Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 december 2015
gepubliceerd op 25 mei 2016

Ministerieel besluit tot aanwijziging van een ontvanger-penningmeester en van een plaatsvervangend ontvanger-penningmeester bij de Directie Directie Landinrichting van de landeigendommen, Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen, van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016202721
pub.
25/05/2016
prom.
09/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot aanwijziging van een ontvanger-penningmeester en van een plaatsvervangend ontvanger-penningmeester bij de Directie Directie Landinrichting van de landeigendommen, Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen, van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, De Minister van Begroting, Gelet op wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;

Gelet op de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 10;

Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2013, inzonderheid op de artikelen 2, 19, 20, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 66 en 67;

Gelet op het besluit van 13 december 2012 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en de budgettaire en algemene boekhouding, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013207025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de interne controle en de interne audit met betrekking tot de begroting en de boekhouding, evenals van de administratieve en begrotingscontrole type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206686 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over de waterweg sluiten, inzonderheid op de artikelen 9 en 10;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Overwegende dat het noodzakelijk is de continuïteit van de invordering van de ontvangsten te verzekeren die afkomstig zijn van de ruil- en verkavelingscomités ingesteld overeenkomstig de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken en de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen en van de comités voor landinrichting ingesteld in toepassing van het Waalse Landbouwwetboek, Besluiten :

Artikel 1.De heer Etienne Robette wordt aangewezen als ontvanger-penningmeester binnen het Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen en bijgevolg binnen de Directie Directie Landinrichting van de landeigendommen.

Art. 2.De heer Aubin Detongre wordt aangewezen als plaatsvervangend ontvanger-penningmeester van de heer Etienne Robette binnen het Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen.

Art. 3.De in de artikelen 1 en 2 bedoelde ontvanger-penningmeesters zijn belast met de ontvangsten en uitgaven van bankrekening met nummer IBAN BE78 0912 1504 5086.

Art. 4.Dit besluit zal aan de betrokkenen worden betekend en een kopie ervan zal aan het Rekenhof ter informatie worden bezorgd.

Namen, 9 december 2015.

C. LACROIX R. COLLIN

^