie, de bezoldiging van de gewestelijke garantie, de dotaties en subsidies aan bepaalde instellingen onder beheerscontract, en een pilootproject inzake trekkingsrecht, ten gunste van de gemeenten, voor de investeringssubsidies betreffende de onderhoudswerken van de wegen en overeenkomstig artikel 14 van het programmadecreet van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, administratieve vereenvoudiging, begroting en vorming voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, worden de bedragen van de dotaties en subsidies, voor 2018, waarover elke rechtspersoon onder beheerscontract met het Waalse Gewest beschikt, vastgesteld overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel.

Art. 151.De subsidies met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst waarover de beheersmaatschappijen van de luchthavens van Luik en Charleroi beschikken krachtens de concessieovereenkomsten gesloten respectievelijk op 4 januari 1991 en 9 juli 1991, alsook krachtens hun opeenvolgende aanhangsels, worden vastgelegd overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel, niettegenstaande elke andersluidende bepaling in voornoemde overeenkomsten.

De clausules van de concessiecontracten tot vastlegging van de bedragen en tot bepaling van de aanpassingsregels van de subsidies toegekend aan de in voornoemd lid bedoelde rechtspersonen, worden opgeschort.

Art. 152.De subsidies, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, 1° tot 4°, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, voor zover ze de vorm niet innemen van subsidies zoals bepaald krachtens het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden vereffend, voor 2018, volgens de volgende modaliteiten: 1° een voorschot dat overeenstemt met 75% van het toegekend jaarlijks totaalbedrag, wordt door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) gestort in de loop van het eerste kwartaal 2018 op grond van een schuldvordering;2° het saldo van 25% van het jaarlijkse totaalbedrag van de subsidie, wordt gestort in de loop van 2019 naargelang van het bedrag van de schuldvordering, van het activiteitenverslag, met inbegrip van de verwezelijking van de doelstellingen van het jaarlijkse actieplan, en van de bewijsstukken. Als de documenten bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, niet worden overgemaakt, wordt artikel 14 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, toegepast.

De indexering bedoeld in het vijfde lid van voornoemd artikel 13 is niet van toepassing voor 2018.

De bijkomende subsidie, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, 5°, van hetzelfde decreet, wordt bestemd in 2018 voor de dekking van de tegemoetkoming bedoeld door de sociale partners in het kader van de overeenkomsten voor de Waalse privé non profit sector. Deze subsidie wordt uitbetaald, op grond van de bewijsstukken die hem worden overgemaakt.

Art. 153.In artikel 18 van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, worden de woorden "31 december 2014" vervangen door de woorden "31 december 2018".

Art. 154.In artikel 19, van hetzelfde decreet, worden de woorden "vijf jaar" vervangen door de woorden "negen jaar".

Art. 155.In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "vijf jaar" vervangen door de woorden "negen jaar".

Art. 156.In artikel 20, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "zes jaar".

Art. 157.§ 1. In onderafdeling 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van de begroting van financiële middelen van de ziekenhuizen, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 tot opheffing en wijziging van sommige bepalingen betreffende de subsidiëring van de ziekenhuisinvesteringen, genomen ter uitvoering van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, in artikel 31, § 3, 1°, eerste lid, wordt het bedrag « 148.736,11 EUR » vervangen door het bedrag « 125.823,85 EUR ». § 2. Paragraaf 1 van dit artikel treedt in werking op 1 juli 2016.

Art. 158.De Regering wordt ertoe gemachtigd, voor elk investeringsprogramma genomen bij toepassing van artikel 405 van deel II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, om af te wijken van de betalingsmodaliteiten bedoeld in artikel 1418 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

In voorkomend geval bepaalt de Regering, in het kader van het betrokken investeringsprogramma, het betalingsritme van de subsidies.

Art. 159.In artikel 5, § 1,van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, gewijzigd bij het decreet van 6 november 2008, worden de woorden « op 31 december 2016 » ingevoegd tussen de woorden « door de vormingsoperatoren die de Waalse Regering » en het woord « erkent ».

Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 6.De oorspronkelijk erkenning wordt verleend voor een periode van 1 jaar. De hernieuwing van de erkenning wordt voor drie jaar toegekend, mits een positief evaluatieverslag uitgevoerd door de administratie.

Het evaluatieverslag heeft betrekking op het administratief en financieel beheer alsook op het beheer inzake de menselijke hulpkrachten door de administratie en de analyse van de pedagogische kwaliteit van de opleidingen door de pedagogische deskundige bedoeld in artikel 7, § 3, 5°.

De inhoud van het evaluatieverslag kan nader bepaald worden door de Waalse Regering. Zij bepaalt de procedure, de modaliteiten en de voorwaarden betreffende de erkenning en de hernieuwing van de erkenning van de vormingsoperatoren.".

Art. 160.Artikel 7 van het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen, gewijzigd bij het decreet van 28 november 2013, wordt vervangen door wat volgt : « Art.7. Na afloop van de oorspronkelijke erkenningsperiode van drie jaar, kan de erkenning worden verlengd voor hernieuwbare periodes van zes jaar. ».

Art. 161.Artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling ) (afgekort "S.A.A.C.E") wordt vervangen door wat volgt : - in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt b) opgeheven.

Het eerste lid van artikel 7 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling ) (afgekort "S.A.A.C.E") wordt vervangen door wat volgt : "De hernieuwing van de erkenning alsook de toekenning van toelagen worden verleend door de Waalse Regering, volgens de procedure en de modaliteiten die zij bepaalt.".

Art. 162.In afwijking van artikel 28 van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, kunnen de werkgevers die, tot 30 juni 2017, voor hun activiteiten als erkend centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling krachtens het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, in aanmerking zijn gekomen voor steun ter bevordering van tewerkstelling toegekend bij of krachtens voornoemd decreet van 25 april 2002, voor de andere activiteiten dan die erkend krachtens voornoemd decreet van 10 juli 2013, in aanmerking komen voor steun ter bevordering van tewerkstelling toegekend bij of krachtens voornoemd decreet van 25 april 2002 voor de tewerkstelling van werknemers met hoogstens een halftijdse arbeidsovereenkomst.

Art. 163.In artikel 15 van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het tweede lid van paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: De Regering deelt de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het aantal punten mee dat ze zullen krijgen vanaf 1 januari 2018 overeenkomstig de punten die ze kregen in 2010."; b) in paragraaf 4 worden een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : "De werkgevers komen in aanmerking voor de tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, 3°, op grond van een beslissing tot toekenning met bepaalde duur waarvan de vervaldatum op 31 december 2018 wordt bepaald, behalve wat betreft de werkgevers bedoeld bij het Marshall Plan 4.0. die in aanmerking komen voor een beslissing tot toekenning voor bepaalde duur waarvan de vervaldatum op 31 deceember 2019 wordt bepaald onder voorbehoud van een wijziging of opheffing van dit decreet.".

Art. 164.Artikel 23 van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs wordt vervangen als volgt: "

Art. 23.De werkgevers komen in aanmerking voor de tegemoetkoming op grond van een beslissing tot toekenning met bepaalde duur waarvan de vervaldatum op 31 december 2018 wordt bepaald, behalve wat betreft de werkgevers bedoeld bij het Marshall Plan 4.0. die in aanmerking komen voor een beslissing tot toekenning voor bepaalde duur waarvan de vervaldatum op 31 deceember 2019 wordt bepaald onder voorbehoud van een wijziging of opheffing van dit decreet.".

Art. 165.Artikel 7 van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract wordt vervangen als volgt: "

Art. 7.De Regering kan, volgens de modaliteiten die zij bepaalt, de "FOREm" belasten met een begeleiding van de werkzoekende, vóór en na de duur van de toekenning van de werkuitkering bedoeld in artikel 3.".

Art. 166.In het zesde lid van artikel 116 van het programmadecreet van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken, worden de woorden « 80% » vervangen door « 100% ».

Art. 167.Bij wijze van overgangsmaatregel worden, in 2018, de volgende bepalingen van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden opgeschort: - de artikelen 7, 1°, b, 8, 26, § 1, 3° en 29, § 5, 2°, in de zin dat ze voorzien in niet-limitatieve vereffeningskredieten ; - de bepalingen betreffende de boekhoudkundige registratie van de juridische verbintenis die met name voortvloeien uit de artikelen 22 en 24; - de bepalingen bedoeld in het tweede lid van artikel 25; - de bepalingen van: * de artikelen 30, 32, §§ 1, 3 en 4, 34, 35, 36 en 38, § 3, betreffende de algemene boekhouding; * de artikelen 43 en 45 betreffende de algemene rekening; * artikel 61 betreffende de toekenning van toelagen en prijzen voor wat betreft de bepalingen in verband met de toekenning van toelagen ;

In afwijking van de artikelen 41 en 42 van het decreet van 15 december 2011, moet de algemene rekening overigens worden opgemaakt en overgemaakt aan het Rekenhof door de Regering voor 30 juni van het afgelopen begrotings- en boekjaar.

Ze bevat: 1° de rekening van uitvoering van de begroting, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 28 en 29 van bedoeld decreet, met uitzondering van de bepalingen van artikel 28, § 2, 2° en 4°, die voorlopig worden opgeschort;2° de rekening voor de variaties van het patrimonium, samen met de balans opgesteld op 31 december. De rekening voor de variaties van het patrimonium zet de wijzigingen in de activa en passiva uiteen. De vermogensgoederen worden er opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde; 3° de rekening van de thesaurie, opgesteld op grond van de jaarlijkse beheersrekeningen van de penningmeesters. De rekening van de thesaurie zet de thesauriebewegingen uiteen die voortvloeien uit begrotingsverrichtingen, financieringsgerelateerde verrichtingen, alsook uit verrichtingen inzake fondsenbeheer van derden.

De vermelde bedragen zijn de bedragen vastgesteld op 31 december van het afgelopen boekhoudkundig en begrotingsjaar.

In afwijking van artikel 44 van het decreet van 15 december 2011, in de loop van de maand oktober die volgt op het einde van het afgelopen boekhoudkundig- en begrotingsjaar: 1° maakt het Rekenhof de algemene rekening en de opmerkingen aan het Parlement over;2° dient de Regering in het Parlement het ontwerp van decreet in, houdende eindregeling van de begroting. Ten slotte blijven de bepalingen betreffende de controle op de aanwending van de subsidies bij wijze van overgangsmaatregel onderworpen aan de bepalingen van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Art. 168.In afwijking van artikel 21, § 3, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de bedragen die, in 2017, niet kunnen worden betaald in handen van de de schuldeiser wegens beslag onder derden, verzet, overdracht of een delegatie ten laste van de schuldvorderingen van het Waalse Gewest of elk ander juridisch of administratief beletsel dat behoorlijk wordt genotificeerd of tegenstelbaar wordt gemaakt, gestort aan de rekenplichtige van de geschillen of aan de rekenplichtige van de liggende gelden, volgens de in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 geldende modaliteiten.

Art. 169.In geval van ontoereikende kredieten op de basisallocaties die voor de bezoldiging van het personeel en voor de daarmee verbonden subsidies dienen, kan de betaling uitgevoerd worden door middel van geldvoorschotten en in de boekhouding geregulariseerd worden.

Art. 170.De leden van de Regering worden ertoe gemachtigd om prijzen toe te kennen.

Art. 171.Op grond van een behoorlijk gemotiveerde aanvraag van de Gemeenteraad, kan een gemeente een aanvraag indienen tot opheffing van de omtrek van een erkende verrichting van stadsvernieuwing op haar grondgebied.

Na raadpleging van de Gewestelijke commissie, die haar advies binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het dossier formuleert, zoniet wordt het geacht gunstig te zijn - van 16 juli tot 15 augustus wordt de termijn opgeschort-, en op grond van het advies uitgebracht door de administratie, kan de Waalse Regering het erkenningsbesluit van deze verrichting van stadsvernieuwing opheffen.

Bij opheffing vóór de periode van vijftien jaar bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2813 betreffende de toekenning van toelagen door het Waalse Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties en met inachtneming van de in dit artikel 5, tweede lid, bepaalde maximale duur van vijftien jaar beschikt de gemeente over twee jaar om de ontwerpen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een subsidiëringsbesluit, uit te voeren en om de documenten die de uitbetaling van de desbetreffende subsidies mogelijk maken, in te dienen. Zoniet kan de gemeente niet meer aanspraak maken op de subsidies.

Na afloop van de hierbovenvermelde periode van vijftien jaar, kan de gemeente niet meer aanspraak maken op de subsidies waarvoor ze vóór die vervaldatum de documenten die de uitbetaling van de desbetreffende subsidies mogelijk maken, niet ingediend heeft.

Art. 172.Artikel R.419, § 1, van het Waterwetboek wordt aangevuld als volgt: "12° De financiering van internationale ontwikkelingsprojecten voor de toegang tot water of de sanering van afvalwater in derdewereldlanden, alsook van de projecten met betrekking tot de strijd tegen de klimaatopwarming overeenkomstig de modaliteiten die collegiaal worden vastgesteld door de Minister-President belast met de internationale betrekkingen en de Minister van Leefmilieu".

Art. 173.De uitwerking van de artikelen 453 tot 456 van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2008 betreffende de toekenning van subsidies voor handelingen en werken in herin te richten locaties wordt behouden voor wat betreft de voorwaarden voor de toekenning van subsidies, de procedure voor de toekenning van subsidies, de berekeningsgrondslag, het percentage, de procedure voor de uitbetaling en de terugvordering van subsidie tot de definitieve oplevering van de handelingen en werken ten opzichte van de inrichtingen opgenomen door de Regering in de alternatieve financieringsplannen SOWAFINAL vóór de inwerkingtreding van het decreet van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 174.Wijzigingsbepaling van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling waarvan de inwerkingtreding op 1 juni 2017 wordt bepaald.

In artikel D.IV.9, eerste lid, punt 1°, van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling, worden de woorden " vóór de inwerkingtreding van het gewestplan " ingevoegd tussen de woorden " tussen twee opgetrokken woningen " en de woorden " of tussen een woning die is opgetrokken ".

Art. 175.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel en van de uitvoeringsbepalingen ervan, dient te worden verstaan onder: 1° PPS-overeenkomst : de overeenkomst gesloten tussen de " SOFICO " als opdrachtgever, waarbij de dienstverlener de voorzieningen inzake openbare verlichting van het structurerend netwerk van het Waalse Gewest moet ontwerpen, moderniseren, financieren, beheren, onderhouden en ter beschikking stellen van de " SOFICO ", in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 24 april 2014, 11 juni 2015, 24 maart 2016 en 23 februari 2017 ;2° dienstverlener : de privé-dienstverlener met wie de PPS-overeenkomst is gesloten ;3° SOFICO : de " Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures " (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren);4° en Gewest : het Waalse Gewest. De Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen onder de vorm van een borgsom in de zin van de artikelen 2011 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de voorwaarden en modaliteiten contractueel worden bepaald, om de betaling door de " SOFICO " van alle door laatstgenoemde verschuldigde bedragen, aan de dienstverlener te betalen, te waarborgen overeenkomstig de PPP-overeenkomst met betrekking tot de voorzieningen inzake openbare verlichting van het structurerend netwerk van het Gewest.

Art. 176.§ 1. Artikel 37 van het programmadecreet van 21 december 2016 met betrekking tot verschillende maatregelen betreffende de begroting wordt opgeheven. § 2. In artikel D.V.13 van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidend als volgt: « § 2bis. De Regering kan een maximum bedrag voor de toelage toegekend krachtens paragraaf 2 bepalen en de toekenningsprocedure van deze toelage omschrijven. ».

Art. 177.Artikel 6, tweede lid, van het decreet van 1 april 1999 houdende oprichting van de publiekrechtelijke N.V. " SARSI " wordt gewijzigd als volgt: "Het kadastrale inkomen van de goederen van de vennootschap wordt vrijgesteld van de onroerende voorheffing voor zover die goederen zelf onproduktief zijn of het voorwerp uitmaken van een herbestemming.".

Art. 178.Overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid, wordt binnen de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, een Begrotingsfonds opgericht voor het beheer van het woud van Saint-Michel-Freyr.

Aan het Fonds worden toegekend : 1. de opbrengst van de verkoop van kappingen en sprokkelhout van het woud van Saint-Michel-Freyr ;2. de opbrengst van de verkoop van wildbraad en bijdragen van de genodigden op de Koninklijke Jachten op de locatie van het woud van Saint-Michel-Freyr ;3. elk ander product in verband met het beheer van het woud van Saint-Michel-Freyr. De kredieten bestemd voor het Fonds dienen voor de financiering van de uitgaven gebonden aan het beheer van het woud van Saint-Michel-Freyr.

De Minister van Natuur stelt elk jaar de Regering in kennis van een verslag over het beheer van het Fonds.

Art. 179.In artikel 2 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - Punt 4° wordt aangevuld met de woorden "die ermee instemt"; - punt 10° wordt vervangen als volgt: « 10° « Fonds » : het Begrotingsfonds ten gunste van het visserij- en hengelbeheersplan in Wallonië;".

Art. 180.In artikel 10, § 1, van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - in punt 9°, wordt het woord "voor" opgeheven; - in punt 10° worden de woorden "voor verkoop" opgeheven.

Art. 181.In het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, wordt de titel van afdeling 2 van hoofdstuk IV vervangen als volgt: "Begrotingsfonds ten gunste van het visserij- en hengelbeheersplan in Wallonië".

Art. 182.Artikel 18 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, wordt vervangen als volgt: "

Art. 18.Overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid, wordt binnen de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, een Begrotingsfonds opgericht ten gunste van het visserij- en hengelbeheersplan in Wallonië" Het Fonds dient om een beleid van visserij- en hengelbeheersplan te voeren dat overeenstemt met de doelstellingen vermeld in artikel 1, derde lid, en met de modaliteiten bedoeld in deze afdeling.".

Art. 183.Artikel 19 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, wordt vervangen als volgt: "

Art. 19.Aan het Fonds worden toegekend : 1° de ontvangsten van de verkoop van visdocumenten;2° de administratieve boetes en transacties die verschuldigd zijn ten gevolge van de niet naleving van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten;3° de eventuele financiële compensaties opgelegd door de de milieuvergunningen en de globale vergunningen verleend aan de exploitanten van hydro-elektrische centrales;4° de vergoedingen verkregen door het Gewest voor een schadeloosstelling ten gevolge van een waterverontreiniging die een vissterfte met zich heeft meegebracht;5° de ontvangsten van de exploitatie van domaniale visteelt; 6° de huurinkomsten van de visrechten toebehorend aan het Waalse Gewest.".

Art. 184.Artikel 20 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren wordt vervangen als volgt: "

Art. 20.De kredieten bestemd voor het Fonds dienen voor de financiering van: 1° acties voor het onderhoud, de inrichting of het herstel van het aquatisch milieu, de biodiversiteit en de plaatsen waar het vissen toegelaten is;2° uitzettingsacties;3° bestrijdingsacties tegen de vervuiling en allerlei beschadigingen;4° acties ter bevordering van de visserij;5° acties voor de sensibilisering en de opvoeding inzake visserij, vispatrimonium en aquatische milieus;6° de werking van de erkende hengelfederaties, de erkende vissersscholen en de coördinerende hengelvereniging. Onder de acties vermeld in het eerste lid, 1° tot 5°, dienen de kredieten bestemd voor het Fonds om bij voorrang de acties te financieren die aansluiten op het visserij- en hengelbeheersplan van onderstroomgebied aangenomen door de Regering overeenkomstig artikel 27 De kredieten bestemd voor het Fonds mogen niet besteed worden aan de financiering van de tenuitvoerlegging van de verplichtingen van de beheerders van de waterlopen, behoudens andersluidend advies van het Beheerscomité bedoeld in artikel 22.

Art. 185.Artikel 21 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren wordt vervangen als volgt: "

Art. 21.De Minister stelt elk jaar de Regering in kennis van een verslag over de ontvangsten toegekend aan het Fonds en over het gebruik van de kredieten van het Fonds tijdens het afgelopen jaar.".

Art. 186.In artikel 22 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "De Regering of diens afgevaardigde wordt bijgestaan door" vervangen door de woorden "Er wordt een beheerscomité opgericht samengesteld uit"; - er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidend als volgt : " § 2/1. Er wordt binnen het beheerscomité een Begrotingscommissie opgericht dat in de loop van het jaar moet zorgen voor een regelmatige opvolging van de uitvoering van de begroting van het Fonds en voor het volgend jaar een voorstel van jaarlijks programma van uitgaven van het Fonds moet voorbereiden dat aan het beheerscomité moet worden voorgelegd. De Inspectie van Financiën wordt uitgenodigd op de vergaderingen van deze Begrotingscommissie."; - paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2/2. Behalve de opdrachten die hem door artikel 27 en 31worden toevertrouwd, is het Beheerscomité ermee belast om aan de Minister een jaarlijks programma van de uitgaven van het Fonds voor te stellen dat overeenstemt met de doelstellingen bepaald in artikel 20, § 1.".

Art. 187.In artikel 23 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, wordt paragraaf 1 opgeheven.

Art. 188.In artikel 31, § 4, van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De Regering bepaalt, na advies van het Beheerscomité, de toekenningsmodaliteiten van de subsidies ten laste van het Fonds en toegekend aan de erkende vissersscholen.".

Art. 189.In artikel 35, § 1, van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, worden, in het tweede lid, de woorden "wanneer de Rechter de verbeurdverklaring van deze voorwerpen overeenkomstig het eerste lid uitspreekt" opgeheven.

Art. 190.Artikel 38 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, wordt vervangen als volgt: "

Art. 38.Op 1 januari 2018 wordt de instelling van algemeen nut "Fonds piscicole et halieutique de Wallonie" (Waalse Visserij- en hengelfonds) bedoeld in artikel 18 ontbonden.

Het financieel vermogen van het "Fonds piscicole et halieutique de Wallonie" op 31 december 2017 worden gestort in het Begrotingsfonds ten gunste van het visserij- en hengelbeheersplan in Wallonië.

De rechten en verplichtingen in handen van het "Fonds piscicole et halieutique de Wallonie" worden overgedragen aan het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst.".

Art. 191.In artikel D.170 van Boek I van het Milieuwetboek, ingevoegd bij het decreet van 5 juni 2008 en voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 12 december 2014, wordt paragraaf 3 aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Afwijkingshalve worden de administratieve boetes die opgelegd worden en de transacties die gesloten worden in geval van overtreding van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren gestort op het Begrotingsfonds ten gunste van het visserij- en hengelbeheersplan in Wallonië.".

Art. 192.Artikel 95.D van het Waals Toerismewetboek wordt vervangen door wat volgt: "Art. 95.D. Voor het kalenderjaren 2017 en 2018 wordt het bedrag van de subsidie bedoeld in artikel 68.D, tweede lid, elk kwartaal toegekend. Onverminderd artikel 85.D, wanneer op het einde van een kwartaal, de "maison du tourisme" de voorwaarde bedoeld in artikel 34.D, 7°, niet naleeft, ontvangt ze maar 50% van de driemaandelijkse subsidie.".

Art. 193.In artikel 393 van het besluit van de Waalse Regering betreffende het Waals Toerismewetboek, wordt een 16° bis ingevoegd, luidend als volgt: "16° bis het optrekken van mobiele kampeerverblijven erkend als ongewone woningen, waarbij het in aanmerking komend bedrag voor dat werk maximum 7.500 euro per mobiel kampeerverblijf bedraagt, met een minimum van drie mobiele kampeerverblijven;".

Art. 194.Paragraaf 1 van artikel 402/1.D van het Waals Toerismewetboek wordt vervangen door wat volgt: « § 1. De Regering spreekt zich uit, mits advies van de Raad voor Toerisme, over de erkenning van het ongewoon karakter van een toeristisch logies volgens de procedure die zij bepaalt.

Een toeristisch logies wordt beschouwd als ongewoon als hij kenmerken vertoont die ingaan tegen het gemeenschappelijk gebruik, onverwacht en ongewoon, namelijk ten opzichte van zijn architectuur, van zijn oneigenlijk gebruik, van de originaliteit van zijn activiteiten en prestaties, van zijn unieke geografische ligging.

Het ongewone toeristische logies kan worden onderworpen aan de naleving van de voorwaarden betreffende : 1° de kenmerken van het gebouw en diens naaste omgeving zoals meer bepaald de ruimteindeling en de uitrusting ervan;2° de staat van onderhoud, gezondheid en schoonheid, het comfort en de veiligheid van het gebouw en diens naaste omgeving ;3° de expertise en het professionalisme van de beheerder van het toeristische logies. Wanneer de Regering zich heeft uitgesproken over het ongewoon karakter van het toeristisch logies, identificeert zij één van de categorieën bedoeld in artikel 1. D, 1°, 2°, 11°, 23°, 29°, 35° en 50°, waarmee het ongewone logies wordt gelijkgesteld.

Op voorstel van de Raad voor Toerisme kan de Minister bijkomende voorwaarden voorzien naast die voorzien in het tweede lid.".

Art. 195.Artikel 411.D, 3°, van het Waals Toerismewetboek wordt aangevuld met "of de erkenning van het ongewoon karakter van de toeristische logies overeenkomstig artikel 402/1.D". HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 196.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 13 december 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2017-2018. Stukken van het Waals Parlement, 942 (2017-2018) Nrs. 1 tot 9.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 13 december 2017.

Bespreking.

Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^