Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 27 februari 2018

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018200946
pub.
27/02/2018
prom.
19/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister-President, De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op het decreet van 12 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017070163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018070002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.18, programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 20 juli 2017 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma EFRO 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Efro 2014-2020;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Mons 2020, ville créative, culturelle et intelligente »;

Project : Wijk « Gare-Congrès »;

Operator : Stad Bergen;

Basisallocatie : 63.18.12;

Vastleggingskredieten : 5.960.617,09 EUR;

Vereffeningskredieten : 299.000 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 0331 6, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 5.961 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 299 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 12 van organisatieafdeling 13.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 12 van organisatieafdeling 13 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na de tweede aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

OK

VAK

OK

VAK

OK

OA 34 01.01.01

95.651

40.793

- 5.961

- 299

89.690

40.494

OA 13 63.18.12

15.941

2.456

+ 5.961

+ 299

21.902

2.755


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 19 december 2017.

W. BORSUS V. DE BUE

^