Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 augustus 2017
gepubliceerd op 01 september 2017

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017030929
pub.
01/09/2017
prom.
02/08/2017
ELI
eli/besluit/2017/08/02/2017030929/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.43;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten tot vastlegging van de opdrachten, de samenstelling en de werkingsregelen van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, artikel 14, Besluit :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 augustus 2017.

K. PEETERS

BIJLAGE Huishoudelijk reglement van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen I. DEFINITIES

Artikel 1.In dit huishoudelijk reglement wordt bedoeld met : a) "het koninklijk besluit" : het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan sluiten tot vastlegging van de opdrachten, de samenstelling en de werkingsregelen van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 oktober 2015;b) "het comité" : het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen;c) "het secretariaat" : het secretariaat van het comité, waarvoor de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen instaat. II. VERGADERINGEN

Art. 2.Het comité komt op uitnodiging ten minste eenmaal per jaar bijeen.

III. UITNODIGINGEN

Art. 3.De uitnodigingen worden elektronisch naar de leden van het comité verstuurd ten minste 14 dagen vóór de vergadering. Deze termijn kan worden ingekort in geval van een dringende vergadering.

De uitnodigingen worden door het secretariaat verstuurd en vermelden de agendapunten, uitgezonderd dringende aangelegenheden, die aan het oordeel van de voorzitter worden overgelaten.

IV. AGENDA

Art. 4.De voorzitter bepaalt de agenda van de vergaderingen van het comité.

Art. 5.Elk lid van het comité kan na ontvangst van de uitnodiging en ten minste 7 dagen vóór de vergadering het secretariaat een gemotiveerd en schriftelijk voorstel overmaken van punten die het aan de agenda wil toevoegen. Het secretariaat legt deze voorstellen voor aan de voorzitter, die beslist of ze al dan niet op de agenda worden geplaatst.

V. AANWEZIGHEID OP DE VERGADERINGEN EN BESLISSINGEN

Art. 6.Het comité kan maar geldig vergaderen en beslissingen nemen als ten minste de helft van de vaste of plaatsvervangende leden aanwezig is.

De taalpariteit moet niet geëerbiedigd worden voor de berekening van het quorum.

Art. 7.Als de helft van de vaste of plaatsvervangende leden niet aanwezig is, kan de voorzitter een nieuwe vergadering vastleggen. In afwijking van artikel 3, wordt de oproepingstermijn verkort naar 7 dagen.

VI. PLAATSVERVANGING

Art. 8.Elk vast lid van het comité kan zich laten vervangen door het voor hem aangeduide plaatsvervangend lid. Het plaatsvervangend lid heeft dan ook stemrecht.

Art. 9.Elk vast lid kan zich op vergaderingen van het comité laten bijstaan door het voor hem aangeduide plaatsvervangend lid, dat in dat geval geen stemrecht heeft.

VII. ORGANISATIE VAN VERGADERINGEN

Art. 10.De voorzitter of zijn gedelegeerde zit de vergaderingen van het comité voor. Hij opent, leidt en sluit de debatten.

Art. 11.De vergaderingen zijn niet openbaar.

Art. 12.De leden van het comité die zich vanwege de techniciteit van een agendapunt willen laten bijstaan door externe personen, vragen vóór de vergadering daarvoor de toestemming van de voorzitter in een aan het secretariaat gerichte e-mail.

Art. 13.Het comité kan, als het dit nuttig acht, vertegenwoordigers van andere instanties of diensten uitnodigen.

Art. 14.De in de artikelen 12 en 13 bedoelde externe personen van het comité hebben een adviesfunctie.

Zij komen in de besprekingen enkel tussen op vraag van de voorzitter.

Hun aanwezigheid is beperkt tot de bespreking van het agendapunt waarvoor zij werden gevraagd zich uit te spreken.

Zij moeten de vertrouwelijkheid van de besprekingen eerbiedigen en trekken zich terug wanneer er gestemd wordt.

Art. 15.De op de vergadering van het comité aanwezige mensen, die al dan niet lid zijn, drukken zich naar keuze in het Nederlands of Frans uit.

Art. 16.Het comité streeft ernaar om te beslissen bij consensus. In het geval van stemming, worden de beslissingen van het comité genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden, onthoudingen buiten beschouwing gelaten.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

VIII. NOTULEN EN UITVOERING VAN BESLISSINGEN

Art. 17.De notulen van de vergaderingen van het comité worden door het secretariaat opgesteld en naar alle leden van het comité verzonden.

Wanneer er binnen 14 werkdagen na verzending geen opmerkingen aan het secretariaat worden meegedeeld, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en door het secretariaat bewaard.

Art. 18.Het secretariaat stelt de in artikel 10 van het koninklijk besluit bedoelde aanbevelingen op. Ze worden bij de notulen gevoegd.

Na goedkeuring door het comité deelt het secretariaat de door de voorzitter ondertekende aanbevelingen mee aan de betrokken diensten.

Het secretariaat bewaart een naar behoren ondertekend origineel exemplaar van de aanbevelingen.

Art. 19.Wanneer het comité beslist dat artikel 11 van het koninklijk besluit moet worden toegepast, maakt de voorzitter, in naam van het comité, aan de bevoegde ministers een omstandig dossier over, waarin het betrokken probleem wordt uiteengezet alsook de verschillende voorstellen voor oplossingen die het comité heeft aangereikt, zoals opgetekend in de goedgekeurde notulen.

IX. SLOTBEPALINGEN

Art. 20.Het comité wordt vertegenwoordigd door de voorzitter.

Art. 21.Het adres van het comité is het volgende : FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie City Atrium Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Het elektronische adres van het secretariaat is : KBO-BCE-COMITE@economie.fgov.be Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 2 augustus 2017 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De Minister van Economie, K. PEETERS

^