Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2019 type wet prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019015257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beslissing om de tarieven in evenwicht te brengen in toepassing van artikel 504. - Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen Bij beslissing van 26 september 2019, genomen in toep Het opgelegde in evenwicht brengen van de tarieven houdt een tariefverhoging in voor het product &q(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019055568 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap ****, **** Mevr. ****, ****, geboren te **** op 3 **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019015218 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** ****, om haar naam in die van «*****» te veranderen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019015258 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om haar naam in die van "(...) Bij koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan de heer **** ****, (...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015281 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders met het oog op de erkenning van verenigingen voor het bijstaan van slachtoffers van terrorisme. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019015280 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om haar naam in die van «*****» te Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 14/11/2019 numac 2019015283 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015284 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het Centraal Register EAPO. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015299 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 14/11/2019 numac 2019042360 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019042387 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2019, uitwerking hebbend met ingang van 7 juni 2018 `s avonds, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Celik A., parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof van be Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019, in werking tredend op 23 november 2019 `s avonds, i(...) type koninklijk besluit prom. 06/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan het secretariaat van het Bonn Agreement, in het kader van de overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019204456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt aan de heer LEMAITRE Guy op het einde van de maand november 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019204879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt aan de heer DE LOOSE Martin, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Ant type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019205105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019205142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019205300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 12/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015231 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het sluiten van de gebruiksovereenkomst bedoeld in artikel 66, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 24/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015262 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van het onroerenderfgoedrichtplan voor de Mergelgroeven in Riemst type ministerieel besluit prom. 01/07/2017 pub. 14/11/2019 numac 2019015282 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "DOC+6.5" van het merk "NILOX" type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "Toybay W2-6" van het merk "Toybay" type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019042414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Vervoersvergunning B323-4264 Bij ministerieel besluit van 4 november 2019 wordt een vervoersvergunning voor het vervoer van zuurstof door middel van leidingen verleend aan de nv Nitraco voor de bouw en exploitatie va

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019204800 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 55/2019 van 8 mei 2019 Rolnummer 6738 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1675/19, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het Grondwettelijk Hof, samenge wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205295 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 156/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummer 7048 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 25 juni 2018 « tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 betreffende de bijdrage Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205293 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummer : 6967 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 66 en 67 van de programmawet van 25 december 2017, ingesteld door de cvba « Engie CC ». Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoe

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019014863 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie regelt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019030950 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 juni 2018 tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019030986 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het College voor vergunning en controle van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2016 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2017 tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2018 pub. 14/11/2019 numac 2019042380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2017 tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2016 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 oktober 2019, dat uitwerking heeft met inga worden de heren Luc VAN DEN BROECK, te Grimbergen, en Arnould ROBERTI, te Sint-Lambrechts-Woluwe, a(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019042354 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba GAUME BOIS heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2019. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019042358 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Michel JACOBS heeft de nietigverklaring gevorderd Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2019. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019042357 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Tubeke heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 229.330/XIII-8785. Namens de Hoofdgriffier, Cé(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019030995 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeemadviseurs , (niveau A3), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19334 Solliciteren kan tot 16/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019042304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Jaarlijkse bekendmaking van de lijst van de beschermde gebieden en gerangschikte plaatsen en monumenten bedoelt in artikel 13, § 4, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica 1. Beschermde gebieden A. Speciaal beheerde Antarctische gebied (ASMA) N° Name 1 Admiralt(...) type lijst prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0888.126.060 VINIC Op 25/10/2019 werd het ondernemingsnummer 0888.126.060 afgesloten(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019031005 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pr Assistent dossierbeheer bij het parket Namen, afdeling Namen: 1; Assistent dossierbeheer bij het(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019031004 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkome Leidinggevend griffier hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de rechtbank van eer(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019031008 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Leidinggevend secretaris die tevens wordt ingeschakeld in de primaire processen b Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019031007 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proe Griffier hoofdzakelijk ingeschakeld in de ondersteunende processen bij de Nederlandstalige arbeidsr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019031006 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij de griffie van de **** **** administratieve ondersteuning bij de griffie van de **** ****, afdelingen Oud(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019031009 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Secretaris systeembeheerder bij het arbeidsauditoraat Leuven : 1. Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019031010 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processe Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het arbeidsaudi(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019042431 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een geen bijkomende proef georganiseerd. Deze betrekkingen zijn vacant vanaf 1 januari 2020. Assistent bij Assistent bij het **** van het **** bureau gerechtskosten bij de rechtbank va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019204457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Martin DE LOOSE. De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019030993 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeem- en Datacenterbeheerders , (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19332 Solliciteren kan tot 16/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019030994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten ICT-Veiligheid & Encryptie , (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19333 Solliciteren kan tot 16/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019042451 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Attachés juristen Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG19333 Solliciteren kan tot 02/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205161 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dienstverantwoordelijken te Leuven (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. - Selectienummer: ANG19372 Solliciteren kan tot 28/11/2019 via www.selor.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205232 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: Administratief deskundigen INT (m/v/x). - Selectienummer : BNG19152 De medewerke(...) Solliciteren kan tot 28 november 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205233 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): Administratief deskundigen dienst Internationaal (m/v/x). - Selectienummer : BFG(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205283 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders Overheidsopdrachten en Contracten (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19381 Solliciteren kan tot 29/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205303 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamcoaches Mailroom (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19165 Solliciteren kan tot 28/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205302 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectbeheerders Industriële Eigendom (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19306 Solliciteren kan tot 28/11/2019 via www.selor.be De gedeta(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tweetalige economisch controleurs (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19376 Solliciteren kan tot 29/11/2019 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/11/2019 numac 2019205346 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data scientists (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB19029 Deze selectie werd afgesloten op 07/11/2019. Er zijn 2 laureaten. De(...)
^