Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2017 pub. 11/02/2020 numac 2020020167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020020209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 17 december 2019 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 2 van de nomenclatuur van de geneeskun(...) type wet prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020020208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 2 oktober 2018 en in uitvoering van artikel 22, 4 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 17quater (Echografieën) van de nomenc(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2019055594 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Demesmaeker, Guillaume Joseph Adrien De heer Demesmaeker, Guill Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2019031231 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 2910 van 29 november 2019: Worden bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 15 november 2019: LANDMACHT generaal-majoor **** ****. Wordt bevorderd tot Officier in de **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020010013 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2913 van 29 november 2019 : Het Militair Kruis van 1 **** klasse wordt verleend aan de volgende militair op datum van 15 **** **** majoor van het reservekader **** ****. Het Militair Kruis van 1 **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020010241 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 2919 van 29 november 2019, wordt majoor A. Bouckaert met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van zes maand type koninklijk besluit prom. 31/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de "Office francophone de la Formation en alternance" type koninklijk besluit prom. 31/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 31/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020030019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie in het kader van de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020040133 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2923 van 29 november 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020040134 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen uit het ambt **** koninklijk besluit ****. 2922 van 29 november 2019 : **** geneesheer generaal-majoor ****. ****, op 1 januari 2020, ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning en wordt **** **** kapitein-ter-zee ****. ****, op 5 juni 2017 ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020040135 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2921 van 29 november 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020040212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit v 1. Erkenningsnummer van de instelling die i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020 wordt mevrouw Margriet BEENAERTS, attaché klasse A2, met ingang van 1 juni 2020 eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020 wordt de heer Frank DELBEKE, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2020 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020010132 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2019 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 22/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020200 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het schooljaar 2019/2020 van de lestijdendotaties en de coëfficiënten voor de aanpassing en de herverdeling van de lestijdendotaties in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020030016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitster van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020030017 bron federale overheidsdienst justitie Machtiging Bij ministerieel besluit van 4 februari 2020, machtiging, om de minister van Justitie te vertegenwoordigen voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, wordt verle a) Mevr. Nadia BAALICH, Administratief assistent; b) Mevr. Nele VERLINDEN, Attaché; c) De hee(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020040093 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen uit het ambt Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 95866 van 17 december 2019: Wordt generaal-majoor ****. ****, op 29 augustus 2019, aangeduid voor het ambt van **** of **** van het ****(...) Wordt generaal-majoor ****. ****, op 28 augustus 2019, ontslagen uit het ambt van permanent ****(...) type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020040161 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen vastgelegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 09/07/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020200535 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 17/07/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020200538 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 15/07/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020200537 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 15/07/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020200536 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 05, 08, 11, 12, 13, 21, 31 en 32 van de organisatieafdelingen 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 31/07/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020200539 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 van organisatieafdeling 13 en programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 31/07/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020200540 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 11 van de organisatieafdelingen 13 en 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. -Afbreken en verwijderen van asbest Boek VI, t Bij ministerieel besluit van 6 februari 2020 is de NV Bilfinger Industrial Services België, Boereve(...)

decreet

type decreet prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020200545 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een "Fonds wallon Kyoto" en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, om richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 gedeeltelijk om te zetten (1)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020020081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de orthopedagogische begeleiding'

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020143 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020201 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020020207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020030040 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/33 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanstelling van een bedrijfsrevisor belast met de controle en de certificering van de rekeningen van het Office francophone de la Formation en Alternance

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020020221 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv AVENIR ADVERTISING heeft de nietigverklaring gevorde Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 229.937/XV-4319. Namens de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020030046 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv PHILCO die woonplaats kiest bij Mr. Reiner Tijs, adv Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019. Deze zaak is inges(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2018014653 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 16 oktober 2018 heeft **** **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van **** uit te oefenen, met standplaats te **** en consulair rechtsgebied België met uitzondering ****

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020030069 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Systeemadministrators (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG19189. - Erratum Belgisch staatsblad van 13 januari 2020 Wijzigingen van de deelnemi(...) Solliciteren kan tot 13/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) type erratum prom. 11/12/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020030083 bron federale overheidsdienst financien 11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum 1° Op bladzijde 115656, van het Belgisch Staatsblad van 20 december 2019, worden in nr. 5.25 van hoofdstuk V, afdeling 5, - in c), worden de woorden "2,96 pct." vervangen door de woorden "2,50 pct."; type erratum prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. - Vervanging van een lid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 25 van 5 februari 2020, blz. 6673, moet het bericht gelezen worden als volgt: Bij koninkli(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020010235 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 2918 van 29 november 2019: Worden op 26 december 2019 benoemd in hun ****: - kapiteins van wie de namen volgen in de graad van kapitein-**** - kapitein vlieger **** ****. in de graad van kapitein-commandant vlieger. - kapiteins van ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020010242 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2920 van 29 november 2019, wordt de heer Dominique Chaboteau militair aalmoezenier van tweede klasse van de katholieke eredienst, tot militair aalmoezenier van eerste klasse van de kath type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020030011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februa Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. BONNEWYN Carina, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020020228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, wordt de heer Renaud BREDA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020020214 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen niveau C voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard (...) Assistent dossierbeheer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent: 5; Assi(...)

document

type document prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020030064 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Gespecialiseerde operationele agenten (niveau B), voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19271 Deze selectie werd afgesloten op 03/02/2020. Er zijn 10 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200511 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke orde: Assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten, arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer: BNG20005 De(...) Solliciteren kan tot 25/02/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200631 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers - expert ICT bij de arbeidsrechtbank Gent en de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen (niveau B) voor de rechterlijke orde. - Selectienummer : ANG20022 Solliciteren k(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200658 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke orde: Assistenten voor het parket Leuven en de rechtbank van eerste aanleg Leuven (m/v/x). - Selectienummer : BNG20001 De medewerke(...) Solliciteren kan tot 25/02/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200709 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20039 Solliciteren kan tot 24/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. N(...) type document prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200715 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : Selectienummers : BFG19121 - BFG19128 - BFG19122 - BFG19130 - BFG19127 - BFG19117 - BFG19123 - BFG1(...) Inspecteurs Markttoezicht Brexit (m/v/x). - BFG19121 : Er zijn 0 laureaten. Attachés dossierbeh(...) type document prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200717 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B/C voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : Selectienummers : BFG19131 - BFG19118 - BFG19120 - BFG19115 - BFG19116 - BFG19124 - B(...) Technische controleurs (m/v/x). - BFG19131 : Er is 1 laureaat. Economisch controleurs (m/v/x). -(...) type document prom. -- pub. 11/02/2020 numac 2020200718 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B/C voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : Selectienummer : BNG19110 - BNG19112 - BNG19107 - BNG19108 BNG19116 - BNG19106 - Administratieve ond(...)
^