Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 25/05/2016 numac 2016000311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde een **** betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/05/2016 numac 2016000314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10, § 4 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 25/05/2016 numac 2016000321 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 25/05/2016 numac 2016000322 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de geldigheidsduur van paspoorten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2016 numac 2016000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 28 april 2016 wordt de heer Vincent CORMAN aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone PAYS DE HERVE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 houdende benoemingen van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag en tot omzetting van de Richtlijn 2015/1794 van 6 oktober 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2014 pub. 25/05/2016 numac 2016000323 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit aangaande de afgifte van paspoorten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 24/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 25/05/2016 numac 2016202721 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijziging van een ontvanger-penningmeester en van een plaatsvervangend ontvanger-penningmeester bij de Directie Directie Landinrichting van de landeigendommen, Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen, van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202771 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 10 januari 2008 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202770 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/04/2003 pub. 25/05/2016 numac 2016000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen. - Officieuze coördinatie in het Duits type omzendbrief prom. 30/07/2012 pub. 25/05/2016 numac 2016000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 70 betreffende de herverzekering voor de vergoeding voor arbeidsongevallen en de rol van de herverzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2016 numac 2016011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2016 werden met ingang van 8 april 2016 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Jos CLAEYS, Westrozebeke; Philippe D'HEYGERE, Mene Guido HAECK, Wingene; Geert VERSCHEURE, Jabbeke; Geert VERSTRAETE, Jabbeke. Ridder Mevr(...)
^