Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 december 2018
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 12 en 01 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203756
pub.
22/08/2019
prom.
11/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 12 en 01 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018


De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018070002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, artikel 12;

Gelet op het decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2018;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.01, programma 01, organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om het tekort aan kredieten op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 3 duizend EUR overgedragen van programma 12 naar programma 01 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 16 12.01.01

12

12

+ 3

+ 3

15

15

OA 16 31.04.12

17 805

20 020

- 3

- 3

17 802

20 017


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 december 2018.

A. GREOLI J.-L. CRUCKE V. DE BUE

^