Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 februari 2018

Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 12 december 2017 wordt de maatschappij "Imperial Aviation" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 12 december 2017 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de 1.4. 1.4. elke andere supervisiedienst voor of na de vlucht en elke andere door de gebruiker gevraa(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018200609
pub.
08/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 12 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 02/03/2018 numac 2018030273 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2016 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206816 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018030235 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling sluiten wordt de maatschappij "Imperial Aviation" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 12 december 2017 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te verlenen voor: 1.4. 1.4. elke andere supervisiedienst voor of na de vlucht en elke andere door de gebruiker gevraagde dienst; 5.4. 5.4. het vervoer van bemanning en passagiers tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw, alsmede het vervoer van bagage tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw; 10.1. 10.1. het organiseren en uitvoeren van het vervoer van passagiers, bemanning, bagage, vracht en post tussen verschillende stationsgebouwen op dezelfde luchthaven, maar met uitzondering van enig transport tussen het vliegtuig en enig ander punt binnen dezelfde luchthaven.

Bij ministerieel besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018200183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 8, 9 en 12 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 16 en de programma's 06 en 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - Jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018200949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 13, de programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02, 03 en 31 van organisatieafdeling 16, programma 12 van organisatieafdeling 17, de programma's 02, 03, 04, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031850 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten wordt de maatschappij "Zivair" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 21 december 2017 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te verlenen voor: 5. 5.dienstverlening bij baanoperaties : * 5.7. het vervoer, het inladen in en het uitladen uit het vliegtuig van voedsel en dranken; 6. 6.dienstverlening bij vliegtuigservicing : * 6.1. het schoonmaken van de buitenkant en de binnenkant van het vliegtuig, toilet- en waterservice; 11. 11.dienstverlening bij cateringsactiviteiten : * 11.3. het schoonmaken van het toebehoren; * 11.4. het voorbereiden en leveren van het materieel en de voedingsmiddelen.

Bij ministerieel besluit van 11 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203756 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 12 en 01 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak sluiten wordt de maatschappij « LGG Airlines Services » voor een termijn van tien jaar die ingaat op 11 december 2018 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te verlenen voor: 5. 5.dienstverlening bij baanoperaties : * 5.7. het vervoer, het inladen in en het uitladen uit het vliegtuig van voedsel en dranken; 11. 11.dienstverlening bij cateringsactiviteiten : * 11.1. de contacten met de leveranciers en de administratieve verwerking; * 11.2. het opslaan van voedsel, dranken en de voor het bereiden hiervan benodigde hulpmiddelen; * 11.3. het schoonmaken van het toebehoren; * 11.4. het voorbereiden en leveren van het materieel en de voedingsmiddelen.

^