Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 april 2017
gepubliceerd op 31 mei 2017

Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2011 houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie

bron
vlaamse overheid
numac
2017030347
pub.
31/05/2017
prom.
11/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/11/2017030347/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


11 APRIL 2017. - Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2011 pub. 14/05/2012 numac 2012035529 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie sluiten houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, 8, 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap sluiten betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, artikel 47/6, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 2, § 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2011 pub. 14/05/2012 numac 2012035529 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie sluiten houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de opdrachten en van de vergoeding van contactorganisaties in het kader van de toegangspoort integrale jeugdhulp sluiten houdende de vaststelling van de opdrachten en van de vergoeding van contactorganisaties in het kader van de toegangspoort integrale jeugdhulp;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 26 januari 2017, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 21 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2011 pub. 14/05/2012 numac 2012035529 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie sluiten houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie wordt vervangen door wat volgt : "2° nog geen ondersteuning genieten die wordt gesubsidieerd door het agentschap, logeerfunctie, ondersteuning in een plaats kortverblijf, ondersteuning door een dienst Ondersteuningsplan en rechtstreeks toegankelijke hulp uitgezonderd."

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het bedrag " 100 euro" vervangen door het bedrag "140 euro";2° in het tweede en het derde lid wordt het bedrag "62,5 euro" vervangen door het bedrag "102,5 euro".

Art. 3.Het ministerieel besluit van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de opdrachten en van de vergoeding van contactorganisaties in het kader van de toegangspoort integrale jeugdhulp sluiten houdende de vaststelling van de opdrachten en van de vergoeding van contactorganisaties in het kader van de toegangspoort integrale jeugdhulp wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016 en houdt op uitwerking te hebben op 1 januari 2017.

Brussel, 11 april 2017.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^