Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018030167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Minder microplastics in afspoelbare cosmetica en tandpasta Microplastics zijn slecht voor het milieu. Ze tasten vooral de oceanen en de biodiversiteit aan. Daarom sluiten de federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Mar Info en opmerkingen op www.gezondheid.belgie.be Informatie op basis van de wet van 21/12/1998 (a(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2017206443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2017 Koninklijk besluit van 25 december 2017 KROONORDE Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevrouw : RIBAS Y RIBAS, Maria-Cristina, adviseur bij het Departement VIAENE, Christ, attaché bij het Departement. Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroono(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2017206442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2017 Koninklijk besluit van 25 december 2017 Orde van Leopold II Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevrouwen : BEENAERTS, Margriet, attaché bij het De DELCROIX, Ann, attaché bij het Departement De heren : JEUSETTE, Marcel, attaché bij de Hulpka(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2017206444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2017 Koninklijk besluit van 25 december 2017 LEOPOLDSORDE Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer : LANTIN, Bernard, adviseur bij het Departement. Hij Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : Mevrouwen : BLOMME, Brigitte, tec(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018010120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt de heer Michel DERAEMAEKER aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone UKKEL/ WATERMAAL-BOSVOORDE/ OUDERGEM voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018010119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 19 december 2017, wordt de heer François PEETERS op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone BRUSSEL-HOOFDSTAD- Hij wordt gemachtigd de graad van eerste hoofdcommissaris van politie te dragen, gevolgd door de wo(...) type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 26/01/2018 numac 2018010173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 26/01/2018 numac 2018010199 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot beperking van de deelnemingsverwerving aan opeenvolgende trekkingen van de Lotto, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, tot de trekkingen die worden georganiseerd tot en met 23 mei 2018 type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018030252 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2018, zijn benoemd : - stagiair in de klasse A1 met de graad van referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, de heer Chevalier, A., master in de rechten, medewerker Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - stagiair in de graad van griffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van sommige leden Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018: Worden hernieuwd voor een termij - Mevr. Chris RENIERS, - De heren Jean-François TAMELLINI en Alphonse VANDERHAEGHE, in de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030221 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018, worden de cursus niveau A e type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018, worden de cursus niveau B e type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018, worden de cursus niveau B e type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018, Worden de cursus niveau B e type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018 is de SA TREDESOL, rue de l'Abbaye 25, te 7972 AUBECHI(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2017206873 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 130/2017 van 9 november 2017 Rolnummer : 6516 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 135, § 1, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200006 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2017 van 12 oktober 2017 Rolnummer 6540 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 39, 40 en 1056 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwettelijk Ho samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J(...) type arrest prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200007 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 120/2017 van 12 oktober 2017 Rolnummer 6562 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 40bis, § 2, 2°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 20/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030225 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 januari 2017 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen type decreet prom. 13/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018070002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon gesubsidieerd confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft verlengingsaanvragen voor groenestroomcertificaten en overige wijzigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 26/01/2018 numac 2018010290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere regionale en landelijke radio-omroeporganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030138 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de overheveling van provinciepersoneel vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies en enkele andere bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 17 j wordt mevrouw Pauline GILLAIN, te Ukkel, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, tot(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018010234 bron federale overheidsdienst financien Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2019 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedraagt voor het aanslag De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde Wetboek die volgens de voormelde co(...) type bericht prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018010336 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Evita NEEFS, Jef VAN GIEL en Hendrik KARSTEN, die allen wo Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 219.190/X-16.616. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200295 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 november 2017 in zake de procureur des Konings, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 december 2017, heeft de familierectba « Schenden artikel 1 van het decreet van 6 fructidor jaar II, dat op heden niet uitdrukkelijk is op(...) type bericht prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200322 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 januari 2018, heeft Michel Maus b Die zaak is ingeschreven onder nummer 6810 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200358 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 oktober 2017 in zake de Orde van Vlaamse balies en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 « 1. Schendt artikel 53quinquies W.BTW het artikel 22 van de gecoördineerde Grondwet, afzonderlijk (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018 is de NV Laboratorium ECCA, Ambachtsweg 3 te 9820 Merelbeke, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 december 20 Groep: 6 Methode : LE/LEM/7000/A Gebaseerd op : Polarisatie microscopie + dispersiekleuring v(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0417.178.093 MODE REUL Op 12/01/2018 werd het ondernemingsnummer 0417.178.093 afgeslo(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen

erratum

type erratum prom. 24/11/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010352 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 29/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030146 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn

document

type document prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché Budget en Beheercontrole (niveau A2) voor het Riziv. - Selectie-nummer : AFG17304 Solliciteren kan tot 08/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200224 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Voetbalcel (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : ANG17344 Solliciteren kan tot 12/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200490 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service Delivery Managers (niveau A2) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). - Selectienummer : ANG17346 Solliciteren kan tot 16/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200504 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Netwerkingenieurs (niveau A2) voor de FOD Binnenlandsezaken. - Selectienummer : AFG18003 Solliciteren kan tot 12/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT deskundigen - Systems & Helpdesk (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectie-nummer : ANG18007 Solliciteren kan tot 09/02/2018 via www.selor.b(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200510 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT deskundigen - Systems & Helpdesk (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer : AFG17214 Solliciteren kan tot 09/02/2018 via www.selor.be D(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018200363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een werkend lid en plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 16 januari 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018: - wordt aan d - wordt mevrouw Nathalie DIESBECQ, benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van voornoemde Hul(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018010273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector Standplaats : Antwerpen. Tien jaar veelzijdige beroepservaring in het diamantvak, alsook kennis (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018010175 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van **** . - Om zijn **** te helpen realiseren neemt de Hoge Raad twee **** voor het **** kader en drie **** voor het **** kader in dienst (graad adjunct-auditeur) CONTEXT VAN DE FUNCTIE **** ****(...) -- het voordragen van kandidaten in het kader van de benoeming en de aanwijzing van magistraten,

document

type document prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2017206526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 5 december 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in het worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier : 1. als ver(...) type document prom. -- pub. 26/01/2018 numac 2018010100 bron federale overheidsdienst justitie Toekenning van postboxen Verschillende jurisdicties van het gerechtsgebouw van Dendermonde gelegen Noordlaan 31 zullen onder de volgende nummers worden vermeld : Rechtbank van Koophandel Gent afdeling Dendermonde - Noordlaan 31/1 Vredegere Politierechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde - Noordlaan 31/3 Arbeidsauditoraat Gent af(...)
^