Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 juli 2019
gepubliceerd op 11 februari 2020

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020200535
pub.
11/02/2020
prom.
09/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019


De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, artikel 32;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.02, programma 02 van organisatieafdeling 13 en naar basisallocatie 61.03 van programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 6 juni 2019 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het EFRO-Programma Wallonië-Brussel 2020.EU, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : EFRO Wallonië-Brussels 2020.EU;

Hoofdlijn 1: Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : Op uitmuntendheid en milieurespect toegespitste bedrijfsgebieden;

Project : Realisatie van inrichtingen die gunstig zijn voor de opkomst van een lokale spoorwegoperator - rangeerspoor;

Operator : IDEA SCRL;

Basisallocatie: 61.03.11;

Vastleggingskredieten : 92.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113000 00239;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.11 : Grondgebied -Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : Op uitmuntendheid en milieurespect toegespitste bedrijfsgebieden;

Project : Aanleg van de wegen Westelijke poort van het bedrijfsgebied;

Operator : SOFICO;

Basisallocatie: 51.02.02;

Vastleggingskredieten : 368.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 311000 00246, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 460 duizend EUR overgedragen binnen programma 02 van organisatieafdeling 13 en binnen programma 11 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 13 en van programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 13 73.04.02

11.159

1.752

- 460

-

10.699

1.752

O.A. 13 51.02.02

0

492

+ 368

-

368

492

O.A. 14 61.03.11

0

22

+ 92

-

92

22


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 9 juli 2019.

C. DI ANTONIO

^