Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 december 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de algemene uurtarieven vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 houdende de vastlegging van de uurtarieven voor bijkomende buitengewone prestaties door of in opdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 11/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018206324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015681 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 2016 tot uitvoering van artikel 17quinquies van het decreet van 5 december 2013 tot wijziging van de lesroosters in de kwalificatieafdeling van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan en houdende organisatie van stages in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en vorm 4 type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203756 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 12 en 01 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 11/12/2018 pub. 29/03/2019 numac 2019200956 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

programmadecreet

type programmadecreet prom. 11/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019200141 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2018
^