Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 november 2019
gepubliceerd op 14 november 2019

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "DOC+6.5" van het merk "NILOX"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019042369
pub.
14/11/2019
prom.
05/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "DOC+6.5" van het merk "NILOX"


De Minister van Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, §§ 2, gewijzigd bij de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid sluiten, en 3;

Overwegende dat de hoverboards "DOC+6.5" van het merk "Nilox" waarvan de producent "Hellatron S.p.A." is, veilig moeten zijn voor de gebruikers;

Overwegende dat deze producten onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines (hierna KBM genoemd);

Overwegende dat deze hoverboards niet voldoen aan punt 5.6 en annex A (batterijmanagementsysteem) van de norm EN 62133-2 en punt 30.2.3 (weerstand tegen brand) van de norm EN 60335-1;

Overwegende dat deze hoverboards een risico vertonen van het overladen van de lithium-ioncellen met explosie en/of brand tot gevolg;

Overwegende dat, ingevolge deze vaststellingen, deze producten niet voldoen aan de eisen van het KBM en artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht en als gevaarlijke producten moeten worden beschouwd;

Overwegende dat de tekortkomingen van deze producten en de verplichtingen van de producenten in geval van terugroeping van gevaarlijke producten via aangetekende brief op 3 maart 2019 aan Hellatron S.p.A., 21 Via Monte Rosa, 20149 Milano - Italy werden meegedeeld;

Overwegende dat het bovengenoemde schrijven alsook de telefonische contacten gelden als raadpleging in de zin van artikel IX.4, § 2, van het Wetboek van economisch recht;

Overwegende dat de firma Hellatron via zijn vereffenaar op 20 maart 2019 per e-mail heeft laten weten dat deze hoverboards in de EU zijn geïmporteerd van april 2016 tot maart 2017 en enerzijds dat deze al meer dan twee jaar niet meer te koop zijn en anderzijds dat de vergadering van aandeelhouders van het bedrijf Hellatron S.r.l. op 18 december 2018 heeft besloten tot ontbindig;

Overwegende dat door de ontbinding, de firma Hellatron niet heeft kunnen aantonen dat deze producten voldoen aan de eisen van het KBM en artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht ;

Overwegende dat door de ontbinding, de firma Hellatron niet in staat is de corrigerende maatregelen (waaronder het terugroepen van de gevaarlijke producten) te nemen;

Overwegende dat deze producten het onderwerp zijn geweest van een RAPEX-melding (A12/0964/19);

Overwegende dat het noodzakelijk is, in het belang van de veiligheid van de gebruikers, te voorkomen dat deze producten op de Belgische markt terechtkomen, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de hoverboards "DOC+6.5" van het merk "Nilox", geproduceerd door Hellatron S.p.A, 21 Via Monte Rosa, 20149 Milano - Italië is verboden.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde producten moeten uit de handel worden genomen.

Art. 3.De in artikel 1 bedoelde producten moeten bij de consumenten teruggeroepen worden.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 5 november 2019.

N. MUYLLE

^