Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 februari 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, is aan Mevr. Chenoy N., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, aangewezen bij het parket Waals-Brabant, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Di Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, is aan mevr. Vanden Eede A., secretaris bij het parket (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020323
pub.
24/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020255 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29, § 4, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020287 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020030160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie van wilsverklaringen over de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van organen, na overlijden type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020040157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de deelname aan informatiesessies of vormingscursussen en -symposia georganiseerd door de vakbondsorganisaties van de glasnijverheid sluiten, is aan Mevr. Chenoy N., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, aangewezen bij het parket Waals-Brabant, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt;

Dit besluit treedt in werking op 2 april 2020 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020255 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29, § 4, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020287 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020030160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de registratie van wilsverklaringen over de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van organen, na overlijden type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020040157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de deelname aan informatiesessies of vormingscursussen en -symposia georganiseerd door de vakbondsorganisaties van de glasnijverheid sluiten, is aan mevr. Vanden Eede A., secretaris bij het parket Bergen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 januari 2020 's avonds;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^