Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 september 2022
gepubliceerd op 30 september 2022

Ministerieel besluit tot bepaling van sommige afwijkingen van de voorwaarden betreffende de vanggewassen voor het jaar 2022

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022205589
pub.
30/09/2022
prom.
02/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot bepaling van sommige afwijkingen van de voorwaarden betreffende de vanggewassen voor het jaar 2022


De Minister van Landbouw, Gelet op Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;

Gelet op Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die Verordening;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, de artikelen D.4, D.241 tot D.243 en D.251;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, artikel 52;

Gelet op het rapport van 7 juli 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2022;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 14 juli 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juli 2022;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 19 juli 2022 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitblijven van advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

Artikel 1.In afwijking van artikel 25, § 2, 2°, van het ministerieel besluit van 23 april 2015 ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, worden de vanggewassen voor het jaar 2022 gedurende ten minste acht weken na aanplanting of inzaaien in stand gehouden.

Art. 2.In afwijking van artikel 25, § 2, 5°, van het ministerieel besluit van 23 april 2015 ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, vervangen door het ministerieel besluit van 2 februari 2017, wordt het maaien van de beplanting voor het einde van de instandhoudingsperiode gemachtigd, voor zover het plantendek voldoende ontwikkeld is en de daadwerkelijke bodembedekking na afloop van het maaien verder blijft bestaan.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juni 2022 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2022.

Namen, 2 september 2022.

W. BORSUS

^